Ob­zor č. 9– 5. 3. 1991

Ně­ko­li­kamě­síč­ní sna­ha o vy­tvo­ře­ní no­vé­ho zá­ko­na o ČSD, kte­rý by od­po­ví­dal změ­ně­ným eko­no­mic­kým pod­mín­kám, za­ča­la – jak se do­čte­me v úvod­ním roz­ho­vo­ru to­ho­to čís­la – ko­neč­ně na­bý­vat reál­něj­ších ob­ry­sů. O pří­pra­vě to­ho­to zá­ko­na se do­čte­me v roz­ho­vo­ru s ře­di­tel­kou práv­ní­ho od­bo­ru mi­nis­ter­stva do­pra­vy.

Od­bo­ry se chtěly přípravy to­ho­to zá­ko­na zúčast-nit, do­sta­ly však jen mož­nost ho­to­vý ná­vrh při­po­mín­ko­vat

Ve zprá­vě ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ ze dne 26. 2. se do­čte­me mi­mo ji­né, že Ústře­dí OSŽ vy­jád­ři­lo ne­spo­ko­je­nost s plně­ním ge­ne­rál­ní do­ho­dy me­zi vlá­dou, za­měst­na­va­te­li a od­bo­ry a na­vrh­lo dů­raz­ně upo­zor­nit Čes­ko­slo­ven­skou kon­fe­de­ra­ci od­bo­ro­vých sva­zů na to, že vlá­da ne­re­spek­tu­je prin­ci­py tri­par­tit­ních jed­ná­ní. Zá­ro­veň do­po­ru­či­lo ČS KOS při pro­sa­zo­vá­ní svých práv vy­užít růz­ných ná­tla­ko­vých ak­cí.

„Unie – proč a pro ko­ho?“je člá­nek in­for­mu­jí­cí o jed­ná­ní zá­stup­ců OSŽ s před­sta­vi­te­li Fe­de­ra­ce po­su­no­va­čů, na níž se jed­na­lo o mož­nos­tech spo­lu­prá­ce s OSŽ. Federace po­su­no­va­čů před­lo­ži­la ná­vrh sta­tu­tu Unie pro­voz­ních pra­cov­ní­ků, kte­rá mě­la údaj­ně pů­so­bit v rám­ci OSŽ. Před­se­da OSŽ Zde­něk Škop ten­to ná­vrh od­mítl a ar­gu­men­to­val tím, že Unie pro­voz­ních pra­cov­ní­ků před­sta­vu­je jen ji­nou va­ri­an­tu uspo­řá­dá­ní sek­ce služ­by 11 (do­pra­va a pře­pra­va) a ne­po­sky­tu­je zá­ru­ky to­ho, že by by­la ak­ceschop­něj­ší než do­sa­vad­ní uspo­řá­dá­ní. Na­bí­dl mož­nost ob­ha­jo­vat zá­jmy po­su­no­va­čů a dal­ších pro­fe­sí v rám­ci OSŽ. „Ne­na­chá­zím lo­gic­ký dů­vod, proč by mě­lo vzni­kat ně­co, co ta­dy už fun­gu­je, pů­so­bí, má jis­té zku­še­nos­ti, po­třeb­ný od­bor­ný apa­rát a je při­pra­ve­no a schop­no od­bor­ně a fun­do­va­ně há­jit va­še zá­jmy. Ne­mo­hu vám brá­nit, aby­ste si vy­tvo­ři­li ně­co, co po­dle va­še­ho mí­ně­ní bu­de lé­pe há­jit va­še zá­jmy, ale vez­mě­te na vě­do­mí, že ne­se­te pl­nou zod­po­věd­nost za to, co způ­so­bí­te,“ ře­kl před­se­da OSŽ na adresu odborářů, přispívajících ke štěpení OSŽ.

„Sto­jíže­lez­ni­ce před roz­pa­dem?“ ten­to vý­raz­ný ti­tu­lek na stra­ně 2 upo­zor­ňu­je na sna­hy o de­sta­bi­li­za­ci a fak­tic­ké roz­bi­tí struk­tu­ry ČSD. Ra­da před­se­dů OSŽ pod­ni­ku Že­lez­nič­ní sta­vi­tel­ství Br­no v něm mi­mo ji­né upo­zor­ňu­je na ná­vrh vy­jmou­t spe­cia­li­zo­va­né že­lez­nič­ních or­ga­ni­za­ce z in­fra­struk­tu­ry ČSD. „Je­jich pře­ve­de­ní do kom­pe­ten­ce mi­nis­ter­stva pro sprá­vu ná­rod­ní­ho jmě­ní zá­ko­ni­tě po­ve­de k roz­pa­du těch­to or­ga­ni­za­cí,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 10– 12. 3. 1991

Před­se­da OSŽ Zde­něk Škop spo­lu s ústřed­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Mi­ro­sla­vem Ja­náč­kem ad­re­so­va­li svůj člá­nek, uve­řej­ně­ný na prv­ní stra­ně to­ho­to čís­la, „Všem čle­nům Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů“. Shr­nu­jí v něm hlav­ní pro­ble­ma­ti­ku po­sled­ních týd­nů a mě­sí­ců. „By­lo nám, od­bo­rá­řům, nasli­bo­vá­no mno­ho ze stra­ny mi­nis­ter­stva do­pra­vy i Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD, mno­ho sli­bů jsme vy­slo­vo­va­li i my sa­mi. Je­di­né, co se po­da­ři­lo – ře­če­no s jis­tou nad­sáz­kou – je udr­žet na že­lez­ni­ci per­ma­nent­ní kri­zo­vou si­tu­a­ci, kte­rá hro­zí vý­bu­chem,“ uvá­dí se v úvod­ní čás­ti člán­ku. „Stát, kte­rý vě­do­mě při­pus­tí roz­klad do­prav­ní sou­sta­vy, k ně­muž mů­že v krát­ké do­bě do­jít, na­smě­ru­je ce­lé ho­spo­dář­ství ke kra­chu a do zá­hu­by, a to i za stá­lé­ho řeč­ně­ní a ujiš­ťo­vá­ní o správ­nos­ti té­to ces­ty,“ dočítáme se dá­le. Au­to­ři se ob­ra­ce­jí na vlá­du ČSFR s jas­ným do­ta­zem: „Kdy bu­de zve­řej­něn sku­teč­ný a prav­di­vý stav, kte­rý na že­lez­ni­ci je? Jak bu­de ře­šen a s ja­ký­mi cí­li a zá­mě­ry?“ Člá­nek se za­mýš­lí i nad pra­cí od­bo­rů a nad je­jich po­kra­ču­jí­cím tříš­tě­ním, kte­ré osla­bu­je je­jich sí­lu a jed­no­tu. „Až tu­to jed­no­tu svo­jí ne­zodpo­vědností ztra­tí­me, bu­de po­zdě o ní ho­vo­řit a vo­lat po ní,“ zdůrazňují před­sta­vi­te­lé OSŽ.

Na dru­hé stra­ně čís­la 10 na­jde­me ob­sáh­lý člá­nek po­de­psa­ný Ústřed­ním ře­di­tel­stvím ČSD, kte­rý po­pi­su­je fi­nanč­ní si­tu­a­ci ČSD a je­jí ře­še­ní. Vlá­da to­tiž mě­la v té do­bě pro­jed­nat ná­vrh fi­nanč­ní­ho ře­še­ní ČSD a ta­ké po­sou­dit zá­sa­dy do­prav­ní po­li­ti­ky ČSFR. Z tex­tu vy­plý­vá, že ČSD za­zna­me­na­ly v ro­ce 1990 vel­ký po­kles ob­je­mu pře­pra­vy (me­zi­roč­ně o 10,8 %). K těm­to fak­tům se přidru­ži­lo zdra­že­ní mo­to­ro­vé naf­ty, de­val­va­ce čes­ko­slo­ven­ské ko­ru­ny a dal­ší vli­vy. Trend po­kle­su pře­pra­vy byl před­po­klá­dán i pro rok 1991. V tom­to ro­ce se po­čí­ta­lo s po­kle­sem po­č­tu pra­cov­ní­ků ČSD o 17,3 %, dal­ší po­kles měl být vy­vo­lán vnitř­ní ra­cio­na­li­za­cí kvů­li po­kry­tí na­smlou­va­né vý­še mezd. Ja­ko ře­še­ní vi­dí před­sta­vi­te­lé ČSD mi­mo ji­né urych­le­ní pře­mě­ny ČSD na ob­chod­ně–pod­ni­ka­tel­skou or­ga­ni­za­ci a od­dě­le­ní těch­to čin­nos­tí od ob­las­ti in­fra­struk­tu­ry.

Nejistota i rostoucí obavy z budoucnosti jsou na stránkách Obzoru znát. Pro od­leh­če­ní by­lo na po­sled­ní stra­ně to­ho­to čís­la spo­lu s ka­ri­ka­tu­rou teh­dej­ší­ho mi­nis­tra fi­nan­cí uve­de­no „Klau­so­vo de­sa­te­ro“: 1. Ne­jíst. 2. Ne­pít. 3. Ne­kou­řit. 4. Ne­jezdit. 5. Nesví­tit. 6. Ne­to­pit. 7. Ne­stáv­ko­vat. 8. Ne­kri­ti­zo­vat. 9. Nepla­kat. 10. Usmí­vat se.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 168 hostů a žádný gestor