25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 41– 9. 10. 1995
Na prv­ní strán­ce Ob­zor in­for­mu­je o tom, že ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o PKS Čes­kých drah na rok 1996 by­lo za­há­je­no pře­dá­ním ná­vr­hu za­měst­na­va­te­le od­bo­rům.„Po se­zná­me­ní se s ob­sa­hem ná­vr­hu je mož­no kon­sta­to­vat, že si no­vý ma­na­ge­ment Čes­kých drah pří­liš svých za­měst­nan­ců ne­vá­ží,“ uvá­dí se v člán­ku. Ná­vrh to­tiž ne­ob­sa­ho­val ani do té do­by do­hod­nu­té ná­ro­ky a do­sa­ho­val úrov­ně ko­lek­tiv­ní smlou­vy z ro­ku 1991.

Ob­zor č. 39 - 25. 9. 1995
„Stáv­ko­vé ná­la­dy tr­va­jí“
je ti­tu­lek vy­sti­hu­jí­cí si­tu­a­ci v pro­vo­zu Čes­kých drah, ten­to­krát v žst. Br­no–Ma­lo­mě­ři­ce, kte­ré na­vští­vil před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek spo­lu s ta­jem­ní­kem OSŽ Mojmí­rem Ba­ka­lá­řem a Ob­zor byl u to­ho. Ja­ro­mír Du­šek v dis­ku­si s od­bo­rá­ři uve­dl, že v prů­bě­hu stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti OSŽ zís­ka­lo řa­du dů­le­ži­tých zku­še­nos­tí, kte­ré vy­uži­je při nad­chá­ze­jí­cím jed­ná­ní o zá­klad­ní do­ho­dě me­zi od­bo­rá­ři a ve­de­ním pod­ni­ku.

Ob­zor č. 37 – 11. 9. 1995
„Do kon­ce ro­ku se mož­ná opět slou­čí že­lez­nič­ní sta­ni­ce“.
Ti­tu­lek z prv­ní stra­ny čís­la při­ná­ší zpra­vo­daj­ství ze se­tká­ní ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. Ru­dol­fa Mlád­ka se zá­stup­ci od­bo­rů. Schůz­ka se usku­teč­ni­la 5. 9. 1995. Od­bo­rá­ři při jed­ná­ní pro­sa­zo­va­li opět­né slou­če­ní že­lez­nič­ních sta­nic a dal­ších člán­ků ří­ze­ní až do úrov­ně di­vi­zí. Ohled­ně ob­sa­zo­vá­ní ma­na­žer­ských po­zic od­bo­ry po­ža­do­va­ly, aby ne­by­li ti, kte­ří způ­so­bi­li sou­čas­ný stav že­lez­ni­ce a jsou ně­jak svá­zá­ni s mi­nu­lým trans­for­mač­ním pro­jek­tem, v bu­dou­cím ve­de­ní ČD. Dá­le se jed­na­lo i o vy­rov­ná­ní pro­pa­du re­ál­ných mezd na že­lez­ni­ci.

Ob­zor č. 35 - 28. 8. 1995
Vel­ký pro­stor je v tom­to let­ním osmistránkovém ­čís­le Ob­zo­ru vě­no­ván osla­vám 150 let exis­ten­ce Olo­mouc­ko–praž­ské drá­hy. Ob­zor při­ná­ší po­drob­nou re­por­táž ze zvlášt­ní­ho pro­to­ko­lár­ní­ho vla­ku, kte­rý jel, za účas­ti mno­ha ofi­ci­ál­ních hos­tů, včet­ně mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, dne 20. 8. 1995 z Olo­mou­ce do Pra­hy. V je­ho če­le by­la par­ní lo­ko­mo­ti­va 498.022, za ní pak br­něn­ský „Alba­tros“ (498.106).

Ob­zor č. 32/33 - 14. 8. 1995
Dal­ší let­ní dvoj­čís­lo Ob­zo­ru věnuje ce­lou dvojstra­nu pro­gra­mu oslav 150. vý­ro­čí pří­jez­du prv­ní­ho vla­ku do Pra­hy. Osla­vy pro­bí­ha­ly od 18. srp­na do 4. zá­ří 1995 v České Třebové, Praze, Olomouci a Pardubicích a byly provázeny jízdami zvláštních vlaků, výstavami, Dny otevřených dveří a bohatým kulturním programem.

Ob­zor č. 30 – 24. 7. 1995
Na prv­ní stra­ně na­jde­me dů­le­ži­tou in­for­ma­ci s ti­tul­kem „Do­ho­dy o roz­dě­le­ní fi­nanč­ních pro­střed­ků do­sa­že­no“. Po­dle té­to do­ho­dy, uza­vře­né me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ing. Jo­se­fem Ba­za­lou, mě­lo při­bliž­ně 91 ti­síc že­lez­ni­čá­řů do­stá­vat od čer­ven­ce do kon­ce ro­ku pro­fes­ní od­mě­nu v prů­měr­né vý­ši 640 Kč. Me­zi od­bo­ro­vý­mi sva­zy na že­lez­ni­ci by­ly však roz­díl­né ná­zo­ry: Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců hod­la­la pro­ti vý­sled­kům do­ho­dy pro­te­sto­vat, ne­boť pů­vod­ně se mě­la část­ka dě­lit jen me­zi 72 ti­síc za­měst­nan­ců.

