Obzor č. 33 – 20. 8.1991

Jak jsme uved­li v minulém čísle, Ob­zor č. 32 si­ce sli­bo­val otisk­nout při­ja­té do­ho­dy s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD ohled­ně růs­tu mezd na že­lez­ni­ci, avšak v čís­le 33 ta­ko­vou in­for­ma­ci ne­na­chá­zí­me. V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, se do­čí­tá­me jen to, že ko­lek­tiv­ní jed­ná­ní ohled­ně vý­še a způ­so­bu roz­dě­le­ní ná­růs­tu mezd bu­de dá­le po­kra­čo­vat.

Do­šlo však ale­spoň k do­ho­dě ohled­ně od­stup­né­ho při ztrá­tě za­měst­ná­ní, délky pra­cov­ní do­by (36ho­di­no­vá pra­cov­ní do­ba u dal­ších pro­fe­sí kro­mě stroj­ve­dou­cích) a pro­dlou­že­ní do­vo­le­né o 1 tý­den u vy­bra­ných pro­fe­sí v ne­pře­tr­ži­tém pra­cov­ním po­mě­ru. Na­smlou­va­né úpra­vy jsou za­hr­nu­ty ve změ­ně ko­lek­tiv­ní smlou­vy č. 2, kte­rá je v Ob­zo­ru otiš­tě­na.

Na strán­kách Ob­zo­ru na­jde­me i úva­hu o prá­vě pro­jed­ná­va­né vý­ši mi­ni­mál­ní mzdy. Ta­to jed­ná­ní byla ve­de­na Čes­ko­slo­ven­skou kon­fe­de­ra­cí od­bo­ro­vých sva­zů (jíž by­lo OSŽ v té do­bě čle­nem) s vlá­dou ČSFR. Ve hře by­ly dvě al­ter­na­ti­vy – 2000 a 2200 Kč.

Pod ti­tul­kem „Jak bu­de vy­pa­dat s. o. ČSD“ na­jde­me krát­kou zprá­vu o jed­ná­ní pra­cov­ní ko­mi­se mi­nis­ter­stva do­pra­vy, kte­ré se za­bý­va­lo otáz­ka­mi re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD. Jed­ná­ní se zú­čast­ni­li i zá­stup­ci OSŽ. Ne­zá­vis­le na tom­to jed­ná­ní se re­struk­tu­ra­li­za­cí za­bý­va­la ame­ric­ká fir­ma Ar­thur D. Little. „Čin­nost té­to sku­pi­ny ústře­dí bed­li­vě sle­du­je, ne­boť zá­vě­ry je­jich stu­dií mo­hou mít dů­sled­ky v ob­las­ti za­měst­na­nos­ti na že­lez­ni­ci,“ uvá­dí se v člán­ku.

O tom, že i na že­lez­ni­ci se za­ča­ly stá­le ví­ce pro­sa­zo­vat ten­den­ce k jejímu roz­dě­le­ní na čes­kou a slo­ven­skou část, se do­čí­tá­me ve vy­jád­ře­ní mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la na brí­finku Ob­čan­ské­ho hnu­tí. Mi­nis­tr uve­dl, že kom­pe­ten­ce me­zi fe­de­ra­cí a re­pub­li­ka­mi by­ly uza­vře­ny, ne­by­la však do­ře­še­na je­di­ná otáz­ka – otáz­ka že­lez­nič­ní do­pra­vy. Za­tím­co čes­ká a fe­de­rál­ní vlá­da za­stá­va­ly ná­zor, že že­lez­ni­ce má zů­stat po­hro­ma­dě, slo­ven­ská re­pre­zen­ta­ce pre­fe­ro­va­la od­dě­le­ní. „Na Slo­ven­sku by­lo zří­ze­no mi­nis­ter­stvo do­pra­vy a spo­jů. Po­kud by­lo zří­ze­no pro­to, aby kom­pe­ten­ce by­ly pod jed­nou stře­chou, pak je to v po­řád­ku. Po­kud by­lo zří­ze­no ja­ko zá­klad bu­dou­cí­ho roz­dě­le­ní do­prav­ní a spo­jo­vé in­fra­struk­tu­ry, pak je to krok ve­li­ce chyb­ný,“ uve­dl mi­nis­tr do­pra­vy.

