Tře­tí čís­lo Ob­zo­ru vy­šlo sice s da­tem 20. břez­na, pře­poklá­dá­me však, že šlo o chy­bu tis­ku a správ­ně mě­lo být 20. úno­ra, ji­nak by­chom zde jis­tě na­šli in­for­ma­ce o za­klá­da­jí­cím sjez­du OSŽ, kte­rý se ko­nal 15. úno­ra.

 

Ústřed­ním člán­kem čís­la je ob­sáh­lý „Do­pis od­bo­rá­řů mi­nis­tru do­pra­vy", po­de­psa­ný spo­leč­ně před­sed­nic­tvem ÚV Od­bo­ro­vé­ho sva­zu pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy a Pří­prav­ným vý­bo­rem Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Do­pis vy­jad­řu­je zne­po­ko­je­ní z roz­hod­nu­tí mi­nis­ter­stva pro­dlou­žit ob­do­bí pře­cho­du na no­vé ří­ze­ní do 30. 6. 1990, ne­boť ten­to zdlou­ha­vý po­stup by po­dle ná­zo­ru pi­sa­te­lů mo­hl od­dá­lit ře­še­ní pro­blé­mů, na kte­ré od­bo­ry již del­ší do­bu upo­zor­ňo­va­ly, ať to by­lo v ob­las­ti mzdo­vé, v ne­jed­not­ném vý­kla­du před­pi­sů o pra­cov­ní do­bě, či v mno­ha pro­voz­ních pro­blé­mech.

„Váš pří­stup, vá­že­ný pa­ne mi­nis­tře, ale i pří­stup pra­cov­ní­ků mi­nis­ter­stva ne­při­ne­sl před­po­klá­da­ný zá­sad­ní obrat v ře­še­ní pro­blé­mů a uklid­ně­ní si­tua­ce. Ne­dů­sled­nost v roz­ho­do­vá­ní, ve vy­vo­zo­vá­ní zá­vě­rů a roz­hod­nu­tí o od­dá­le­ní pře­cho­du na no­vé ří­ze­ní ČSD je pří­či­nou dneš­ní­ho sta­vu na že­lez­ni­ci, pro­je­vu­jí­cí­ho se po­kle­sem káz­ně a dis­cip­lí­ny, ne­kom­pe­tent­nos­tí v roz­ho­do­vá­ní a tím i ohro­že­ní bez­peč­nos­ti že­lez­nič­ní do­pra­vy," uvá­dí se v do­pi­se, v němž jsou za vi­ní­ky ne­ře­še­ní pro­blé­mů ozna­če­ni od­po­věd­ní pra­cov­ní­ci mi­nis­ter­stva, „kte­ří ne­jsou schop­ni dů­sled­né ar­gu­men­ta­ce a pro­sa­ze­ní po­třeb­ných ře­še­ní pro že­lez­ni­čá­ře." V apa­rá­tu mi­nis­ter­stva po­dle au­to­rů do­pi­su ne­ní do­sta­tek od­bor­ní­ků zna­lých eko­no­mic­kých vzta­hů ří­ze­ní a or­ga­ni­za­ce prá­ce v pro­vo­zu. „V sou­čas­né do­bě lze dí­ky úrov­ni ří­ze­ní z cent­ra i ze střed­ních člán­ků ozna­čit stav v že­lez­nič­ní do­pra­vě za cha­os, kdy se hro­ma­dí řa­da pro­blé­mů zná­so­be­ná ne­do­ře­še­ný­mi po­zů­stat­ky z mi­nu­los­ti. K to­mu při­spí­va­jí i ta­ko­vé ne­uvá­že­né po­stu­py, ja­ko by­lo přes vý­hra­dy od­bo­ro­vé­ho sva­zu pro­sa­ze­ní slou­če­ní re­sor­tů do­pra­vy a spo­jů ne­bo za­há­je­ní pře­stav­by že­lez­ni­ce na sta­rých prin­ci­pech bez od­po­ví­da­jí­cí pří­pra­vy."

V Ob­zo­ru na­jde­me dá­le za­myš­le­ní nad tím, zda jsou v pře­cho­du na dvoj­stup­ňo­vé ří­ze­ní ná­rod­ní­ho ho­spo­dář­ství po­třeb­né Pro­voz­ní od­dí­ly. „Že­lez­nič­ní do­pra­va je a mu­sí být je­den ce­lek, kte­rý když se rozdělí na ma­lé eko­no­mic­ké čás­ti, bu­de skří­pat, o čemž jsme se už v mi­nu­los­ti pře­svěd­či­li. Jsme pro­to to­ho ná­zo­ru, aby se vy­bu­do­va­ly men­ší ří­dí­cí cel­ky – oblast­ní ře­di­tel­ství – prak­tic­ky na te­ri­to­riu dneš­ních Pro­voz­ních od­dí­lů, kte­ré mo­hou mít v ur­či­tém smě­ru de­le­go­va­nou kon­trol­ní eko­no­mic­kou sa­mo­stat­nost. Je­jich cel­ko­vá prá­ce mu­sí být me­to­dic­ky usměrňo­va­ná a hlav­ně eko­no­mic­ky uza­ví­ra­ná z jed­no­ho cent­ra – ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD," pí­še se v textu. Na člá­nek na­va­zu­je srov­ná­ní or­ga­ni­zač­ních struk­tur ně­kolika evrop­ských že­lez­nic.

V Ob­zo­ru č. 3 na­jde­me také článek o průběhu rehabilitace v resortu Federálního mi­nis­ter­stva dopravy. Ta se týkala především pracovníků, kteří byli postiženi za svůj postoj v době vstupu cizích vojsk v roce 1968, za vztah k Chartě 77 či k petici Několik vět. Uvádí se zde, že vzhledem k tomu, že pro pracovněprávní rehabilitace neexistuje obecně závazný před-pis, bude mít formu spíše morálního zadostiučinění. Mimo jiné bude snaha nabídnout dotčeným pracovníkům možnost pracovního poměru a přerušený pracovní poměr bude pro účely poskytování resortních výhod považován za nepřerušený. Důchodcům bude nabídnuta možnost účasti na rekreaci v objektech mi­nis­ter­stva dopravy, uvádí se v článku.

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor