V prvním lednovém týdnu byla mezi naší společností a ČD, a.s., uzavřena smlouva, na základě které mohou být zaměstnancům (nikoliv rodinným příslušníkům) společnosti ČD Cargo, a.s., poskytovány In Karty s aplikací IN PLUS, která je nabízena za velice zajímavých, finančních podmínek.

Slevová elektronická aplikace IN PLUS je nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního zaměstnance společnosti ČDC s tzv. plovoucí platností na 1 rok od data jejího zakoupení.

Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé aplikace pro cestování vlaky Českých drah. Bez aplikací je tato In Karta používána v rámci ČDC, např. pro čerpání nafty, jako identifikátor pro přístupy do budov, kopírování apod.

In Karta s aplikací IN PLUS opravňuje držitele nejen k používání všech vlaků ČD ve 2. vozové třídě (bez zakupování dalších jízdenek; do vlaků SC Pendolino a do dalších vlaků s povinnou rezervací je třeba vždy ještě zakoupit místenku). Bližší podmínky použití najdete v Opatření ředitele O10 GŘ ČDC č. 14/2016 Poskytování In Karet s aplikací IN PLUS, které bude zveřejněno na Portále ČDC.

In Karta s aplikací IN PLUS se poskytne zaměstnanci ČDC:

a)     který má uzavřen pracovní poměr

b)     který nemá přiznány zaměstnanecké jízdní výhody, tzn. aplikaci železniční průkazka  

c)     který si o vystavení IN Karty včetně aplikace IN PLUS požádá

d)     který uhradí stanovený jednorázový příspěvek k dokoupení aplikace IN PLUS formou srážky ze mzdy.  Dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, se jedná o nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci, které je zdanitelným příjmem zaměstnance (ustanovení § 6 odst. 1 a 3 zákona o Dani z příjmu). V kalendářním měsíci, ve kterém si zaměstnanec o IN Kartu s aplikací IN PLUS požádá, bude provedena na základě jeho souhlasu srážka příspěvku z jeho mzdy a zároveň dojde ke zvýšení základu pro daň a pro odvody na sociálním a zdravotním pojištění o stanovenou výši.

Každý zaměstnanec je zařazen do příslušné skupiny, ve které je stanovena konkrétní výše úhrady jeho příspěvku k dokoupení aplikace IN PLUS. Zařazení vybraných KZAM do příslušných kategorií zaměstnání jsou přílohou č. 1 Opatření ředitele O10 GŘ ČDC č. 14/2016 Poskytování In Karet s aplikací IN PLUS.

 

Kategorie zaměstnanců

Výše příspěvku zaměstnance v Kč

Kategorie I

1000,-

Kategorie II

1500,-

Kategorie III

2500,-

 

Zpracování veškeré administrace a vlastní výdej In Karet s aplikací IN PLUS, je pro zaměstnance společnosti realizován pouze prostřednictvím příslušných personálních pracovišť O10/1 GŘ ČDC.

Pokud zaměstnanec bude mít o výdej In Karty s aplikací IN PLUS zájem a není držitelem již vydané zákaznické In Karty se zakoupenou zákaznickou aplikací, dostaví se na příslušné personální pracoviště s  barevnou fotografií, která odpovídá aktuální podobě žadatele (rozměry 35 x 45 mm, čelní pohled s neutrálním pozadím, tzv. „průkazková fotografie“). Využití digitální fotografie není možné.

V případě, že zaměstnanec již má vydanou zákaznickou In Kartu se zakoupenou zákaznickou aplikací (např. aplikací IN 100 – síťová jízdenka), je možno zajistit nejen převod této In Karty do zaměstnaneckých In Karet, ale dále je možno zajistit i převod zakoupené zákaznické aplikace na úplně jinou In Kartu. V tomto případě je nezbytně nutné nejprve navštívit příslušné personální pracoviště, které v zájmu získání aplikace IN PLUS pro dotčeného zaměstnance zajistí veškeré nezbytné a návazné úkony.

Za informace děkujeme Bc. Věře Drncové, vedoucí personálního oddělení GŘ ČD Cargo.

Ve spolupráci O10 GŘ ČD Cargo a OSŽ se v druhé polovině měsíce ledna budou konat pro všechny zaměstnance semináře k PKS ČD Cargo 2017. Tyto semináře jsou určeny pro všechny zaměstnance ČD Cargo a členy všech odborových organizací. Zájemce prosím, aby se vždy nahlásili příslušnému předsedovi Výboru PJ a SOKV v dané JOS. Seminářů se za zaměstnavatele zúčastní: Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová, Bc. Věra Drncová (obě vedoucí oddělení) a Ing. Radovan Maléř. Za OSŽ budou přítomni Předseda podnikového výboru Radek Nekola a tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Zahájení v 9hod.

Termíny:

16.1. – 17.1.2017 PJ a SOKV Ústí nad Labem 

18.1. – 19.1.2017 PJ a SOKV České Budějovice 

20.1.2017 PJ Praha

23.1.2017 PJ Česká Třebová + ŘP Řízení provozu 

25.1. – 26.1.2017 PJ a SOKV Ostrava

27.1.2017 PJ Brno

 

Vážené kolegyně, kolegové,

Včera v dopoledních hodinách proběhlo jednání Předsedy podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo a Předsedy představenstva ČD Cargo, a to za účelem nepodepsání PKS ČD Cargo na rok 2017.

Na tomto jednání byla řešena problematika minimální mzdy u nejnižších tarifních stupňů a případné dopočty k této sazbě.

Dále zaměstnavatel přehodnotil vyplacení koncové odměny za překročení hospodářského výsledku roku 2016, a to z navrhovaných 2000,-Kč (odsouhlasených všemi odborovými centrálami mimo OSŽ), na 3500,-Kč. Za těchto okolností OSŽ připojilo svůj podpis k návrhu PKS ČD Cargo 2017.

Pro zaměstnance to v příštím roce znamená:

-       Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, na které se nevztahují jízdní výhody obdobný benefit (IN+)

-       Minimální délka směnu 6hod

-       Náborový příspěvek

-       Odměna za flexibilitu

-       Navýšení příplatku na noční směnu

-       Navýšení příplatku za nepravidelný nástup

-       Odstranění podmínky vícesměnnosti v nárokovosti na KOP

-       Navýšení odměny pro zaměstnance letmo

-       Navýšení odměny za řízení služebního motorového vozidla

-       Navýšení odměn za více činností v rámci pracovní smlouvy (tabulka D – osobní ohodnocení), plus doplnění nové činnosti za vykládku a čištění vozů.

Navýšení tarifních mezd: 2,9% a 3,4%

 

Věříme, že připojením podpisu a dokončením kolektivního vyjednávání všem zaměstnancům přinese v příštím roce klid, stabilní podmínky a jistotu.

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Právě přítomno: 221 hostů a žádný gestor