Ob­zor č. 13 –  2. 4. 1991

„Pro­hlá­še­ní Ústře­dí OSŽ ke sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků“, uve­řej­ně­né na prv­ní stra­ně čís­la 13, shr­nu­je po­ža­dav­ky OSŽ v sou­vis­los­ti s roz­hod­nu­tím Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD sní­žit k 31. 12. 1991 stav pra­cov­ní­ků na že­lez­ni­ci o 19 ti­síc,

což teh­dy před­sta­vo­va­lo ví­ce než 8.% pra­cov­ní­ků ČSD. Ústředí OSŽ kon­sta­to­va­lo, že ve­de­ní ČSD po­ru­ši­lo usta­no­ve­ní pra­cov­něpráv­ních před­pi­sů tím, že v do­sta­teč­ném ča­so­vém před­sti­hu ne­pro­jed­na­lo s odbory opa­tře­ní, jež by umož­ni­la za­mýš­le­né uvol­ňo­vá­ní pra­cov­ní­ků ome­zit, jak OSŽ navrhovalo. Ústře­dí pro­to po­ža­du­je od ÚŘ ČSD zpra­co­vat dří­ve, než do­jde ke sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, ob­jek­ti­vi­za­ci no­rem spo­tře­by prá­ce a pro­gra­my k vy­tvá­ře­ní no­vých pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí. Po­ža­du­je, aby by­lo mož­no dát za­měst­nan­ci vý­po­věď až po vy­uži­tí všech opa­tře­ní ke zmír­ně­ní ne­přízni­vých dů­sled­ků to­ho­to kro­ku a tr­vá na tom, aby o sta­no­ve­ní kon­krét­ních kri­té­rií pro hod­no­ce­ní za­měst­nan­ců ČSD, na je­jichž zá­kla­dě se bu­de roz­ho­do­vat o uvol­ně­ní, spo­lu­roz­ho­do­val pří­sluš­ný od­bo­ro­vý or­gán. „Ústře­dí OSŽ prohla­šu­je, že po­uži­je všech mož­ných do­stup­ných pro­střed­ků, kte­ré má od­bo­ro­vá or­ga­ni­za­ce k dis­po­zi­ci, k ob­ha­jo­bě opráv­ně­ných zá­jmů za­měst­nan­ců ČSD při rea­li­za­ci za­mýš­le­né­ho sni­žo­vá­ní je­jich sta­vu,“ uvá­dí se v pro­hlá­še­ní a zá­ro­veň se zde ob­je­vu­je in­for­ma­ce o tom, že byl usta­ven kri­zo­vý štáb OSŽ, kte­rý bu­de ově­řo­vat po­stup hos­po­dář­ských or­gá­nů v té­to vě­ci.

Ne­spo­ko­je­nost se si­tua­cí na že­lez­ni­ci za­zní­vá i ve sta­no­vis­ku fe­de­rál­ní ra­dy OSŽ tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství s pří­znač­ným ti­tul­kem „Tr­pě­li­vost má své me­ze“. Tra­ťo­vé­mu ho­spo­dář­ství jsou, jak se v tex­tu uvá­dí, ne­ustá­le sni­žo­vá­ny pro­střed­ky na údrž­bu:„Ptá­me se, po čem bu­de­me jez­dit, když ty­to pro­střed­ky ne­bu­dou?“ Ra­da tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství pro­to po­ža­du­je, aby se otáz­kou že­lez­nič­ní do­pra­vy za­bý­va­la fe­de­rál­ní vlá­da a aby by­la ko­neč­ně sta­no­ve­na kri­té­ria, zá­sa­dy a před­pi­sy pro dal­ší fun­go­vá­ní in­fra­struk­tu­ry. „V pří­pa­dě, že ne­bu­de klad­ná ode­zva na ty­to po­ža­dav­ky, při­stou­pí­me k tvrd­ším opat­ře­ním,“ uvá­dí se v zá­vě­ru pro­hlá­še­ní.

Na stra­ně 1 za­zna­me­ná­vá­me struč­nou in­for­ma­ci o tom, že Ústře­dí schvá­li­lo za­lo­že­ní hos­po­dář­ské­ho za­ří­ze­ní OSŽ s ná­zvem Pa­ci­fik, je­hož po­slá­ním je vý­hod­ně in­ves­to­vat fi­nanč­ní pro­střed­ky OSŽ a ta­ké po­má­hat při or­ga­ni­zo­vá­ní zá­jez­dů, tá­bo­rů aj.

