Ob­zor č. 8 při­ne­sl ob­sáh­lý roz­ho­vor s mi­nis­trem do­pra­vy Ing. Fran­tiš­kem Podle­nou a no­vým ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD Ing. Ivo Ma­li­nou (kte­rý byl uve­den do funk­ce 6. dub­na). Fran­ti­šek Podle­na se­zná­mil čte­ná­ře s ná­vr­hem no­vé­ho struk­tu­rál­ní­ho uspo­řá­dá­ní, te­dy s vy­tvo­ře­ním čtyř ob­last­ních ře­di­tel­ství se síd­ly v Pra­ze, Bra­ti­sla­vě, Plz­ni a Olo­mou­ci. „No­vé uspo­řá­dá­ní má od­stra­nit to, co by­lo na mi­nu­lém způ­so­bu nej­víc ne­vy­ho­vu­jí­cí: dupli­ci­tu v ří­ze­ní a pře­bu­je­lou ad­mi­ni­stra­ti­vu. Cí­lem je co nej­vět­ší ope­ra­tiv­nost, efek­tiv­nost a de­cen­tra­li­za­ce pra­vo­mo­cí,“ od­po­ví­dá Ing. Podle­na na otáz­ku Ob­zo­ru. „V ří­ze­ní do­pra­vy mu­sí do­jít k na­pros­té změ­ně myš­le­ní, k od­klo­nu od pev­né­ho plá­nu k pod­ni­ká­ní a ko­merč­ní čin­nos­ti. To­mu mu­sí od­po­ví­dat i no­vý sys­tém ří­ze­ní, kte­rý by měl ča­sem být scho­pen ří­dit od­dě­le­ně pro­voz a in­fra­struk­tu­ru že­lez­ni­ce,“ vy­jádřu­je své před­sta­vy o ří­ze­ní ČSD no­vý ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ing. Ivo Ma­li­na a dá­le se­zna­mu­je čte­ná­ře Ob­zo­ru s hlav­ní­mi per­so­nál­ní­mi změ­na­mi: „Od­vo­lá­vám všech­ny ná­měst­ky a po­vě­řu­ji je ří­ze­ním do do­by, než pro­běh­ne kon­kurs na ob­sa­zení je­jich funk­cí.“ Dodává, že kon­kurs­ním ří­ze­ním bu­dou ob­sa­ze­na i mís­ta ře­di­te­lů od­bo­rů a ob­last­ních ře­di­te­lů. „Kro­mě těch­to zá­klad­ních změn do­jde k po­stup­né­mu sní­že­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství tak, jak by­lo do­hod­nu­to spo­leč­ně s mi­nis­ter­stvem a Od­bo­ro­vým sdru­že­ním že­lez­ni­čá­řů,“ uvá­dí dá­le.

Ob­zor dá­le mi­mo ji­né in­for­mu­je o jed­ná­ní ústře­dí OSŽ, kte­ré za­se­da­lo ve dnech 18. – 19. 4. v Se­no­hra­bech. Ústře­dí OSŽ na tom­to jed­ná­ní mi­mo ji­né roz­hod­lo o usta­ve­ní Ob­last­ních rad od­vět­vo­vých sek­cí. Jak je spe­ci­fi­ko­vá­no na dru­hé stra­ně čís­la, Oblast­ní ra­dy od­vět­vo­vých sek­cí (OROS) OSŽ jsou usta­ve­ny při ob­last­ních ře­di­telst­vích Pra­ha, Bra­ti­sla­va, Pl­zeň a Olo­mouc a jsou slo­že­ny ze zá­stup­ců jed­not­li­vých sek­cí těch od­vět­ví, kte­rá jsou ří­ze­na Ústřed­ním ře­di­tel­stvím ČSD. Za vý­kon­né ta­jem­ní­ky OROS by­li zvo­le­ni: Fran­ti­šek Benč za OROS Pra­ha, Imrich Sed­lá­ček za OROS Bra­ti­sla­va, Ka­rel Zach za OROS Olo­mouc a Ji­ří Brun­clík za OROS Pl­zeň. „Úko­lem OROS je vy­stu­po­vat ja­ko pří­sluš­ný od­bo­ro­vý or­gán OSŽ ve smys­lu zá­ko­ní­ku prá­ce vů­či oblast­ním ře­di­tel­stvím a vy­ko­ná­vat ve vzta­hu k hos­po­dář­ské­mu ve­de­ní funk­ce v ob­las­ti sou­čin­nos­ti, spo­lu­roz­ho­do­vá­ní a kon­tro­ly.“

Dru­hé­ho jed­na­cí­ho dne se zú­čast­ni­li zá­stup­ci mi­nis­ter­stva do­pra­vy a Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD v če­le s Ing. Ivo Ma­li­nou, kte­rý od­bo­rá­ře se­zná­mil s pro­bí­ha­jí­cí­mi orga­ni­zač­ní­mi změ­na­mi a zodpo­věděl řa­du do­ta­zů.

Ob­zor č. 8 dá­le mi­mo ji­né in­for­mu­je o změ­nách v zá­vod­ním stra­vo­vá­ní (roz­ší­ře­ní mož­nos­ti pří­spěv­ku z FKSP) či při or­ga­ni­zo­vá­ní let­ních dět­ských tá­bo­rů. Po­pr­vé zde na­jde­me ces­to­va­tel­skou rub­ri­ku Že­lez­ni­čář­ské toul­ky.

             Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor