Obzor č. 35 – 3. 9.1991

„Váž­né vý­hra­dy ke stu­dii re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD“je otví­ra­cí člá­nek z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ ze dne 27. 8. 1991, je­hož nej­dů­le­ži­těj­ší část pro­bí­ha­la za účas­ti mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la. Na pro­gra­mu to­tiž byl do­ku­ment, při­pra­ve­ný pro jed­ná­ní vlá­dy ČSFR – stu­die re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD.

Do­ku­ment po­čí­tal mj. se za­ve­de­ním eko­no­mic­ké­ho ří­ze­ní za­lo­že­né­ho na od­dě­le­ném účto­vá­ní a fi­nan­co­vá­ní že­lez­nič­ní in­fra­struk­tu­ry a ob­chod­ně–pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti, dá­le se smluv­ním za­jiš­tě­ním vzta­hu stá­tu a ČSD, s vy­čle­ně­ním stát­ní sprá­vy, ozbro­je­né ochra­ny že­lez­nic a že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví z ČSD, s pri­va­ti­za­cí po­moc­ných a ob­služ­ných čin­nos­tí a s vy­tvá­ře­ním pod­mí­nek pro va­lo­ri­za­ci mezd zrychle­ním pro­ce­su „ze­štíh­lo­vá­ní“ ČSD. Ústře­dí OSŽ mě­lo řa­du při­po­mí­nek zvláště k čás­ti stu­die tý­ka­jí­cí se za­měst­na­nos­ti, mzdo­vé a so­ci­ál­ní po­li­ti­ky. S mi­nis­trem by­lo do­hod­nu­to, že mu OSŽ urych­le­ně po­skyt­ne své při­po­mín­ky pí­sem­ně.

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ mů­že­me za­zna­me­nat mi­mo ji­né ná­vrh ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD Pra­ha na slou­če­ní slu­žeb 14 (sdě­lo­va­cí a za­bez­pe­čo­va­cí tech­ni­ka) a 24 (e­lekt­ro). OSŽ k to­mu­to ná­vr­hu vy­jád­ři­lo ne­ga­tiv­ní sta­no­vis­ko. Dá­le se do­čí­tá­me o tom, že po řa­dě ob­tíž­ných jed­ná­ní ohled­ně směr­né­ho ná­růs­tu mezd by­lo do­hod­nu­to, že ÚŘ ČSD uvol­ní fi­nan­ce na směr­ný ná­růst mezd za II. čtvrt­le­tí o 8 %.

 

Ob­zor č. 36 – 10. 9. 1991

V člán­ku „Od­bo­ry a po­li­ti­ka“si mů­že­me pře­číst dal­ší ná­zor na čas­to dis­ku­to­va­né té­ma: za­po­je­ní od­bo­rů do po­li­ti­ky. Au­tor, před­se­da ZV OSŽ z Břec­la­vi, v člán­ku pí­še mi­mo ji­né: „My, od­bo­rá­ři, chce­me být ne­zá­vis­lí, ale bo­jím se, aby­chom se ne­při­pra­vi­li ze sa­mé úz­kos­ti o šan­ce a mož­nos­ti, kte­ré má­me. Po­dí­vej­me se tře­ba na ra­kous­ké že­lez­ni­čá­ře. S vý­ho­dou vy­uží­va­jí stra­nic­kou pří­sluš­nost k so­cia­lis­tům a ne­či­ní si z to­ho žád­né skru­pu­le, ba na­opak pod­po­ru­jí stra­nu, kte­rá jim ga­ran­tu­je so­ci­ál­ní vý­ho­dy.“ Au­tor člán­ku na­víc na­vr­hu­je, aby se OSŽ ne­bá­lo na­vrho­vat své zá­stup­ce do zá­ko­no­dár­ných or­gá­nů.

Na prv­ní stra­ně to­ho­to čís­la Ob­zor otis­ku­je de­vět po­ža­dav­ků, s ni­miž se Fe­de­rál­ní ra­da sek­ce služ­by 11 ob­rá­ti­la na mi­nis­tra do­pra­vy. Žá­dá mi­mo ji­né ře­šit po­sta­ve­ní ČSD na do­prav­ním tr­hu, sta­no­ve­ní stát­ní do­prav­ní po­li­ti­ky, no­ve­li­za­ci zá­ko­na o dra­hách a o ČSD, sta­no­ve­ní pro­gra­mu re­struk­tu­ra­li­za­ce a so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu ČSD. O od­hod­lá­ní pro­sa­dit své po­ža­dav­ky za kaž­dou ce­nu svěd­čí ta­to po­znám­ka v pro­hlá­še­ní: „Kraj­ní opa­tře­ní, kte­rých po­uži­je­me v pří­pa­dě jen je­di­né­ho nesplně­né­ho bo­du to­ho­to do­pi­su, si do­vo­lí­me vy­hlá­sit bez ja­ké­ho­ko­liv před­běž­né­ho upo­zor­ně­ní.“

 Na stra­ně 3 pod ti­tul­kem „Že­lez­ni­čá­ři na se­ve­ru Čech za­tím če­ka­jí mar­ně“ na­jde­me ná­vrh no­vé­ho za­čle­ně­ní že­lez­ni­čá­řů do ka­te­go­rií 1 (těž­ká fy­zic­ká prá­ce v exte­rié­ru) a 2 (střed­ně těž­ká fy­zic­ká prá­ce v exte­rié­ru) včet­ně po­drob­né­ho čle­ně­ní pro­fe­sí ČSD po­dle jed­not­li­vých slu­žeb. Ná­vrh vzni­kl na zá­kla­dě po­ža­dav­ků na ře­še­ní kri­tic­kých pra­cov­ních pod­mí­nek že­lez­ni­čá­řů Se­ve­ročes­ké­ho kra­je a So­ko­lovska. Ma­te­ri­ál, kte­rý při­pra­vi­la no­vě usta­ve­ná Re­gio­nál­ní me­zio­dv­ětvová sku­pi­na OSŽ, byl za­slán hlav­ní­mu hy­gie­ni­ko­vi ČSFR a by­la oče­ká­vá­na dal­ší jed­ná­ní v té­to vě­ci.

Ob­zor při­ná­ší ta­ké za­jí­ma­vý roz­ho­vor s před­se­dou ZV OSŽ v žst. Bo­hu­mín, kte­rý v něm pre­zen­tu­je své – na od­bo­rá­ře ne­tra­dič­ní ná­zo­ry: „Dnes po­ža­du­je kaž­dý jen vý­ho­dy. Má­lo­kdo si už ale uvě­do­mu­je, že drá­ha ne­jen­že ne­vy­dě­lá­vá, ale že má ob­rov­ské dlu­hy, kte­ré ne­má za sou­čas­né si­tua­ce šan­ci spla­tit,“ uvá­dí v něm mi­mo ji­né a zdů­raz­ňu­je, že se li­dé mu­sí pře­de­vším na­učit pra­co­vat.„Je tře­ba se zba­vit ne­ma­ka­čenků – ve­de­ní se ne­smí bát po­tres­tat a tře­ba i pro­pus­tit ta­ko­vé pra­cov­ní­ky, kte­ří se jen ohá­ně­jí zá­ko­nem, jen aby ne­mu­se­li dě­lat. Od­bo­ry ta­ko­vé li­di ne­smě­jí chrá­nit,“ uvá­dí před­se­da ZV.

V ro­ce 1991 stá­le ži­la myš­len­ka na za­lo­že­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny ČSD (zvlášť pro Čes­ko a zvlášť pro Slo­ven­sko). Přes­to­že o je­jím za­lo­že­ní ješ­tě ne­by­lo roz­hod­nu­to, v člán­ku „Vý­zva k dů­chod­cům“ ve­dou­cí od­dě­le­ní pro za­ve­de­ní ne­mo­cen­ské­ho a zdra­vot­ní­ho po­jiš­tě­ní ČSD již vy­svět­lu­je dů­chod­cům, jak se bu­dou mo­ci k té­to po­jiš­ťov­ně při­hlá­sit.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 309 hostů a žádný gestor