Ob­zor č. 34 – 27. 8. 1991

„Ústřed­ní ře­di­tel s. o. ČSD od­vo­lán z funk­ce“ – krát­ká zprá­va na prv­ní stra­ně in­for­mu­je o tom, že roz­hod­nu­tím fe­de­rál­ní­ho mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la byl dne 20. 8. 1991 od­vo­lán z funk­ce ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ivo Ma­li­na. Mi­nis­tr do­pra­vy zdů­vod­nil to­to roz­hod­nu­tí ne­uspo­ko­ji­vým sta­vem ČSD a ne­do­stat­ky v kon­cep­ci re­struk­tu­ra­li­za­ce.

Ne­spo­ko­je­nost od­vět­ví 11 (do­pra­va a pře­pra­va) s úpra­vou pra­cov­ní do­by, kte­rou při­nes­la změ­na ko­lek­tiv­ní smlou­vy č. 2, vy­jád­ři­lo pro­hlá­še­ní Oblast­ní ra­dy sek­ce služ­by 11 Praž­ské ob­las­ti, kte­rá tu­to změ­nu pro­jed­na­la a od­mít­la ji, pro­to­že by po­dle je­jí­ho ná­zo­ru zpo­chyb­ni­la rea­li­za­ci 36ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by u služ­by 11.                           

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ je uve­řej­ně­na mi­mo ji­né in­for­ma­ce z jed­ná­ní sek­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství z 13. 8. 1991, kte­ré pod­po­ři­lo před­běž­nou stu­dii ame­ric­ké fir­my A. D. Little o re­struk­tu­ra­li­za­ci ČSD v ob­las­ti tý­ka­jí­cí se že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství a za­měst­na­nos­ti.

Člá­nek „Je že­lez­nič­ní do­pra­va per­spek­tiv­ní?“ na 1. stra­ně shr­nu­je ar­gu­men­ty na pod­po­ru že­lez­nič­ní do­pra­vy. Upo­zor­ňu­je na to, že že­lez­nič­ní do­pra­va za­zna­me­na­la po ro­ce 1992 vze­stup a má šan­ci se dá­le pro­sa­dit, což po­tvr­di­lo i jed­ná­ní mi­nis­trů do­pra­vy Evrop­ské­ho spo­le­čen­ství. „Na jed­ná­ní mi­nis­trů by­lo do­sa­že­no po­li­tic­ké do­ho­dy a vy­jas­ně­na kon­cep­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy, kte­rá si vy­žá­dá sjed­no­ce­ní řa­dy tech­nic­kých pod­mí­nek a ne­zbyt­né in­ves­ti­ce. Ve svě­tě je te­dy roz­hod­nu­to, v ČSFR do­po­sud pl­ně ne,“ kon­sta­tu­je au­tor.

Za­jí­ma­vos­tí je i člá­nek ře­ší­cí pro­ble­ma­ti­ku „re­žij­ní­ho uhlí“ pro za­měst­nan­ce že­lez­nic. V sou­vis­los­ti se zdra­že­ním uhlí od 1. 5. 1991 se to­tiž ob­je­vi­ly v Uhel­ných skla­dech pro­blé­my na­pří­klad v kva­li­tě do­dá­va­né­ho uhlí. Pod­nik Uhel­né skla­dy se v té do­bě roz­pa­dal a že­lez­ni­čá­ři mě­li mož­nost ob­jed­ná­vat uhlí za re­žij­ní ce­nu i u sou­krom­ní­ků.

Na str. 3 na­jde­me in­for­ma­ci o pod­pi­su spo­leč­né do­ho­dy me­zi ČSD a ÖBB o zvy­šo­vá­ní úrov­ně ces­to­vá­ní do ro­ku 1995. Po­dle do­ho­dy se má mo­der­ni­zo­vat 230 km tra­tí, což má mi­mo ji­né umož­nit zkrá­ce­ní jízd­ní do­by me­zi Pra­hou a Víd­ní na 3,5 až 4 ho­di­ny.

 Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 216 hostů a žádný gestor