Ob­zor č. 27 – 3. 7. 1995
I dal­ší čís­lo Ob­zo­ru odrá­ží at­mo­sfé­ru po od­vo­lá­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti na že­lez­ni­ci. O stávce se uvažovalo na protest proti trans-formačním krokům na Českých drahách a kvůli neuspokojivému mzdovému ohodnocení.

Ob­zor č. 25 - 19. 6. 1995
„Chce­me vy­jed­ná­vat do po­sled­ní­ho oka­mži­ku,“ uve­dl mís­to­před­se­da OSŽ Mi­ro­slav Ka­poun v roz­ho­vo­ru na prv­ní stra­ně. V té do­bě se ře­ši­lo, zda od­bo­ro­vé cen­trá­ly na že­lez­ni­ci vy­hlá­sí stáv­ku na pod­po­ru svých mzdo­vých i dal­ších po­ža­dav­ků. V do­bě uzá­věr­ky ješ­tě ne­by­lo jas­né, jak do­pad­nou jed­ná­ní s mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a Čes­ký­mi dra­ha­mi a zda se ješ­tě po­da­ří hro­zí­cí stáv­ce za­brá­nit.

Ob­zor č. 23 - 5. 6. 1995
„V Čes­ké Tře­bo­vé by­lo hor­ko“
– tím­to ti­tul­kem cha­rak­te­ri­zo­val Ob­zor jed­ná­ní mi­mo­řád­né kon­fe­ren­ce OSŽ v Čes­ké Tře­bo­vé. Kon­fe­ren­ce zvo­li­la no­vým před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka. V sou­vis­los­ti s orga­ni­zač­ní­mi změ­na­mi a od­čle­ňo­vá­ním ně­kte­rých or­ga­ni­za­cí by­ly na kon­fe­ren­ci schvá­le­ny změ­ny ve struk­tu­ře OSŽ.

 

Ob­zor č. 21 – 22. 5. 1995
Mzdy v že­lez­nič­ním pro­vo­zu a ta­ké tře­ba platy mis­trů a vy­cho­va­te­lů v že­lez­nič­ních u­či­liš­tích – ten­to ever­green do­stal své mís­to i v ně­ko­li­ka člán­cích Ob­zo­ru č. 21. Ve zprá­vě z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa je jas­ně ře­če­no, že mzdo­vé na­vý­še­ní na Českých drahách bu­de mož­né, ovšem za ce­nu úspo­ry pra­cov­ní­ků. Nej­vyš­ší před­sta­vi­te­lé ČD uved­li, že po­dle je­jich ná­zo­ru jsou mzdo­vé po­ža­dav­ky, pre­zen­to­va­né od­bo­ry, pře­hna­né. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v té­to otáz­ce od­mítl ustou­pit, přes­to­že při­pus­til, že v po­lo­vi­ně červ­na hro­zí stáv­ka, kte­rá by moh­la Čes­ké drá­hy těž­ce po­ško­dit.

Ob­zor č. 19 – 9. 5. 1995
Od­bo­ro­vé sva­zy pů­so­bí­cí na že­lez­ni­ci po­skyt­ly dne 27. 4. 1995 hro­mad­ným sdě­lo­va­cím pro­střed­kům zprá­vu, v níž uvádějí, že po­ža­du­jí na­vý­še­ní ob­je­mu mzdo­vých pro­střed­ků (vý­še mzdy na ČD by­la ve srov­ná­ní s ce­lo­stát­ním prů­mě­rem niž­ší té­měř o 600 Kč), dá­le po­ža­du­jí pl­ně­ní při­ja­té ko­lek­tiv­ní smlou­vy, pra­vi­del­né čtvrt­let­ní in­for­ma­ce o je­jím pl­ně­ní a in­for­ma­ce i o vy­uži­tí fi­nanč­ních pro­střed­ků zís­ka­ných pod­ni­ka­tel­skou čin­nos­tí.

 

Ob­zor č. 17 – 24. 4. 1995
„Buď re­gio­nál­ní tra­tě pri­va­ti­zo­vat, ne­bo zru­šit“, tlu­mo­čí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně ná­zor mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, před­ne­se­ný na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci MD dne 13. 4. 1995. Jan Strás­ký uve­dl, že mi­nis­ter­stvo do­pra­vy chce hrát aktiv­něj­ší ro­li v ob­las­ti že­lez­nič­ní do­pra­vy.

Právě přítomno: 157 hostů a žádný gestor