Na tře­tí stra­ně, v rub­ri­ce Ná­zo­ry, po­kra­ču­je dis­ku­se o pří­pad­né spo­lu­prá­ci OSŽ s ně­kte­rý­mi po­li­tic­ký­mi stra­na­mi. Názory se růz­ní – od le­vi­ce přes eko­lo­gic­ká hnu­tí až k pra­vi­ci. „V sou­čas­né rea­li­tě, po­dle mé­ho ná­zo­ru, mu­sí od­bo­ry a sa­mo­zřej­mě i OSŽ hle­dat part­ne­ry ve všech stra­nách a me­zi vše­mi, jimž so­ci­ál­ní cí­tě­ní ne­ní ci­zí. Roz­ho­do­vat se však mu­sí po­dle či­nů, tj. po­dle prak­tic­ky pro­vá­dě­né po­li­ti­ky, ne po­dle pro­kla­ma­cí, kte­ré pla­tí jen teh­dy, když se ně­ko­mu ho­dí,“ shr­nul pro­ble­ma­ti­ku je­den ze čte­ná­řů.

 

Ob­zor č. 14– 9. 4. 1991

 V roz­ho­vo­ru s mi­nis­trem do­pra­vy, uve­řej­ně­ném na prv­ní stra­ně, za­zně­la mi­mo ji­né od­po­věď na do­taz Ob­zo­ru tý­ka­jí­cí se při­pra­vo­va­né do­prav­ní po­li­ti­ky ČR. „Na­vr­ho­va­né změ­ny re­spek­tu­jí prin­ci­py trž­ní­ho sys­té­mu hos­po­da­ře­ní, upra­ve­né pro do­pra­vu pří­sluš­ný­mi evrop­ský­mi nor­ma­mi. Jed­ním z dů­le­ži­tých prin­ci­pů, zvláš­tě pro že­lez­ni­ci, je har­mo­ni­za­ce pod­mí­nek jed­not­li­vých dru­hů do­pra­vy, to zna­me­ná rov­no­cen­né vstup­ní eko­no­mic­ké pod­mín­ky. Ve všech dru­zích do­pra­vy se pro­ve­de od­dě­le­né účto­vá­ní ná­kla­dů na roz­voj, pro­voz, údrž­bu a opra­vy in­fra­struk­tu­ry a ná­kla­dů na do­prav­ní pro­voz. Při­tom pé­či o stav a roz­voj in­fra­struk­tu­ry pře­jí­má stát,“ od­po­vě­děl mi­nis­tr mi­mo ji­né.

Na té­že stra­ně je otiš­těn text dál­no­pi­su ústřed­ní­ho ře­di­te­le ČSD ke sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, kte­rý byl vy­dán ja­ko re­ak­ce na po­ža­dav­ky, vzne­se­né Ústře­dím OSŽ na svém jed­ná­ní dne 26. 3. 1991. Ústřed­ní ře­di­tel v něm zdů­raz­ňu­je, že při ra­cio­na­li­za­ci po­č­tu za­měst­nan­ců je tře­ba sle­do­vat ome­ze­ní nut­né­ho uvol­ňo­vá­ní pra­cov­ní­ků v ak­tiv­ním vě­ku a rov­něž ví­ce spo­lu­pra­co­vat s od­bo­ry, mi­mo ji­né s pří­sluš­ným od­bo­ro­vým or­gá­nem pře­dem pro­jed­nat kri­té­ria pro uvol­ňo­vá­ní pra­cov­ní­ků.

V pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se do­čí­tá­me i o ne­spo­ko­je­nos­ti v or­ga­ni­za­cích že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství. „Jed­not­li­vé ŽOS (Že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny) po­uka­zu­jí na roz­po­ry pro­hlá­še­ní před­sta­vi­te­lů ÚŘ ČSD s je­jich ko­neč­ný­mi roz­hod­nu­tí­mi a žá­da­jí urych­le­né ře­še­ní a vy­jas­ně­ní si­tua­ce. Roz­ho­du­jí­cí vět­ši­na ŽOS vy­jád­ři­la svůj ne­kom­pro­mis­ní po­ža­da­vek, aby opra­vá­ren­ství zů­sta­lo sou­čás­tí s. o. ČSD. V ŽOS Cho­mu­tov vstou­pi­li až do do­by ko­neč­né­ho pro­jed­ná­ní do stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti,“ uvá­dí se v člán­ku mi­mo ji­né.                                                                                                                                                                                                                 Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 388 hostů a žádný gestor