Usta­ve­no Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů – to je ti­tu­lek, kte­rý na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru čís­la 4 ozna­mu­je his­to­ric­kou změ­nu: dnem 15. úno­ra za­ni­kl do­sa­vad­ní Od­bo­ro­vý svaz pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy (OS PŽLVD) a vznik­lo Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Rych­lost, s ja­kou se po­da­ři­lo za­klá­da­jí­cí sjezd OSŽ zor­ga­ni­zo­vat, při­pra­vit všech­ny po­třeb­né do­ku­men­ty a po­zvat všech 1265 de­le­gá­tů, za­stu­pu­jí­cích stej­ný po­čet zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí (zú­čast­ni­lo se jich 1211), je z dneš­ní­ho po­hle­du ob­di­vu­hod­ná.

Sjezd se ko­nal v Pra­ze, v le­vé čás­ti Sjez­do­vé­ho pa­lá­ce. Do­ba jed­ná­ní by­la sta­no­ve­na od 9 do 18 ho­din a za­ča­lo se s při­bliž­ně půl­ho­di­no­vým zpož­dě­ním. Sjezd měl dvě čás­ti. V prv­ní čás­ti mi­mo­řád­ný sjezd ukon­čil do­sa­vad­ní čin­nost Od­bo­ro­vé­ho sva­zu pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy a uznal ná­stup­nic­tví Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů (pro­ti ne­byl ni­kdo, je­den de­le­gát se zdr­žel hla­so­vá­ní).

Mno­hem ná­roč­něj­ší jed­ná­ní by­lo ve dru­hé čás­ti, kdy by­lo tře­ba pro­jed­nat a schvá­lit hlav­ní do­ku­men­ty, ja­ko je pro­gram a sta­no­vy OSŽ, a ta­ké zvo­lit čle­ny Ústře­dí OSŽ a ve­de­ní no­vé­ho sva­zu. Za­jí­ma­vé je, že se sjez­du zú­čast­nili i mi­nis­tr do­pra­vy Fran­ti­šek Podle­na (kte­rý též vy­stou­pil v dis­ku­si), je­ho ná­měs­tek Vla­di­mír So­ko­lík a ústřed­ní ře­di­tel ČSD Vla­di­mír Ora­vec.

Úvod­ní slo­vo na sjez­du pat­ři­lo čle­nu pří­prav­né­ho vý­bo­ru od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní Kar­lu An­dě­lo­vi (při­po­mněl prv­ní im­puls ke změ­ně v od­bo­rech, vy­zval k pře­ko­ná­ní ma­li­cher­nos­tí a k vy­tvo­ře­ní no­vé jed­not­né od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce na že­lez­ni­ci), hovořil ta­ké před­se­da Od­bo­ro­vé­ho sva­zu PŽVLD Ji­ří Di­viš (při­po­mněl, co se v mi­nu­los­ti po­ved­lo udě­lat ve pro­spěch že­lez­ni­čá­řů, ale i to, co se ne­po­ved­lo), zvlášt­ním vlo­že­ným vy­stou­pe­ním byl pro­jev Fran­tiš­ka Erby, bý­va­lé­ho před­se­dy fe­de­ra­ce lo­ko­mo­tiv­ních čet (i on vy­zval k pře­ko­ná­ní ma­li­cher­nos­tí a k ob­no­vě mo­rál­ních hod­not).

Dis­ku­se na sjez­du pro­bí­ha­la prů­běž­ně bě­hem ce­lé­ho jed­ná­ní; zpo­čát­ku by­la za­mě­ře­na na pro­blé­my že­lez­nič­ní do­pra­vy, po­té smě­řo­va­la k tří­be­ní ná­zo­rů na po­do­bu no­vých od­bo­rů. Ve vy­stou­pe­ních byl opa­ko­va­ně kla­den dů­raz na nut­nost sí­ly a jed­no­ty no­vé od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce.

