V té­to pra­vi­del­né rub­ri­ce se bu­de­me vra­cet ke čtvrt sto­le­tí sta­rým za­žlout­lým strán­kám Ob­zo­ru. Při­po­me­ne­me si tak do­bu těs­ně po lis­to­pa­do­vé re­vo­lu­ci 1989, kte­rá při­nes­la zá­sad­ní spo­le­čen­ské změ­ny i ra­di­kál­ní pro­mě­nu od­bo­rů a vznik Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů.

Stej­ně ja­ko dnes, byl Ob­zor před 25 le­ty ješ­tě čtr­nác­ti­de­ník (ja­ko tý­de­ník za­čal vy­chá­zet v ro­ce 1991). Prv­ní led­no­vé čís­lo Ob­zo­ru, je­hož vy­da­va­te­lem byl v té do­bě ješ­tě Ústřed­ní vý­bor Od­bo­ro­vé­ho sva­zu pracovníků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy, vy­vo­lá­vá ur­či­té roz­pa­ky. Část ob­sa­hu to­tiž tvo­ří člán­ky zá­stup­ců mi­nis­ter­stva do­pra­vy; po pře­čte­ní mno­ha dal­ších příspěvků by­ste snad ani ne­po­zna­li, že Čes­ko­slo­ven­sko prá­vě pro­chá­zí ra­di­kál­ní změ­nou. Od­bo­ro­vé te­ma­ti­ky ob­sa­hu­je prv­ní čís­lo jen má­lo.

Ob­sáh­lý „No­vo­roč­ní po­zdrav mi­nis­tra do­pra­vy" (Ing. Fran­tiš­ka Podle­ny) vy­jad­řu­je kro­mě po­dě­ko­vá­ní že­lezni­čá­řům za prá­ci v mi­nu­lém ro­ce i nut­nost vy­po­řá­dat se v do­prav­ním re­sor­tu s dů­sled­ky mi­nu­los­ti a re­ha­bi­li­to­vat pra­cov­ní­ky, kte­ří by­li po­sti­že­ni pro své po­li­tic­ké ná­zo­ry. Ing. Podle­na uvá­dí, že je­di­ným kri­té­ri­em pro ob­sa­zo­vá­ní funk­cí ma­jí být od­bor­né a mo­rál­ní před­po­kla­dy a vy­so­ká pra­cov­ní vý­kon­nost. „Ne­lze při­pus­tit, aby se pra­co­viš­tě a pra­cov­ní do­ba sta­ly mís­tem a ča­sem po­li­tic­kých stře­tů ne­bo do­kon­ce vy­ři­zo­vá­ní po­li­tic­kých spo­rů, a pro­to je na mís­tě po­ža­da­vek od­cho­du po­li­tic­kých se­sku­pe­ní a stran z pra­co­višť," píše se v člán­ku. Dále ministr uvádí, že „v obou odvětvích resortu - v dopravě i spojích - je potřebné zlepšovat mzdové podmínky, alespoň pro vybrané kategorie pracovníků". Mi­nis­tr do­pra­vy a spo­jů se dá­le zmi­ňu­je o chys­ta­ném ná­vr­hu na roz­dě­le­ní mi­nis­ter­stva do­pra­vy a spo­jů na dva sa­mo­stat­né re­sor­ty a in­for­mu­je o tom, že na že­lez­ni­ci by měl od 1. 6. 1990 na­stat no­vý způ­sob ří­ze­ní ČSD, při je­hož pří­pra­vě by mě­ly být vy­uži­ty při­po­mín­ky z pra­co­višť a ta­ké zku­še­nos­ti ze za­hra­ni­čí, pře­de­vším z DB a SNCF.

Ing. Vla­di­mír So­ko­lík, ná­měs­tek mi­nis­tra do­pra­vy a spo­jů ČSSR, v člán­ku „Do no­vé­ho hos­po­dář­ské­ho ro­ku" shr­nu­je vý­sled­ky hos­po­da­ře­ní Čes­ko­slo­ven­ských stát­ních drah (ČSD) za 11 mě­sí­ců ro­ku 1989 a kon­sta­tu­je mi­mo ji­né, že hos­po­dář­ský plán zřej­mě ne­bu­de spl­něn z dů­vo­du kle­sa­jí­cí­ho zá­jmu pře­prav­ců pře­de­vším o pře­pra­vu tzv. hro­mad­ných sub­strá­tů, kle­sa­jí­cích ob­je­mů tran­zit­ní že­lez­nič­ní pře­pra­vy i z dů­vo­du za­sta­ra­los­ti a opot­ře­bo­va­nos­ti zá­klad­ních pro­střed­ků. Kladně hodnotí ukazatel „doběh oběhu vozů" (4,04 dne), plynulost průvozu tran-zitní zátěže a zpravidelnění osobní dopravy i „dílčí úspěchy v úseku kultury cestování". Ing. Sokolík v článku uvádí i výsledky hospodaření kombinátu Železniční stavby a montáže (do 30. 6. 1989 Železniční stavebnictví), kde jsou podle jeho slov předpoklady, že roční hospodářský plán bude splněn.

Ob­zor č. 1 ob­sa­hu­je ně­ko­lik člán­ků s te­ma­ti­kou bez­peč­nos­ti do­pra­vy a dá­le mi­mo ji­né in­for­mu­je o vý­stav­bě měst­ské rych­lo­drá­hy v Bra­ti­sla­vě, o opra­vách kot­lů par­ních lo­ko­mo­tiv v Čes­kých Ve­le­ni­cích, o pro­jek­tu vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­ni­ce v So­vět­ském sva­zu či o ce­lo­stát­ním ko­le sou­tě­že ZE­NIT po­su­no­va­čů, kte­rý se ko­nal již v lis­to­pa­du 1989.

Ob­zor vů­bec ne­in­for­mu­je o tom, že od pro­sin­ce 1989 pro­bí­ha­jí inten­ziv­ní jed­ná­ní me­zi pří­prav­ným vý­bo­rem no­vé­ho sa­mo­stat­né­ho a ne­zá­vis­lé­ho Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní železničářů a před­sta­vi­te­li Ústřed­ní­ho vý­bo­ru Od­bo­ro­vé­ho sva­zu pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy, kte­rá vy­vr­cho­li­la 15. úno­ra usta­ve­ním OSŽ. Na ty­to in­for­ma­ce si mu­se­li čte­ná­ři po­čkat až do ná­sle­du­jí­cí­ho čís­la, kte­ré vy­šlo 31. 1. 1990 a je­hož ob­sa­hu se bu­de­me vě­no­vat pří­ště.

 

Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor