25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 11 – 13. 3. 1995
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že dne 1. břez­na 1995 se v praž­ském Pa­lá­ci kul­tu­ry usku­teč­ni­la po­ra­da před­se­dů ZO od­bo­ro­vých sva­zů sdru­že­ných v ČMKOS, aby roz­hod­la o dal­ším po­stu­pu od­bo­rů v kam­pa­ni za so­ci­ál­ní po­ža­dav­ky a pro­ti dů­cho­do­vé­mu zá­ko­nu.

Obzor č. 9 – 27. 2. 1995
Ob­zor na prv­ní stra­ně při­ná­ší mi­mo ji­né zpra­vo­daj­ství z mí­tin­ku před­sta­vi­te­lů ČMKOS s ob­ča­ny Olo­mou­ce a oko­lí, kte­rý se usku­teč­nil 13. úno­ra 1995, a ta­ké in­for­ma­ci i tom, že Ing. Eva Vi­tou­šo­vá, kte­rá se po­dí­le­la na kon­tro­le hos­po­da­ře­ní Čes­kých drah, po­da­la ža­lo­bu na ochra­nu osob­nos­ti s od­škod­ně­ním ne­ma­jet­ko­vé újmy na mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho. Ten ji to­tiž na­pa­dl, že svým vy­stou­pe­ním ve sdě­lo­va­cích pro­střed­cích po­ru­ši­la po­vin­nost za­cho­vá­vá­ní ml­čen­li­vos­ti o kon­trol­ních zjiš­tě­ních. Po­dle práv­ní­ka, za­stu­pu­jí­cí­ho Ing. Vi­tou­šo­vou, však svo­le­ní ne­by­lo tře­ba, zvlášť když hro­zi­lo, že by ne­po­skyt­nu­tím po­třeb­ných in­for­ma­cí moh­lo do­jít k pro­dle­ní.

Obzor č. 7 – 13. 2. 1995
Na 1. a 3. stra­ně je po­drob­né zpravo­dajství z jed­no­ho z 11 mí­tin­ků, a to z Čes­kých Bu­dě­jo­vic, kte­rý uspo­řá­da­la Čes­ko­mo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů na pod­po­ru svých při­po­mí­nek k ná­vr­hu zá­ko­na o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní. „V pr­vé řa­dě nech­ce­me, aby pe­ní­ze vy­bra­né na po­jiš­tě­ní kon­či­ly ně­kde jin­de,“ ře­kl na mí­tin­ku před­se­da ČMKOS Ri­chard Fal­br a vy­svět­lil po­ža­da­vek od­bo­rů na vy­tvo­ře­ní ve­řej­no­práv­ní­ho fon­du, ve kte­rém by se shro­mažďo­va­ly pro­střed­ky na dů­cho­do­vé po­jiš­tě­ní.

Ob­zor č. 5 – 30. 1. 1995
„Ná­vrh zá­ko­na o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní po­ru­šu­je plat­nou ústa­vu Čes­ké re­pub­li­ky“
, ří­ká ti­tu­lek člán­ku, informu­jí­cí­ho o jed­ná­ní před­sed­nic­tva ČMKOS ze dne 16. led­na 1995, na němž byl mi­mo ji­né vy­slo­ven po­ža­da­vek, aby byl ná­vrh to­ho­to zá­ko­na vrá­cen k pře­pra­co­vá­ní mi­nis­ter­stvu prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí.

Ob­zor č. 3 – 16. 1. 1995
Zprá­va z tis­kov­ky ve­dou­cích před­sta­vi­te­lů Čes­kých drah ze dne 5. 1. 1995 by­la uve­de­na pod ti­tul­kem „Bi­lan­co­vá­ní i po­hled do bu­douc­na“. Před­sta­vi­te­lé ČD v če­le s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Ema­nue­lem Ší­pem v ní kon­sta­to­va­li mi­mo ji­né, že zvý­še­ní ta­ri­fů o 60 % (od 1. 4. 1995) by moh­lo zna­me­nat 2 až 4% od­liv ces­tu­jí­cích. K pro­blé­mu vstu­pu sou­kro­mých do­prav­ců a pří­pad­né­mu do­pa­du na po­kles ná­klad­ní pře­pra­vy ČD by­lo po­zna­me­ná­no, že „při­puš­tě­ní kon­ku­rence do že­lez­nič­ní­ho pod­ni­ká­ní na ko­le­je ČD ne­ní dě­lá­no pro­to, aby to pro­spě­lo Čes­kým dra­hám, ale aby to pro­spě­lo že­lez­ni­ci ja­ko ta­ko­vé.“

Ob­zor č. 1 – 2. 1. 1995
„Na že­lez­ni­ci se stáv­ka pro­je­vi­la nej­vý­raz­ně­ji“
, shr­nu­je ti­tu­lek prů­běh pro­test­ní čtvrt­ho­di­no­vé stáv­ky, kte­rou vy­hlá­si­la Čes­ko­mo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů na stře­du 21. 12. 1994 me­zi 12.00 a 12.15 h. Od­bo­ry teh­dy pro­tes­to­va­ly pro­ti to­mu, že zá­kon o dů­cho­dech vů­bec ne­vzal v po­taz po­ža­dav­ky od­bo­rů ani vý­sled­ky pe­tič­ní ak­ce.

