Ob­zor č. 9 - 9. 3. 1992

At­mo­sfé­ra po ná­vr­hu na za­sta­ve­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí ČSD byla v březnu 1992 stále zjitřená, jak vy­plý­vá z ob­sa­hu Ob­zo­ru č. 9. Vlá­da pro­jed­ná­ní kon­cep­ce do­pra­vy od­su­nu­la na své za­se­dá­ní 5. 3.; roz­hod­la však o vy­tvo­ře­ní tzv. akč­ní sku­pi­ny, kte­rá mě­la při­pra­vit do kon­ce úno­ra 1992 kon­krét­ní ná­vr­hy ře­še­ní pro­blé­mů v do­pra­vě. Do­čí­tá­me se to v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na prv­ní stra­ně 9. čís­la Ob­zo­ru.

Na té­to stra­ně ta­ké na­jde­me – pod ti­tul­kem „Jsem ocho­ten za na­še po­ža­dav­ky za­há­jit hla­dov­ku“ – ote­vře­ný do­pis po­su­no­va­če žst. So­ko­lov, kte­rý vy­jad­řu­je své zne­po­ko­je­ní z ru­še­ní tra­tí a pře­de­vším ze mzdo­vé po­li­ti­ky ČSD. „Ústřed­ní ře­di­tel ČSD pan Hampl ře­kl, že na no­vou mzdo­vou úpra­vu ne­jsou pe­ní­ze, že s. o. ČSD je v kri­zo­vém sta­vu, ale my, li­di z pro­vo­zu, jsme pře­ce že­lez­ni­ci do to­ho­to sta­vu ne­do­sta­li a chce­me za svo­ji ne­leh­kou prá­ci (noč­ní, svátky, ne­dě­le, déšť, mráz) do­stat spra­ved­li­vě za­pla­ce­no.“ Au­tor pod­po­ru­je po­ža­dav­ky OSŽ a FS a vy­jad­řu­je od­hod­lá­ní dr­žet za je­jich pro­sa­ze­ní hla­dov­ku.

Těž­kos­ti pro­vá­ze­jí­cí pro­sa­ze­ní no­vé­ho mzdo­vé­ho řá­du po­pi­su­je člá­nek „ÚŘ ČSD ne­mí­ní do­hod­nout no­vý mzdo­vý řád s od­bo­ro­vý­mi ústřed­na­mi“ z pe­ra před­se­dy mzdo­vé a práv­ní ko­mi­se OSŽ–Ú. Ten v něm vy­čí­tá ve­de­ní ČSD, že ne­ak­cep­tu­je při­po­mín­ky OSŽ a ne­dá­vá žád­ný vlast­ní ná­vrh, jak dále po­stu­po­vat v ob­las­ti od­mě­ňo­vá­ní, tak­že tech­nic­ká pří­pra­va mzdo­vé­ho řá­du prak­tic­ky se­lhá­vá.

Ob­zor č. 10 - 16. 3. 1992

„Mzdy a do­pra­va na pro­gra­mu vlá­dy“ je zprá­va z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce po jed­ná­ní vlá­dy dne 5. 3., kte­rá se za­bý­va­la pře­de­vším mzdo­vou po­li­ti­kou a pro­ble­ma­ti­kou do­pra­vy. Mi­nis­tr prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí ČSFR Pe­tr Miller se­zná­mil no­vi­ná­ře s roz­hod­nu­tím vlá­dy zvý­šit směr­ný růst mezd na I. po­lo­le­tí ze 4 na 8 %. „Ta­to úpra­va má za­bez­pe­čit ne­in­flač­ní vý­voj mezd při za­cho­vá­ní úrov­ně re­ál­ných mezd v po­rov­ná­ní s loň­ským ro­kem,“ uvá­dí se v člán­ku. Vlá­da se vy­jád­ři­la i k ná­vr­hu na mož­ný před­čas­ný od­chod do dů­cho­du. Pe­tr Miller uve­dl, že je při­pra­ve­no obec­né ře­še­ní využitelné tam, kde bu­dou při­pra­ve­ny or­ga­ni­zač­ní a struk­tu­rál­ní změ­ny. Před­čas­ný od­chod do dů­cho­du měl být umož­něn ve vě­ku 50 let u žen a 55 let u mu­žů, sa­mo­zřej­mě za vý­raz­ně hor­ších pod­mí­nek pro­ti nor­mál­ní­mu od­cho­du do dů­cho­du.

