6. a 7.12 2018 proběhlo další plánované jednání o podobě PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2019. Ve shodě všech odborových centrál a zaměstnavatele došlo k uzavření některých sporných bodů (navýšení příplatku za práci přesčas, odměna za obtížnost pracovního režimu, odměna za flexibilní nástup) a v současné době zůstávají neuzavřené tyto ustanovení:

3. Stanovená týdenní pracovní doba

12.3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu

15.1 Výměra dovolené

14.3 Osobního ohodnocení

2.1 Sazby mzdových tarifů

B. Odměna za zaškolení

E. Příplatek za práci v noci

F. Příplatek za práci o sobotách a nedělích

G. Příplatek za práci v dělené směně

P. Příplatek za nepravidelný nástup

3.2 Organizace stravování

3.3.2 Cena stravenky

Dnes (7.12) se po kolektivním vyjednávání ještě sešly všechny odborové centrály, aby připravily společný návrh k oblasti odměňování a výše mzdových tarifů, které včera předložil zaměstnavatel (procentuální nárůst a následně k tomu nominální).

Následující jednání 13.12 a 14.12 proběhnou již v sídle společnosti ČD Cargo, a.s. V případě, že nedojde k uzavření PKS na rok 2019, bude následovat projednání „Opatření při nepodepsání PKS“

Ve dnech 19-22.11 2018 probíhalo v prostorách zasedací místnosti OSŽ první společné kolektivní vyjednávání týmů odborových organizací spolu se zástupci zaměstnavatele.

V rámci těchto jednání byl pročten celý návrh PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2019 s obhajobou jednotlivých bodů. V některých pasážích došlo ke shodě obou stran, rozpory jsou nadále v oblasti pracovní doby, výměry dovolené a odměňování. 

Součástí kolektivního vyjednávání bylo i projednání „odměny zaměstnancům ČD Cargo za očekávané splnění hospodářského výsledku za rok 2018“. Byly přijaty připomínky OSŽ k této odměně, která bude vyplacena se mzdou za měsíc listopad. 

Rovněž byla zahájena diskuse nad rozšířením Zásad hospodaření se SF, a to ve smyslu nové možnosti čerpání na ozdravných pobytů. 

V posledním dni byla projednávána IN PERs-42-B-2011, která řeší některé další motivační složky mzdy u jednotlivých povolání. 

Na základě výsledků z těchto jednání byla dohodnuta pracovní schůzka (pondělí 26.11) zástupců odborových centrál nad strategií dalšího společného postupu. 

Další termíny kolektivního vyjednávaní jsou stanoveny na dny: 29.11, 30.11.

Dne 26. 9. 2018 byl mimořádně svolán Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., z důvodu náhlého rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČD Cargo, a. s., o změně stanov, a to 27 dní před plánovanými volbami do Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. Tímto usnesení valná hromada snížila počet zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze tří na dva.Podotýkám, že totožná valná hromada před čtyřmi měsíci rozhodla o navýšení počtu zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze dvou na tři, bez ohledu na finanční náklady, které nyní uvádějí jako důvod změny. S touto informací jsme byli seznámeni dne 24. 9. 2018 vedením společnosti ČD Cargo, a. s., v úvodu jednání odborových centrál, a to že k této změně dochází bez jakéhokoliv racionálního důvodu. Bezprostředně po této informaci jsem požádal ministra dopravy pana Ťoka o urychlenou schůzku k této situaci. Schůzka se uskutečnila druhý den (25. 9.) ráno s vysvětlením našich obav o uskutečnění vyhlášených voleb do Dozorčí rady ČD Cargo v termínu, který by neohrozil celý chod společnosti, a dále o postupu a přístupu Představenstva ČD, a. s., k rozhodování o dění v ČD Cargo, a. s. Ministr dopravy přislíbil, že celou záležitost projedná s předsedou představenstva ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. V odpoledních hodinách mě informoval, že oba dva předsedové představenstva udělají vše proto, aby se moje obavy nenaplnily a volby do dozorčí rady proběhly dle schváleného harmonogramu. Taková rozhodnutí představenstva ČD, a. s., považuji za ohrožující a pro mne nepřijatelná z důvodu rozkolísávání společnosti ČD Cargo, a. s. 

      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., si na rozdíl od valné hromady uvědomuje časovou tíseň, a proto svým rozhodnutím umožní ve zkrácené lhůtě projednat všechny potřebné dokumenty týkající se připravovaných voleb, a tím zajistí, aby ve dnech 22. - 25. 10. 2018 mohly být volby uskutečněny. 

      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., nově hlasoval a rozhodl o nominaci dvou kandidátů OSŽ na členy Dozorčí rady ČD Cargo, a. s.: Radka Nekoly a Bc. Marty Urbancové. 

     Chci touto cestou poděkovat Petrovi Skrečkovi, který byl kandidátem OSŽ, za jeho aktivní účast a osobní přístup. Byl bych moc rád a doufám, že se zaměstnanci nenechají otrávit přístupem představenstva ČD, a. s., a volby v naší společnosti ČD Cargo, a. s., proběhnou za vysoké účasti. 

 

Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, a. s.

Ve dnech 27-29.8 se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Na tomto jednání byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2019. Také byli zvolen rozšířený tým, který se bude podílet na zpracování prvotního protinávrhu. 

