Obzor č. 31 – 6. 8. 1991

„S. o. ČSD ne­pl­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vu“, kon­sta­tu­je Ob­zor č. 31 na své prv­ní stra­ně.

„Zá­stup­ci Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů oče­ká­va­li, že po ně­ko­li­ka ne­plod­ných jed­ná­ních, kte­rá pro­bí­ha­la v čer­ven­ci, při­jdou zá­stup­ci Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství (ÚŘ)s ná­vr­hem, o kte­rém by by­lo mož­no jed­nat. Ne­sta­lo se tak,“ uvá­dí Ob­zor a do­dá­vá, že jed­ná­ní pro­běh­lo ve stej­ném du­chu ja­ko všech­na před­cho­zí, to zna­me­ná, že zá­stup­ci ÚŘ ne­před­lo­ži­li žád­ný při­ja­tel­ný ná­vrh, ale pou­ze ar­gu­men­ty, proč ne­lze ko­lek­tiv­ní smlou­vu pl­nit. „Před­se­da OSŽ pro­to jed­ná­ní pře­ru­šil a dá­le se bu­de po­stu­po­vat ve smys­lu zá­ko­na,“ uvá­dí se v zá­vě­ru člán­ku.

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ je mož­no se do­číst o tom, že na zá­kla­dě ini­cia­ti­vy ně­kte­rých ZO OSŽ je při­pra­vo­vá­na kon­cep­ce, kte­rá by ve struk­tu­ře OSŽ umož­ni­la usta­ve­ní od­bo­ro­vých or­gá­nů v re­gio­nech, kte­ré by­ly pra­cov­ně na­zvá­ny Ra­dy před­se­dů.

Pod pro­vo­ka­tiv­ním titulkem „Kou­kám ja­ko blá­zen“ se skrý­vá kri­tic­ký ná­zor čle­na OSŽ, kte­rý se do­mní­vá, že se v ko­lek­tiv­ní smlou­vě za­po­mně­lo na svá­ře­če, pa­li­če a ko­le­jo­vé zá­meč­ní­ky tra­ťo­vých dis­tan­cí a tra­ťo­vých stroj­ních sta­nic. Je­ho ar­gu­men­ty uvá­dí na pra­vou mí­ru ta­jem­ník pro služ­bu tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství OSŽ s tím, že všech­ny ne­do­stat­ky a pro­blé­my ne­lze vy­ře­šit ihned, ale po­stup­ně, a sli­bu­je ře­šit so­ci­ál­ní zvý­hod­ně­ní zvláš­tě těch pro­fe­sí, kte­ré jsou vy­sta­ve­ny ne­příz­ni po­ča­sí.

To­to čís­lo Ob­zo­ru při­ná­ší ta­ké první díl ob­sáh­lé dvou­dílné re­por­táže ze slav­nost­ní­ho zno­vu­ote­vře­ní že­lez­nič­ní­ho pře­cho­du v Že­lez­né Ru­dě dne 2. červ­na 1991, je­hož se zú­čast­nil i spol­ko­vý kanc­léř Hel­mut Kohl.

 

Ob­zor č. 32 – 13. 8. 1991

Vzrůs­ta­jí­cí ne­spo­ko­je­nost s ne­plně­ním ko­lek­tiv­ní smlou­vy od­rá­ží i úvod­ní člá­nek z Ob­zo­ru č. 32, kte­rý po­sky­tu­je in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Před­sta­ven­stva OSŽ z 30. 7. 1991. Při do­po­led­ní roz­pra­vě se účast­ní­ci jed­ná­ní shod­li na ne­kom­pro­mis­ním po­stu­pu od­bo­rů při ře­še­ní ze­jmé­na ná­růs­tu mezd ve dru­hém a dal­ších čtvrt­le­tích ro­ku a ta­ké při ře­še­ní ná­hra­dy za ztrá­tu zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti pro pra­cov­ní­ky ČSD. Od­bo­rá­ři před­po­klá­da­li, že se na tak dů­le­ži­té jed­ná­ní do­sta­ví vr­cho­lo­vé ve­de­ní ÚŘ ČSD, ale ne­sta­lo se tak a ČSD za­stu­po­va­li pou­ze ře­di­te­lé od­bo­rů. Ani po několika ho­di­nách však ne­by­lo do­sa­že­no při­ja­tel­né­ho ře­še­ní, pro­to před­sta­ven­stvo jed­ná­ní pře­ru­ši­lo a roz­hod­lo, aby ve­de­ní OSŽ oka­mži­tě vstou­pi­lo do osob­ní­ho jed­ná­ní s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD. To­to jed­ná­ní se usku­teč­ni­lo o den po­zdě­ji a je­ho vý­sled­kem by­ly kon­struk­tiv­ní ná­vr­hy ve­de­ní ČSD. Kon­krét­ní ná­vrh slí­bil Ob­zor otisk­nout v ná­sle­du­jí­cím čís­le vzhle­dem k to­mu, že je­jich při­je­tí mě­lo ješ­tě schvá­lit mi­mo­řád­né před­sta­ven­stvo OSŽ.