Dále byli no­vi­ná­ři se­zná­me­ni s roz­hod­nu­tím vlá­dy ohledně ře­še­ní kri­ze v do­pra­vě. Vlá­da roz­hod­la mj. že od 1. 4. 1992 bu­de zvý­še­no jízd­né v au­to­bu­sech o 20 % a děl­nic­ké­ jízd­né­ o 100 %. „Za nej­dů­le­ži­těj­ší část opa­tře­ní akč­ní sku­pi­ny je tře­ba po­va­žo­vat zvlášt­ní re­žim hos­po­da­ře­ní ve s. o. ČSD, kte­rý má ce­lou řa­du bo­dů tý­ka­jí­cích se in­ves­tic, sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků ČSD (v ro­ce 1992 nej­mé­ně o stej­ný po­čet ja­ko v ro­ce 1991), vy­čle­ňo­vá­ní vy­bra­ných slo­žek ze s. o. ČSD, vy­řa­zo­vá­ní zby­teč­ných lo­ko­mo­tiv a vo­zů a je­jich pro­dej stá­tu, me­to­di­ky od­dě­le­ní ná­kla­dů na osob­ní a ná­klad­ní do­pra­vu ČSD,“ uvá­dí se v tex­tu.

Člá­nek od ZV OSŽ E­lekt­roú­se­ku Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce upo­zor­ňu­je na fakt, že chy­bě­jí fi­nanč­ní pro­střed­ky na údrž­bu a od­stra­ňo­vá­ní po­ruch elekt­ro­tech­nic­kých za­ří­ze­ní že­lez­ni­ce. „Dů­sled­ky po­cí­tí­me už br­zy,“ va­ru­je ti­tu­lek člán­ku. Fi­nanč­ní pro­střed­ky po­strá­da­lo i od­vět­ví tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství, jak je zdů­raz­ně­no v člán­ku „Úspo­ry na úkor bez­peč­nos­ti“. Fe­de­rál­ní ra­da té­to sek­ce OSŽ ve svém sta­no­vis­ku opě­tov­ně upo­zor­ni­la na to, že z dů­vo­du ne­do­stat­ku fi­nanč­ních pro­střed­ků ne­lze ze stra­ny tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství za­jis­tit bez­peč­nost že­lez­nič­ní­ho pro­vo­zu a pro­vo­zu­schop­nost že­lez­nič­ní sí­tě. Žá­da­la pro­to, aby se tou­to pro­ble­ma­ti­kou urych­le­ně za­bý­va­ly kom­pe­tent­ní or­gá­ny.

Pod ti­tul­kem „Dal­ší za­chrá­ně­ná“ na str. 2 na­jde­me in­for­ma­ci o sna­hách o za­cho­vá­ní pro­vo­zu na tra­ti Ro­ha­tec – Su­do­mě­ři­ce nad Mo­ra­vou.

V rub­ri­ce vy­hra­ze­né pro ná­zo­ry čte­ná­řů je mi­mo ji­né uve­řej­něn pří­spě­vek s pro­vo­ka­tiv­ním ti­tul­kem „Od­bo­ry přislu­hu­jí vlád­ní mo­ci“ od stroj­ve­dou­cí­ho lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa Nym­burk, kte­rý se sta­ví vel­mi kri­tic­ky k teh­dej­ší­mu ve­de­ní od­bo­rů.„Veš­ke­ré vý­sled­ky v od­bo­ro­vé po­li­ti­ce do sou­čas­nos­ti uka­zu­jí, že od­bo­ro­ví pře­dá­ci své roz­hod­nu­tí přislu­ho­vat vlád­ní mo­ci a ob­ha­jo­vat jen své pos­ty uči­ni­li už v po­lis­to­pa­do­vých dnech,“ uvá­dí au­tor a do­dá­vá, že ře­še­ním by by­lo, kdy­by tla­kem zdo­la vznik­la sku­teč­ně akce­schop­ná or­ga­ni­za­ce s ce­lo­stát­ní pů­sob­nos­tí.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 345 hostů a žádný gestor