Vzhledem k tomu, že ve dnech 22-25.10 2018 budou probíhat ve společnosti ČD Cargo, a.s. volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady, bude návrh PKS 2019 předložen až po uskutečnění těchto voleb. Očekáváme předložení návrhu poslední říjnový týden.

Kolektivní vyjednavači: 

Nekola Radek - vedoucí týmu, Bc. Urbancová Marta, Bc. Lomnančiková Blanka, Radkovič Zdeněk, Skrečka Petr, Doležal Petr.

Rozšířený tým:

Hurychová Eva, Lišková Linda, Malounová Ivana, Kubička Petr, Závora Jiří, Heinz Rostislav, Kundrik Pavel. 

 

Aktuální informace z kolektivního vyjednávání bude zveřejňovat na našem twitterovém účtu: https://twitter.com/PV_OSZ_CDC

 

Usnesení 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. konané dne 17.května 2017 v Praze

________________________________________________________

4. Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s.:

1.      Schvaluje:

1.     Jednací řád 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

2.     Volební řád 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

3.     Pracovní představenstvo 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. ve složení: Radek Nekola, Bc. Urbancová Marta, Skrečka Petr, Malounová Ivana, Závora Jiří

4.     Pracovní komise 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.:    

-       Mandátová komise: Šafránek Bohumil, Kaňová Radka, Englic Martin, Markvart Martin, Feber Miroslav

-       Volební komise: Kloboučník Ivan, Ing. Pavelková Miroslava, Herainová Dita, Šírová Anna, Froněk Tomáš

-       Návrhová komise: Jiránek Bořivoj, Procházka Alexandr, Hošnová Anna, Závorová Jiřina, Mitrič Radomír

Zapisovatele jednání: Hubicsák Mikuláš, Hanzalíková Martina

Ověřovatelé zápisu: Ing. Janáková Věra, Teplíková Miroslava, Šuláková Ivana

5.     Zprávu o činnosti PV OSŽ ČD Cargo, a.s. za uplynulé volební období, předloženou předsedou PV OSŽ ČD Cargo, a.s. panem Radkem Nekolou

                      

2.      Bere na vědomí:

1.    Vystoupení hostů 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

2.     Kandidaturu na předsedu OSŽ p. Vladislava Vokouna, Mgr. Martina Malého a  Bc. Jaroslava Pejšu

 

3.      Zvolila:

1.      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. ve složení:

Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořivoj Jiránek, Linda Lišková, Bc. Blanka Lomnančiková, Jiří Závora, Eva Hurychová, Zdeněk Radkovič, Tomáš Gilg, Bohumil Šafránek, Ivana Malounová, Petr Kubička, Jindřich Nohal, Ing. Věra Janáková, Eva Chovancová, Petr Doležal, Marek Kochan Pavel Kundrik, Petr Skrečka, Heinz Rostislav, Antolič Pavel.

2.      Předsedu Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Radka Nekolu

3.      Tajemnici Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Bc. Martu Urbancovou

4.      Zvolila kandidáty na členy Ústředí OSŽ pro příští volební období:

Radka Nekolu, Martu Urbancovou, Petra Doležala, Bořivoje Jiránka a Petra Kubičku.

 

4.      Navrhuje:

1.     Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s. navrhuje VII. Sjezdu OSŽ zvolit za členy Revizní komise p.Lopraisovou Lenku, p.Stejskalovou Janu,

2.     Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s. navrhuje VII. Sjezdu OSŽ zvolit Předsedkyní Revizní komise p.Sasínovou Barunku.

 

5.      Doporučuje:

1.     Jako delegáty VII. Sjezdu OSŽ: Radkovič Zdeněk, Gilg Tomáš, Hurychová Eva, Rigová Monika, Lomnančiková Blanka, Heinz Rostislav, Závora Jiří, Skrečka Petr, Kácovský Ladislav, Lišková Linda, Malounová Ivana, Šafránek Bohumil, Teplíková Miroslava, Kundrik Pavel, Řičica Vladimír, Kochan Marek, Sýkora Petr, Pištora Tomáš, Nohal Jidřich, Lukášová Iveta.

 

6.      Ukládá:

Podnikovému Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s.

1.     V rámci ekonomických možností zvyšování úrovně PKS ČD Cargo, a.s.

2.     Být aktivní při společném obhajování práv a potřeb našich členů v rámci OSŽ.

Předsedovi Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s

1.     Pokračovat v plnění Memoranda o vzájemné spolupráci OSŽ a OZŽ na úrovni Podnikových Výborů.

Výborům OSŽ ČD Cargo, a.s. PJ a SOKV

1.     Vyžadovat důsledné plnění PKS a všech platných interních norem.

2.     Přenášet informace z jednání Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s.

 

7.      Vyslovuje poděkování:

1.     Všem členům a funkcionářům základních organizací OSŽ, za jejich práci pro členskou základnu a OSŽ, a to zejména těm, jejichž mandát vypršel a do nového volebního období již nekandidovali.

2.     Všem členům Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. za jejich práci během uplynulého volebního období.

3.     Členům přípravného výboru, členům všech pracovních komisí a zaměstnancům OSŽ za přípravu této konference.

 

Předseda návrhové komise: Bořivoj Jiránek

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Právě přítomno: 239 hostů a žádný gestor