Hlav­ním té­ma­tem Ob­zo­ru čís­la 6 je struk­tu­ra že­lez­ni­ce. Jak jsme se do­čet­li již v před­cho­zích čís­lech, že­lez­ni­čá­ři by­li s do­sa­vad­ním struk­tu­rál­ním uspo­řá­dá­ním na že­lez­ni­ci ne­spo­ko­je­ni, po­ža­do­va­li po­sí­lit pra­vo­mo­ci vý­kon­ných jed­no­tek a ra­di­kál­ně sní­žit apa­rá­ty Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD i ob­last­ních ře­di­tel­ství. Jak nás in­for­mu­je úvod­ní člá­nek v Ob­zo­ru čís­lo 6, to by­ly ta­ké hlav­ní po­ža­dav­ky, kte­ré zá­stup­ci OSŽ pro­sa­zo­va­li na tzv. ku­la­tém sto­lu, uspo­řá­da­ném 20. 3. v Pra­ze. Je­ho ini­ciá­to­rem by­lo prá­vě Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů a kro­mě je­ho zá­stup­ců se jej zú­čast­ni­li před­sta­vi­te­lé fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy (v če­le s mi­nis­trem do­pra­vy Fran­tiš­kem Podle­nou) a Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD. „Na se­tká­ní u ku­la­té­ho sto­lu by­la si­ce na­zna­če­na ře­še­ní a vý­cho­dis­ka ze sou­čas­né kri­tic­ké si­tua­ce na že­lez­ni­ci, ale k jed­not­ným a uspo­ko­ji­vým zá­vě­rům ne­do­šlo,“ do­čte­me se v zá­vě­ru člán­ku.

Dis­ku­se o struk­tu­ře ČSD po­kra­čo­va­la dne 21. 3. v Pra­ze na jed­ná­ní ústře­dí OSŽ. Jed­ná­ní se zú­čast­nil opět mi­nis­tr do­pra­vy ČSSR Fran­ti­šek Podle­na, je­ho ná­měst­ci, dá­le ře­di­tel­ka so­ci­ál­ní­ho od­bo­ru FMD a ná­měst­ci ře­di­te­le ÚŘ ČSD. „Před­po­klá­dá se tří­stup­ňo­vé ří­ze­ní – ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD, čty­ři ob­las­tní ře­di­tel­ství a vý­kon­né jed­not­ky,“ uvá­dí se v člán­ku. „Ústře­dí vza­lo dá­le na vě­do­mí po­stup ÚŘ ČSD při sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků v ří­dí­cích apa­rá­tech ÚŘ ČSD a OŘ ČSD, kte­ré bu­de pro­bí­hat v těch­to ter­mí­nech: a) do 1. 7. 1990 o 5 %, b) do 31. 12. 1990 o 12 % a c) do 1. 7. 1991 zby­tek sní­že­ní do cel­ko­vé vý­še 20.%,“ pí­še se v dal­ším tex­tu. „Sou­čás­tí jed­ná­ní za pří­tom­nos­ti zá­stup­ců FMD a ÚŘ by­lo zru­še­ní pré­mio­vé­ho řá­du pro dis­pe­čer­ský apa­rát, ná­vrh na roz­dě­le­ní do­ta­ce mzdo­vých pro­střed­ků ve vý­ši 330 mi­li­o­nů Kčs v rám­ci stát­ní or­ga­ni­za­ce ČSD a ná­vrh zá­sad a roz­poč­tu FKSP,“ do­čte­me se dá­le.

Na dru­hé stránce to­ho­to vý­tis­ku na­jde­me člá­nek „Jed­no­ta od­bo­rů, ne­bo Fe­de­ra­ce?“, před­zna­me­ná­va­jí­cí ten­den­ci od­ště­pe­ní čás­ti stroj­vůd­ců z OSŽ do sa­mo­stat­né od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce. Člá­nek re­fe­ru­je o jed­ná­ní 150 stroj­ve­dou­cích z ce­lé sí­tě ČSD, kte­ré se ko­na­lo 21..3. v Pra­ze, v sá­le lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa TGM. Schůz­ka mě­la jed­nat hlav­ně o pro­ble­ma­ti­ce so­ci­ál­ní, mzdo­vé, před­pi­so­vé a tur­nu­so­vé, „Po­hří­chu však jed­ná­ní sklou­zá­va­lo do bezvý­chodných há­dek me­zi pří­zniv­ci ne­zá­vis­lé od­bo­ro­vé Fe­de­ra­ce lo­ko­mo­tiv­ních čet a za­stán­ci jed­not­né­ho Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů,“ uvá­dí se v člán­ku. „V dis­ku­si se pak stří­da­la do­po­ru­če­ní jed­not­ných ne­bo pro­fes­ních od­bo­rů, zdá se však, že pří­zniv­ci jedno­ty na­by­li po­ně­kud vr­chu. Zá­stup­ci ne­vo­le­né­ho ve­de­ní Fe­de­ra­ce v de­pu TGM pro­hlá­si­li, že při­pouš­tě­jí dvo­jí člen­ství (OSŽ i Fe­de­ra­ce), pad­ly však i ná­vr­hy na Fe­de­ra­ci ja­ko spo­le­čen­skou pro­fes­ní (neodbo­ro­vou) or­ga­ni­za­ci, kte­rá by se při even­tu­ál­ním se­lhá­ní OSŽ moh­la v kri­zo­vé do­bě kon­sti­tuo­vat ja­ko od­bo­ro­vá. Roz­hod­nu­to však ne­by­lo nic,“ kon­sta­tu­je se v člán­ku.

Od­po­led­ní čás­ti jed­ná­ní zá­stup­ců stroj­vůd­ců se zú­čast­nil i mi­nis­tr do­pra­vy Ing. Fran­ti­šek Podle­na, kte­rý pří­tom­né se­zná­mil s chys­ta­nou změ­nou struk­tu­ry ČSD i s kri­tic­kou pla­teb­ní ne­schop­nos­tí že­lez­nič­ní do­pra­vy. Při­po­mněl, že od­hod­lá­ní uta­ho­vat si opas­ky, kte­ré po­dle je­ho slov všich­ni po lis­to­pa­du uzna­li, bu­de nut­né i na drá­ze. „Žád­né hroz­by ne­změ­ní nic na tom, že na­še po­klad­na je prázd­ná,“ ře­kl Ing. Podle­na.

Ob­zor č. 6 dá­le při­ná­ší po­drob­nou in­for­ma­ci o no­vin­kách v jízd­ním řá­du 1990/91 a krát­ce in­for­mu­je o pro­bí­ha­jí­cích akti­vech zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ – ty se ko­na­ly od 15. do 22. břez­na na dva­nác­ti mís­tech ce­lé re­pub­li­ky. Účast­ní­ci se na nich vy­jad­řo­va­li k no­vé struk­tu­ře od­bo­rů na že­lez­ni­ci a k dal­ším, pře­de­vším orga­ni­zač­ním otáz­kám.

                                 Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 267 hostů a žádný gestor