Ob­zor č. 1 – 11. 1. 1993

„ČSD za­nik­ly na zá­kla­dě zá­ko­na“
– zní ti­tu­lek člán­ku na 1. stra­ně, kte­rý se vra­cí k za­se­dá­ní Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní ČSFR ze dne 16. 12. 1992 a ci­tu­je ně­ko­lik myš­le­nek z vy­stou­pe­ní mís­to­před­se­dy fe­de­rál­ní vlá­dy An­to­ní­na Baudy­še. „Vzhle­dem k po­tře­bě za­cho­vá­ní so­ci­ál­ní a práv­ní jis­to­ty že­lez­ni­čá­řů je zvlášt­ní dů­raz kla­den na pře­chod pra­cov­ně­práv­ních vzta­hů,“ ře­kl A. Baudyš mi­mo ji­né. Zá­kon o zá­ni­ku s. o. ČSD schvá­li­lo 183 po­slan­ců, 13 se zdr­že­lo hla­so­vá­ní a ni­kdo ne­byl pro­ti. Ob­zor ten­to zá­kon uve­řej­nil uvnitř lis­tu v pl­ném zně­ní.

Ob­zor dá­le mi­mo ji­né in­for­mu­je o zdra­že­ní lůž­ko­vých (z 50 na 80 Kč) a le­hát­ko­vých (ze 30 na 50 Kč) líst­ků, a ta­ké o změ­nách ve stra­vo­vá­ní (od 1. 1. 1993 již nebylo mož­né při­spí­vat z ná­kla­dů or­ga­ni­za­ce na hod­no­tu po­tra­vin; pří­spěv­ky na zá­vod­ní stra­vo­vá­ní ze stra­ny or­ga­ni­za­ce by­lo mož­né poskytovat jen do vý­še 55 % ce­ny jí­del). Na­jde­me zde ta­ké ob­sáh­lou re­por­táž ze ši­ro­ko­roz­chod­né tra­ti Ha­niska pri Ko­ši­ciach – Ma­ťovce, s pod­ti­tul­kem „Po­sled­ní čes­ko–slo­ven­ská re­por­táž“.

Ob­zor č. 2 – 18. 1. 1993

Ob­zor na prv­ní stra­ně otis­ku­je ote­vře­ný do­pis před­se­dy OSŽ Zdeň­ka Ško­pa vlá­dě ČR k vý­vo­ji cen. „To, co se v těch­to dnech ode­hrá­vá ve vý­vo­ji cen, ne­lze ji­nak na­zvat než le­gál­ní lou­pež. Před­po­klá­da­ný ce­no­vý vý­voj se od­ví­jí ve spi­rá­le, kte­rá ne­má nic spo­leč­né­ho s prokla­mo­va­ný­mi sli­by a ujiš­ťo­vá­ním,“ uvá­dí se v do­pi­se a dá­le je zde uve­de­no, že ne­do­jde-li k obra­tu ve vý­vo­ji str­mě špl­ha­jí­cích cen, OSŽ po­uži­je ry­ze od­bo­rář­ské pro­střed­ky k vy­hlá­še­ní ne­sou­hla­su.

Na prv­ní stra­ně je dá­le mi­mo ji­né roz­ho­vor s Valtrem Ko­már­kem, eko­no­mem a po­li­ti­kem, kte­rý uve­dl, že po­klá­dá vlak za nej­sym­pa­tič­těj­ší způ­sob ces­to­vá­ní. „Mys­lím si, že na­še že­lez­ni­ce při všech ob­rov­ských pro­blé­mech, co má, je ne­smír­ně cen­ným dě­dic­tvím. Dí­ky před­cho­zí­mu vý­vo­ji má­me snad jed­nu z nej­hust­ších sí­tí v Evro­pě. Po­va­žu­ji to ne za zá­těž, ale za před­nost. Ovšem jest­li­že dě­lá­me po­li­ti­ku de­pre­se, ome­ze­ní do­má­cí­ho ka­pi­tá­lu, tak sa­mo­zřej­mě hus­tá že­lez­nič­ní síť se stá­vá lu­xu­sem a ne­vy­hnu­tel­ně spě­je ke své­mu oře­zá­vá­ní na ne­zbyt­né mi­ni­mum,“ ře­kl Valtr Ko­má­rek mi­mo ji­né.

V čís­le na­jde­me dá­le mi­mo ji­né ná­vrh ra­dy před­se­dů služ­by 12 (lo­ko­mo­tiv­ní ho­spo­dář­ství) k orga­ni­zač­ním změ­nám ve struk­tu­ře OSŽ a ta­ké ně­ko­lik člán­ků a re­por­tá­ží ve slo­ven­šti­ně (při­po­meň­me, že Ob­zor vy­chá­zel i po roz­dě­le­ní re­pub­li­ky v obou ja­zy­cích a byl di­stri­buo­ván i na Slo­ven­sko, ne­boť OSŽ se roz­dě­li­lo až v květ­nu 1993).            

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 364 hostů a žádný gestor