„Vý­zva všem od­bo­rá­řům“, kte­rou po­de­psal Pe­tr Ka­šík, před­se­da ZV OSŽ Lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa Pra­ha Ma­sa­ry­ko­vo n., se­zna­mu­je od­bo­rá­ře s ná­vr­hem zá­ko­na o mzdě a no­vě vy­tvo­ře­ným ka­ta­lo­gem pra­cí, při­pra­vo­va­ným mi­nis­ter­stvem prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí. Ape­lu­je na to, aby od­bo­ry by­ly od­bor­ně dob­ře při­pra­ve­ny na to, že vý­še ta­ri­fů a pří­plat­ků bu­de pl­ně v pra­vo­mo­ci ko­lek­tiv­ních smluv.„Před­sta­vi­te­lé od­bo­rů mu­sí zís­kat dob­rý eko­no­mic­ký roz­hled, ne­boť jest­li­že se tak ne­sta­ne, dů­sled­kem mů­že být znač­né eko­no­mic­ké po­ško­ze­ní všech pra­cov­ní­ků,“ zdů­raz­ňu­je se ve výzvě.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o tom, že bez­plat­ná stra­va pro pro­voz­ní za­měst­nan­ce ČSD je za­bez­pe­če­na do kon­ce ro­ku a na zá­kla­dě zjiš­tě­ných in­for­ma­cí hos­po­dář­ské ve­de­ní ČSD po­čí­tá s tím, že od ro­ku 1992 již ne­bu­de po­sky­to­vá­na. „Od­bo­rá­ři tr­va­jí na tom, že po­dá­vá­ní bez­plat­né stra­vy je mož­no ukon­čit te­pr­ve teh­dy, až bu­dou vy­tvo­ře­ny od­po­ví­da­jí­cí pod­mín­ky pro za­jiš­tě­ní zá­vod­ní­ho stra­vo­vá­ní ve všech smě­nách,“ uvá­dí se v člán­ku.

Na stra­ně 3 na­jde­me zpra­vo­daj­ství ze za­se­dá­ní zá­stup­ců že­lez­ni­čář­ských od­bo­ro­vých sdru­že­ní Lu­cem­bur­ska, Ně­mec­ka, Švý­car­ska, Ma­ďar­ska, Čes­ko­slo­ven­ska a Ra­kous­ka, kte­ré se z ini­cia­ti­vy me­zi­ná­rod­ní fe­de­ra­ce pra­cov­ní­ků do­pra­vy (ITF) usku­teč­ni­lo ve dnech 16. – 18. červ­na 1991 ve Víd­ni. Na zá­věr jed­ná­ní byl při­jat ma­ni­fest, kte­rý se ob­ra­cí na evrop­ské vlá­dy, aby pod­po­ři­ly že­lez­nič­ní po­li­ti­ku, a vy­zý­vá že­lez­nič­ní sprá­vy, aby oka­mži­tě ze­sí­li­ly me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci a po­moh­ly tak zvý­šit kon­ku­ren­ceschop­nost že­lez­ni­ce ve srov­ná­ní se sil­nič­ní do­pra­vou.„Stát­ní že­lez­nič­ní sprá­vy ne­smě­jí být roz­bi­ty čás­teč­nou pri­va­ti­za­cí. Dob­rá pro­vá­za­nost všech čin­nos­tí v jed­nom pod­ni­ku nej­lé­pe za­ru­ču­je kva­li­tu a jis­to­tu na­bíd­ky že­lez­nič­ních slu­žeb,“ uvá­dí se v při­ja­tém ma­ni­fes­tu mi­mo ji­né.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor