Ob­zor na prv­nístrán­ce in­for­mu­je o vý­sled­cích po­ra­dy zá­stup­ců OSŽ a Fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy, kte­rá se 28. dub­na za­bý­va­la ře­še­ním po­ža­dav­ků schvá­le­ných na akti­vech že­lez­ni­čá­řů v prv­ních mě­sí­cích ro­ku 1990.

 

Z prv­ních klad­ných vý­sled­ků je uve­de­no roz­hod­nu­tí mi­nis­tra prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí o zvý­še­ní vý­cho­zí zá­klad­ny pro mzdo­vou re­gu­la­ci na ČSD o 330 mi­li­o­nů Kčs, dá­le o mož­nos­ti do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho se­zna­mu za­měst­ná­ní za­řa­ze­ných do I. a II. dů­cho­do­vé ka­te­go­rie za­tím o 3 pro­fe­se v že­lez­nič­ní do­pra­vě, a o ná­vr­hu no­vé­ho mzdo­vé­ho sys­té­mu pro pra­cov­ní­ky v že­lez­nič­ní do­pra­vě, kte­rý by měl být v červ­nu 1990 pro­jed­nán ve vlá­dě.

Ob­zor dá­le při­ná­ší in­for­ma­ci o jed­ná­ní ústře­dí OSŽ ze dne 16. 5., kte­ré se za­bý­va­lo mi­mo ji­né návrhem na za­lo­že­ní ces­tov­ní kan­ce­lá­ře OSŽ, ale pře­de­vším ná­vr­hem zá­sad mzdo­vé­ho sys­té­mu ČSD. „Po­dle na­vr­že­ných zá­sad se uva­žu­je s tím, že mzda bu­de ob­sa­ho­vat tři zá­klad­ní slož­ky: ta­rif­ní mzdu, ná­ro­ko­vé pří­plat­ky a vý­ko­no­vé pří­plat­ky. Po­čí­tá se se sní­že­ním po­č­tu do­sa­vad­ních ta­rif­ních tříd a s ná­růs­tem ta­rif­ních mezd po­dle od­pra­co­va­ných let," pí­še Ob­zor v sa­mo­stat­ném člán­ku na to­to té­ma. V ná­vr­hu se dá­le po­čí­tá s po­sí­le­ním so­ci­ál­ní jis­to­ty že­lez­ni­čá­řů např. při ztrá­tě smys­lo­vé způ­so­bi­los­ti a po od­pra­co­vá­ní urči­tých let i při or­ga­ni­zač­ních změ­nách.

V člán­ku vě­no­va­ném bu­douc­nos­ti že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví je kla­den dů­raz na spe­ci­fič­nost to­ho­to obo­ru.„Že­lez­nič­ní zdra­vot­nic­tví mu­sí­me za­cho­vat – to je zá­klad­ní vý­cho­dis­ko, na kte­rém se sho­du­jí jak že­lez­ni­čá­ři, tak že­lez­nič­ní zdra­vot­ní­ci, mi­nis­ter­stvo do­pra­vy i Ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD," uvá­dí se v člán­ku.

V čís­le 9 je oti­štěn rov­něž po­žada­vek sekce střed­ních od­bor­ných uči­lišť že­lez­ni­čá­řů, aby ří­ze­ní by­lo bez me­zi­člán­ku ob­last­ních ře­di­tel­ství, či ob­sáh­lý práv­ní po­hled na stáv­ku z pe­ra práv­ní­ka OSŽ. Dá­le zde ta­ké na­jde­me za­myš­le­ní na té­ma zdra­že­ní jízd­né­ho na že­lez­ni­ci a je­ho do­pa­dů na vy­uží­vá­ní že­lez­ni­ce v po­rov­ná­ní s au­to­bu­so­vou či osob­ní auto­mo­bi­lo­vou do­pra­vou. „Zvý­še­ní cen jízd­né­ho ČSD si vy­žá­dá po­kles osob­ní pře­pra­vy po že­lez­ni­ci. Ná­ladní pře­pra­va v po­sled­ní době ta­ké kles­la. Sni­žu­je se pře­prav­ní ná­ročnost ná­rod­ní­ho ho­spo­dář­ství. Na zá­kla­dě těch­to sku­teč­nos­tí lze před­po­klá­dat ome­ze­ní pro­vo­zu ČSD a tím ná­sled­né sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků ČSD. V blíz­ké bu­douc­nos­ti ješ­tě ztrá­tu pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí. Pů­jde to bez tvr­dých zá­sa­hů, když k to­mu ješ­tě ne­ní vy­tvo­ře­no so­ci­ál­ní zá­ze­mí?" ptá se au­tor tex­tu.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 176 hostů a žádný gestor