Ob­zor č. 49 – 5. 12. 1994
Krát­ká in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah uvá­dí, že opě­tov­ně ne­by­ly schvá­le­ny žád­né trans­for­mač­ní změ­ny na ČD a pro­jed­ná­vá­ní by­lo pře­su­nu­to na 5. 12. Ob­zor na prv­ní stra­ně při­ná­ší re­por­táž z oslav vý­ro­čí pě­ti let od změn z ro­ku 1989.

Ob­zor č. 47 – 21. 11. 1994
Jeden z re­dak­torů Ob­zo­ru za­zna­me­nal v článku na první straně ur­či­tou změ­nu ná­zo­ru mi­nis­ter­stva do­pra­vy na trans­for­ma­ci ČD. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, usku­teč­ně­né 8. 11. v rych­lí­ku 651 Cheb – Pl­zeň, mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký uve­dl mi­mo ji­né: „Že­lez­nič­ní síť mu­sí zů­stat pod vli­vem stá­tu, s pri­va­ti­za­cí po­čí­tá­me jen u okra­jo­vých tra­tí,“ (což ovšem mě­la být po­dle je­ho před­stav asi tře­ti­na všech tra­tí).

Ob­zor č. 45 – 7. 11. 1994
Ob­zor podrobně in­for­mu­je o ná­vště­vě ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. Ší­pa na ZV OSŽ v teh­dej­ším lo­ko­mo­tiv­ním a vo­zo­vém de­pu Břec­lav. Se­tká­ní se ko­na­lo 26. říj­na a ge­ne­rál­ní ře­di­tel a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ci na něm vy­svět­lo­va­li a ob­ha­jo­va­li trans­for­ma­ci a pri­va­ti­za­ci Čes­kých drah i trans­for­ma­ci lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep (od 1. 1. 1995) na de­pa ko­le­jo­vých vo­zi­del.

Ob­zor č. 43 – 24. 10. 1994
OSŽ, jak je pa­tr­no hned z ně­ko­li­ka člán­ků na prv­ní stra­ně, vy­jád­řilo pod­po­ru od­bo­rá­řům Ško­dy Mla­dá Bo­le­slav ve spo­ru s ve­de­ním této a. s. a koncernem Ško­dy Volkswa­gen. Tam­ní od­bo­rá­ři uspo­řá­da­li vý­straž­nou ho­di­no­vou stáv­ku pře­de­vším „pro­ti sni­žo­vá­ní vý­rob­ní­ho i ne­vý­robní­ho per­so­ná­lu lid­sky ne­citli­vý­mi způ­soby“, jak se uvá­dí v prohláše­ní stávkového výboru.

Ob­zor č. 41 – 10. 10. 1994
Ob­zor na prv­ní stra­ně in­for­mu­je o sně­mu Čes­komo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů (ČMKOS), kte­rý se ko­nal 27. a 28. 9. 1994. Zá­stup­cům OSŽ ve sně­mu se po­da­ři­lo pro­sa­dit na po­řad jed­ná­ní pro­ble­ma­ti­ku trans­for­ma­ce Čes­kých drah. Sněm pod­po­řil sta­no­vis­ko OSŽ k pro­jek­tu trans­for­ma­ce Čes­kých drah, ve kte­rém je po­ža­do­vá­no, aby pro­jekt byl pod­ro­ben od­bor­né o­po­nen­tu­ře po­ra­den­skou fir­mou.

Ob­zor č. 39 – 26. 9. 1994
„Ústře­dí OSŽ ve svém sta­no­vis­ku k Ná­vr­hu zá­sad trans­for­mač­ní­ho pro­jek­tu s. o. ČD ozna­či­lo fi­lo­zo­fii trans­for­ma­ce Čes­kých drah ja­ko hy­po­te­tic­kou a pře­sa­hu­jí­cí svým roz­mě­rem Směr­ni­ce EHS,“
uvá­dí se v úvo­du sta­no­vis­ka OSŽ k pro­jek­tu trans­for­ma­ce Čes­kých drah. Po­dle OSŽ ná­vr­hu ne­před­chá­ze­la věc­ná a eko­no­mic­ká ana­lý­za do­sa­vad­ních trans­for­mač­ních a pri­va­ti­zač­ních kro­ků. Ve­de­ní ČD se to­tiž ne­po­da­ři­lo pře­svěd­čit vět­ši­nu za­měst­nan­ců ČD o smys­lu­plnos­ti or­ga­ni­zač­ních změn.

Právě přítomno: 210 hostů a žádný gestor