Od­mě­ňo­vá­ní na že­lez­ni­ci – to by­lo dal­ší z vel­kých té­mat, o nichž se hoj­ně dis­ku­to­va­lo na strán­kách Ob­zo­ru již od po­čát­ku usta­ve­ní Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Člá­nek o té­to pro­ble­ma­ti­ce je ta­ké nos­ným člán­kem Ob­zo­ru čís­lo 6. Ře­di­tel od­bo­ru prá­ce a mezd ÚŘ ČSD v něm rea­gu­je na nej­čas­těj­ší pod­ně­ty, po­ža­dav­ky a kri­tic­ké při­po­mín­ky že­lez­ni­čá­řů k od­mě­ňo­vá­ní na že­lez­ni­ci. Vět­ši­na kri­tic­kých při­po­mí­nek se tý­ka­la slo­ži­tos­ti a ne­vhod­nos­ti mzdo­vé­ho sys­té­mu, níz­ké po­hyb­li­vé slož­ky mzdy a z ní ply­nou­cí ma­lé mo­ti­va­ce. „Rea­li­za­ce všech uvá­dě­ných ná­mě­tů v ob­las­ti od­mě­ňo­vá­ní že­lez­ni­čá­řů by vy­ža­do­va­la té­měř 2 mi­li­ar­dy ko­run roč­ně,“ pí­še v člán­ku Ing. Ja­ro­slav Ve­se­lý a vy­svět­lu­je, že fi­nanč­ní pro­střed­ky, kte­ré ma­jí ČSD k dis­po­zi­ci, mo­hou po­krýt jen ne­pa­tr­ný zlo­mek po­ža­dav­ků. Ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD však uzna­lo, že sys­tém od­mě­ňo­vá­ní na že­lez­ni­ci má mno­ho ne­do­stat­ků a pro­to za­po­ča­ly prá­ce na tvor­bě zvlášt­ní­ho mzdo­vé­ho sys­té­mu pro že­lez­nič­ní do­pra­vu. „Lze před­po­klá­dat, že do sys­té­mu bu­de za­pra­co­vá­no i ta­ko­vé kri­té­rium, kte­ré u ně­kte­rých ka­te­go­rií pra­cov­ní­ků zo­hled­ní zku­še­nos­ti zís­ka­né odpra­co­vá­ním urči­té­ho po­č­tu let i na že­lez­ni­ci. No­vý sys­tém má být za­ve­den do pra­xe nej­poz­dě­ji v ro­ce 1992 a je­ho zá­sa­dy by mě­ly být schvá­le­ny vlá­dou ČSSR ješ­tě v prů­bě­hu to­ho­to ro­ku,“ uvá­dí se v člán­ku.

O struk­tu­ře ČSD je roz­hod­nu­to – to je ti­tu­lek krát­ké­ho člán­ku, kte­rý in­for­mu­je o tom, že na ak­ti­vu zá­stup­ců FMD, ÚŘ, or­ga­ni­zač­ních jed­no­tek ČSD, OSŽ a ob­čan­ských ini­cia­tiv, kte­rý byl svo­lán na 13. 4. do Pra­hy k pro­jed­ná­ní or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry ČSD, by­lo roz­hod­nu­to, že ČSD bu­dou od 1. 5. 1990 or­ga­ni­zač­ně roz­čle­ně­ny do čtyř ob­las­tí; pra­cov­ní sku­pi­na, kte­rá bu­de usta­ve­na, zpra­cu­je ná­vrh kom­pe­ten­cí a pra­vo­mo­cí pro­voz­ních pra­co­višť a do 30. 4. bu­dou zpra­co­vá­ny zá­sa­dy eko­no­mic­ké­ho ří­ze­ní a pra­vo­mo­cí ob­las­tí.

Člá­nek „Od­bo­ry kont­ra Ob­čan­ské fó­rum“ se za­mýš­lí nad si­tua­cí, kdy se na mno­ha pra­co­viš­tích obě ty­to in­sti­tu­ce po­va­žu­jí za mluv­čí vět­ši­ny li­dí, ale ná­zo­ro­vě sto­jí v ně­kte­rých pří­pa­dech pro­ti so­bě. Ja­ko pří­klad je uve­de­na schů­ze Ob­čan­ské­ho fó­ra ve Vo­zo­vém de­pu Pl­zeň, kde OF po­ža­do­va­lo od­vo­lá­ní ve­dou­cí­ho pra­cov­ní­ka, za­tím­co od­bo­ry je­ho se­tr­vá­ní ve funk­ci pod­po­ři­ly, ne­boť neshle­dá­va­ly na je­ho prá­ci žád­né zá­važ­né po­chy­be­ní. Po­dob­ně chtě­lo Ob­čan­ské fó­rum za­sa­ho­vat i do od­mě­ňo­vá­ní za­měst­nan­ců. Člá­nek si­ce ne­uvá­dí, ja­ký byl vý­sle­dek to­ho­to spo­ru, ne­boť v do­bě je­ho na­psá­ní ne­byl vy­ře­šen, ale spí­še upo­zor­ňu­je na to, že tam, kde již fun­gu­jí de­mo­kra­tic­ky zvo­le­ní od­bo­ro­ví zá­stup­ci, by již ne­mě­lo Ob­čan­ské fó­rum do dě­ní na pra­co­viš­tích za­sa­ho­vat.

Z in­for­ma­cí z jed­ná­ní ústře­dí OSŽ (dne 28. 3.) je dů­le­ži­tý mi­mo ji­né ná­vrh na usta­ve­ní od­bo­ro­vých or­gá­nů na úrov­ni ob­last­ních ře­di­tel­ství s ná­zvem Oblast­ní ra­dy od­vět­vo­vých sek­cí (OROS). Ty ja­ko dů­le­ži­té oblast­ní or­gá­ny OSŽ exis­to­va­ly až do ro­ku 2005, kdy by­ly IV. sjez­dem OSŽ v Nymburce v důsledku orga­ni­zač­ní­ch změ­n na že­lez­ni­ci a s tím související změnou struktury OSŽ zru­še­ny.           

                                 Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 263 hostů a žádný gestor