Nahoru

Právní poradenství, ochrana a pomoc

V článku je rozebráno velké nebezpečí spočívající v bianco směnkách ze strany dlužníků. U věřitelů je tato bianco směnka velice dobře vymahatelná. Nebezpečí spočívá v tom, že v bianco směnce není vyplněna definitivní částka, která se doplňuje dodatečně. To může vést až k situaci, kdy spekulant v pozici věřitele do směnky napíše jinou částku, než činí skutečně půjčená částka.

 

V článku je konstatováno, že z pohledu trestněprávního je presumpce neviny princip, podle kterého je na účastníka trestněprávního řízení v různých fázích řízení pohlíženo jako na nevinného. Odpovědnost za dokazování viny leží na žalobcích, žalovaný nemusí dokazovat svou nevinu.

V pracovním právu obecně platí, že každý zaměstnanec odpovídá pouze za škodu, kterou zaviní. Tuto vinu mu přitom zaměstnavatel musí prokázat (zaměstnanec je nevinen, dokud mu zaměstnavatel neprokáže opak). Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci je vždy objektivní, bez ohledu na zavinění, i bez ohledu na skutečnost, zda škodu zaměstnanci způsobil sám zaměstnavatel. Odpovědnost zaměstnance je vždy subjektivní.

Presumpce viny zaměstnance platí pouze v případech, kdy zaměstnanec podepíše „dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování“ nebo „dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí“.

 

V uvedeném článku se popisuje případ mimořádné události (dále jen MU), kde hrálo velkou, pozitivní úlohu využití, ihned po vzniku MU, tzv. krizové linky, které v konečném důsledku i díky bezprostřednímu zabezpečení advokáta vedlo k zastavení trestního stíhání člena OSŽ.

 

V článku je uvedeno „Usnesení Vrchního soudu v Praze o nezákonnosti stávky vyhlášené OSŽ na den 13. června 2011“, kterým bylo Usnesení soudu prvního stupně (Městský soud v Praze), ve znění opravného usnesení změněno tak, že návrh na nařízení předběžného opatření o zákazu organizovat a vyzývat k účasti na stávce vyhlášené odpůrcem (OSŽ) na den 13. června 2011 se odmítá.

 

V uvedeném je rozebrána problematika vnitřního předpisu, přehled nejběžnějších a nejzákladnějších vnitřních předpisů a požadavky, které jsou kladeny na vnitřní předpisy. Dále je specifikován vztah kolektivní smlouvy a vnitřního předpisu. Rovněž je věnována pozornost pracovnímu řádu jako zvláštnímu druhu vnitřního předpisu.

 

Článek se zabývá problematikou nefunkčnosti zvonku u zaměstnance v době jeho pracovní neschopnosti. OSŽ zastává názor, že zaměstnanec v pracovní neschopnosti nemusí mít funkční zvonek, ale nefunkční zvonek může nahradit jiným způsobem a ČSSZ nemůže pojištěnce sankcionovat, pokud toto nahrazení kontrolující ke kontrole nevyužije. Tento názor OSŽ byl potvrzen veřejným ochráncem práv ČR.

 

V uvedeném je rozlišena a probírána problematika shodné výdělečné činnosti pro všechny zaměstnance po dobu trvání pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a pro vybrané zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele (konkurenční doložka).

U všech zaměstnanců se požaduje nutný souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností u jiného zaměstnavatele a i možnost odvolání souhlasu. Jedná se o ochranu zaměstnavatele před možným ztížením jeho činnosti a ohrožením jeho podnikatelských nebo jiných záměrů z důvodu možné konkurence, kterou by pro zaměstnavatele zaměstnancova další výdělečná činnosti představovala.

A dále konkurenční doložka u vybraných zaměstnanců, její podmínky, přiměřené finanční vyrovnání a smluvní pokuta v případě porušení konkurenční doložky.

 

K dispozici je aktuální seznam poraden SON ČR (s kontaktními údaji), ve kterých jsou pro členy OSŽ poskytovány bezplatně porady z oblasti bydlení (nájemního, družstevního a vlastnického).

 

V anotaci jsou na základě zveřejněných některých důležitých novel zákonů (Sbírka zákonů, prosinec 2011) z pracovněprávní oblasti, které byly účinné od 1.1.2012, uvedeny konkrétní, důležité změny u jednotlivých ustanovení. U zákoníku práce se jedná o nejrozsáhlejší novelu zákoníku práce od nabytí jeho účinnosti (28x). Došlo k přijetí více než 300 změnových bodů (terminologických, legislativně technických i obsahových). Dále jsou v přehledu změn uvedeny některé změny u zákona o zaměstnanosti.

 

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 152 hostů a žádný gestor