De­le­gá­ti po schvá­le­ní jed­na­cí­ho a vo­leb­ní­ho řá­du zvo­li­li mluv­čí jed­not­li­vých od­vět­vo­vých sku­pin – za kaž­dou sku­pi­nu by­li zvo­le­ni vět­ši­nou dva mluv­čí – je­den čes­ké a je­den slo­ven­ské ná­rod­nos­ti.

V půl čtvr­té od­po­led­ne se při­kro­či­lo k vol­bám do ústře­dí. Po před­sta­ve­ní jed­not­li­vých kan­di­dá­tů se hned hla­so­va­lo. Cel­kem by­lo zvo­le­no 36 čle­nů ústře­dí. Ti se pak se­šli k vol­bě před­sed­nic­tva OSŽ. V té do­bě by­ly ve sjez­do­vém sá­le pro­jed­ná­ny ná­vr­hy sta­nov, dů­vo­do­vá zprá­va k nim, ná­vrh čin­nos­ti OSŽ do řád­né­ho sjez­du, pro­gram OSŽ a ná­vrh usne­se­ní. Ta­ké by­la zvo­le­na os­mi­člen­ná re­viz­ní ko­mi­se OSŽ. Z dů­vo­du ča­so­vé tís­ně ne­by­lo na sjez­du mož­no do­kon­čit vol­bu před­sed­nic­tva ústře­dí (pro­běh­la na prv­ním za­se­dá­ní ústře­dí OSŽ). Prv­ním před­se­dou OSŽ se stal Vác­lav Va­něk, 1. mís­to­před­se­dou Ti­bor Šev­čík, 2. mís­to­před­se­dou Ja­ro­slav Salvet a ta­jem­ní­kem Mi­ro­slav Ja­ná­ček.

V čísle 4 byly otištěny všechny hlav­ní sjez­do­vé do­ku­men­ty (usne­se­ní, pro­gram, sta­no­vy).

Na čtvr­té stra­ně čís­la je krát­ká, ale dů­le­ži­tá in­for­ma­ce o tom, že na mi­mo­řád­ném sjez­du od­bo­rů, kte­rý pro­bě­hl 3. a 4. břez­na, by­la po slo­ži­tém a mís­ty ne­pře­hled­ném jed­ná­ní ukon­če­na čin­nost Re­vo­luč­ní­ho od­bo­ro­vé­ho hnu­tí. Dal­ší část, kte­rá pro­bí­ha­la ja­ko vše­sva­zo­vý sjezd, schvá­li­la za­klá­da­cí lis­ti­nu Čes­ko­slo­ven­ské kon­fe­de­ra­ce od­bo­ro­vých sva­zů. Je­jím čle­nem se sta­lo i OSŽ.

Na čtvr­té stra­ně to­ho­to čís­la na­jde­me i krát­kou re­por­táž ze že­lez­ni­čář­ské de­mon­stra­ce za od­stou­pe­ní mi­nis­tra Fran­tiš­ka Podle­ny, kte­rá pro­běh­la 6. úno­ra před fe­de­rál­ním mi­nis­ter­stvem do­pra­vy. „Ve vy­stou­pe­ní řeč­ní­ků by­ly vy­jád­ře­ny ná­zo­ry dvou pro­ti­chůd­ných sku­pin, z nichž jed­na po­ža­do­va­la od­stou­pe­ní sou­čas­né­ho mi­nis­tra do­pra­vy a dru­há by­la opač­né­ho ná­zo­ru,“ pí­še se v re­por­tá­ži. „Sou­čas­ná si­tua­ce ČSD je špat­ná, roz­po­ru­plná a s ne­ře­še­ný­mi pro­blé­my se stá­le zhor­šu­je. Úno­ro­vá že­lez­ni­čář­ská de­mon­stra­ce v Pra­ze by­la na­lé­ha­vým vo­lá­ním po je­jich urych­le­ném vy­ře­še­ní,“uvá­dí se v zá­vě­ru.

                                 Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 359 hostů a žádný gestor