„Pře­de­vším se mu­sí­me ná­zo­ro­vě sjed­no­tit“, ří­ká v ob­sáh­lém roz­ho­vo­ru pro 5. čís­lo Ob­zo­ru prv­ní před­se­da Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, Vác­lav Va­něk. V úvod­ních od­po­vě­dích vy­svět­lu­je, co jej při­ved­lo na že­lez­ni­ci i do od­bo­rů, a po­té nasti­ňu­je své prio­ri­ty, kte­rým se chce ve funk­ci před­se­dy vě­no­vat. „Nej­dů­le­ži­těj­ší je vy­tvo­řit no­vý sys­tém. Od­bo­ro­vé struk­tu­ry se úpl­ně roz­pad­ly, ne­exis­tu­jí oblast­ní a dráž­ní vý­bo­ry, v zá­vod­ních vý­bo­rech jsou ve vel­kém množ­ství no­ví li­dé, kte­ří s tou­to pra­cí ne­ma­jí nej­men­ší zku­še­nos­ti. Na­víc je si­tua­ce kom­pli­ko­va­ná pro­bí­ha­jí­cí struk­tu­rál­ní pře­stav­bou na drá­ze,“ ří­ká Vác­lav Va­něk a vy­svět­lu­je, že na ob­last­ních ře­di­telst­vích le­ží ne­pro­jed­na­né fon­dy kul­tur­ních a so­ci­ál­ních po­třeb, pré­mio­vé řá­dy a dal­ší do­ku­men­ty, kte­ré ne­ní s kým pro­jed­nat, pro­to­že od­bo­ro­vý part­ner za­tím ne­exis­tu­je. Na otáz­ku, z če­ho má před­se­da OSŽ nej­vět­ší oba­vy, Vác­lav Va­něk od­po­ví­dá: „Oba­vy mám z to­ho, aby se od­bo­ro­vé hnu­tí ne­rozbi­lo na růz­ná díl­čí hnu­tí, neztrosko­ta­lo na lo­kál­ních ne­bo ná­rod­nost­ních otáz­kách a po­ža­dav­cích.“

Na prv­ní stra­ně té­hož čís­la na­jde­me ná­vrh or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry OSŽ, ur­če­ný pro po­sou­ze­ní a roz­hod­nu­tí zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ na že­lez­ni­ci. Na­vr­hu­je se, aby na úrov­ni ob­last­ních ře­di­tel­ství ČSD by­ly usta­ve­ny pří­sluš­né or­gá­ny slo­že­né z vo­le­ných zá­stup­ců jed­not­li­vých od­vět­ví a aby v mís­tech bý­va­lých ob­last­ních pra­co­višť od­bo­ro­vé­ho sva­zu (Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce, Ús­tí nad La­bem, Čes­ká Tře­bo­vá, Hra­dec Krá­lo­vé, Br­no, Ostra­va, Zvo­len, Ži­li­na a Ko­ši­ce) by­la usta­ve­na oblast­ní pra­co­viš­tě pou­ze s pla­ce­ný­mi pra­cov­ní­ky (bez práv­ní sub­jek­ti­vi­ty) pro pl­ně­ní funk­ce po­ra­den­ských slu­žeb zá­klad­ním or­ga­ni­za­cím.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o dru­hé schů­zi ústře­dí OSŽ, kte­rá pro­běh­la 1. břez­na. Před­se­da OSŽ Vác­lav Va­něk na ní oce­nil čle­ny pří­prav­né­ho vý­bo­ru OSŽ dě­kovným do­pi­sem a po­uka­zy na za­hra­nič­ní ro­din­nou re­krea­ci. Ústře­dí se rov­něž za­bý­va­lo za­měst­na­nec­kým po­mě­rem apa­rá­tu bý­va­lé­ho OS PŽLVD a roz­hod­lo, že ce­lý apa­rát do­sta­ne v prů­bě­hu břez­na upo­zor­ně­ní, že do tří mě­sí­ců bu­de ná­sle­do­vat vý­po­věď z pra­cov­ní­ho po­mě­ru. Bě­hem té­to do­by bu­de roz­hod­nu­to, kdo z apa­rá­tu zů­sta­ne a kdo ode­jde. Ústře­dí rov­něž schvá­li­lo pla­ty před­se­dy, obou mís­to­před­se­dů a ta­jem­ní­ka OSŽ, na­vr­že­né po­dle plat­ných vy­hlá­šek.

Na dru­hé stra­ně čís­la na­jde­me dvě fo­to­gra­fie, do­ku­men­tu­jí­cí vý­mě­nu ce­du­lí nesoucích ná­zev ná­dra­ží Pra­ha–střed za ná­zev Pra­ha–Ma­sa­ry­ko­vo ná­dra­ží. K pře­jme­no­vá­ní do­šlo k da­tu 7. břez­na 1990 (140. vý­ro­čí na­ro­ze­ní prv­ní­ho pre­zi­den­ta ČSR).

Na tře­tí stra­ně na­jde­me mi­mo ji­né za­myš­le­ní nad re­or­ga­ni­za­cí že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství. Au­tor z ŽOS Čes­ké Ve­le­ni­ce na­vr­hu­je po­užít při re­or­ga­ni­za­ci že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství ra­kous­ké zku­še­nos­ti. Jed­not­li­vé zá­vo­dy ŽOS by po­dle je­ho ná­vr­hu mě­ly fun­go­vat ja­ko roz­poč­to­vé or­ga­ni­za­ce v rám­ci ČSD a zá­ro­veň by měl vznik­nout od­bor že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství, kte­rý by měl za­jiš­ťo­vat ko­or­di­na­ci a ří­ze­ní o­pra­vá­ren­ské čin­nos­ti v ŽOS a lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých de­pech.

Rub­ri­ce „Ná­zo­ry“ by­la v čís­le 5 vě­no­vá­na ce­lá stra­na, což svěd­čí o ros­tou­cím zá­jmu čle­nů OSŽ o výměnu ná­zo­rů na dě­ní na že­lez­ni­ci i v od­bo­rech.

                                 Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor