Za­tím­co prv­ní čís­lo Ob­zo­ru z ro­ku 1990 od­rá­že­lo at­mo­sfé­ru pře­vrat­ných udá­los­tí ve spo­leč­nos­ti ješ­tě po­ně­kud okra­jo­vě, dru­hé čís­lo je již z pře­váž­né čás­ti vě­no­vá­no pří­pra­vě usta­vu­jí­cí­ho sjez­du OSŽ.

Je­den ze zá­sad­ních člán­ků to­ho­ho čís­la s ná­zvem „Před sva­zo­vým sjez­dem", in­for­mu­je o čin­nos­ti de­se­tičlenné­ho pří­prav­né­ho vý­bo­ru sa­mo­stat­né­ho a ne­zá­vis­lé­ho Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. V člán­ku se uvá­dí, že pří­prav­ný vý­bor (slo­že­ný z pě­ti čle­nů před­sed­nic­tva ÚV Od­bo­ro­vé­ho sva­zu pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy /OS PŽLVD/ a pě­ti čle­nů do­sa­vad­ní­ho pří­prav­né­ho vý­bo­ru OSŽ) již zpra­co­val ná­vrh sta­nov, pro­gram a jed­na­cí řád sjez­du, je­hož ter­mín byl sta­no­ven na 15. úno­ra 1990 ve Sjez­do­vém pa­lá­ci v Pra­ze. Ob­zor zá­ro­veň ty­to tři do­ku­men­ty uve­řej­ňu­je v pl­ném zně­ní. Rych­lost, s ja­kou se je po­da­ři­lo při­pra­vit, je ob­di­vu­hod­ná.

Sou­čás­tí zpra­vo­daj­ství na prv­ní stra­ně čís­la 2 jsou in­for­ma­ce z jed­ná­ní před­sed­nic­tva Ústřed­ní­ho vý­bo­ru OS PŽLVD, ko­na­né­ho 16. ledna. I ten­to or­gán se ve svém 6. jed­na­cím bo­dě vě­no­val pří­pra­vě ple­nár­ní schů­ze a sva­zo­vé­ho sjez­du. „Po dis­ku­si čle­nů před­sed­nic­tva ÚVOS, kte­rá uká­za­la, že vý­voj ně­kdy před­bí­há před­po­kla­dy, vy­ply­nul mi­mo ji­né dal­ší po­stup v tom smě­ru, že ce­lo­stát­ní­mu sva­zo­vé­mu sjez­du bu­de před­chá­zet slo­ven­ský sjezd (ter­mín ko­ná­ní 10. 2.) a v čes­kých ze­mích pro­běh­nou pří­prav­né ak­ti­vy," uvá­dí se v člán­ku. V dal­ší zprá­vě, ten­to­krát z X. ple­nár­ní schů­ze ÚVOS, ko­na­né 17. ledna, se uvá­dí, že se zprá­vou před­sed­nic­tva ÚVOS ob­sa­hu­jí­cí hod­no­ce­ní sou­čas­né­ho sta­vu vy­stou­pil Ji­ří Di­viš, před­se­da ÚVOS PŽVLD, kte­rý „pod­po­řil po­ža­da­vek jed­no­ty, sa­mo­stat­nos­ti a ak­ce­schop­nos­ti no­vě se tvo­ří­cí­ho od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, kte­ré bu­de pů­so­bit na de­mo­kra­tic­kém zá­kla­dě."

Z uve­de­ných dvou jed­ná­ní vy­plý­vá, že do­sa­vad­ní ve­de­ní od­bo­ro­vé­ho sva­zu PŽLVD v té do­bě již s pří­prav­ným vý­bo­rem OSŽ spo­lu­pra­co­va­lo a ne­klad­lo vzni­ku no­vé­ho OSŽ pře­káž­ky. Ně­kte­ří od­bo­rá­ři však se spo­lu­pra­cí se „sta­rý­mi struk­tu­ra­mi", jak se teh­dy ří­ka­lo bý­va­lým funk­cio­ná­řům, zá­sad­ně ne­sou­hla­si­li. Je­den z ta­ko­vých ná­zo­rů byl v Ob­zo­ru č. 2 pře­tiš­těn z de­ní­ku Prá­ce. Že­lez­ni­čář, mluv­čí Ob­čan­ské­ho fó­ra z Čes­ké­ho Tě­ší­na, v něm pí­še mi­mo ji­né: „ Mys­lím si, že ta­ko­ví li­dé ne­ma­jí prá­vo vy­tvá­řet pří­prav­ný vý­bor na­še­ho od­bo­ro­vé­ho sva­zu. Jim ne­jde o od­bo­ro­vé hnu­tí, ale za­se jen o pou­há tep­lá mís­ta v ÚVOS". Do­pis byl uve­řej­něn v pl­ném zně­ní spo­lu s re­ak­cí zá­stup­ců Ob­čan­ské­ho fó­ra při ÚVOS PŽLVD, kte­ří uvá­dě­jí mi­mo ji­né: „Věř­te, že i ve stá­va­jí­cím ÚVOS pra­cu­jí nor­mál­ní, oby­čej­ní li­dé, kte­ří se při své prá­ci do­stá­va­li do ost­rých spo­rů a kon­flik­tů s hos­po­dář­ský­mi pra­cov­ní­ky, před­sta­vi­te­li re­sor­tu, ÚRO i ji­ných in­sti­tu­cí prá­vě při pro­sa­zo­vá­ní a zjiš­ťo­vá­ní po­ža­dav­ků a zá­jmů že­lez­ni­čá­řů. (...) Va­ším vy­slo­ve­ním ne­dů­vě­ry před­se­do­vi ÚVOS pa­nu Ji­ří­mu Di­vi­šo­vi jste pro­ká­zal ne­oce­ni­tel­nou služ­bu ze­jmé­na těm­to ve­dou­cím hos­po­dář­ským pra­cov­ní­kům, i např. bý­va­lé­mu před­se­do­vi ÚRO pa­nu Za­va­di­lo­vi, kte­rým byl a je Ji­ří Di­viš pro své ná­zo­ry tr­nem v oku."

„Ote­vře­ná od­po­věď na ote­vře­ný do­pis", jak je tento člá­nek na str. 3 na­de­psán, je ja­kým­si sym­bo­lic­kým za­há­je­ním bouř­li­vé vý­mě­ny ná­zo­rů, kte­ré pro­vá­ze­ly vznik Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů a kte­ré zvláš­tě v prv­ním ro­ce exis­ten­ce OSŽ čas­to za­plňo­va­ly i strán­ky Ob­zo­ru.

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor