Obzor č. 7 – 22. 2. 1993
Od­mě­ňo­vá­ní na že­lez­ni­ci – to by­lo jed­no z nej­dů­le­ži­těj­ších té­mat, kte­rá se pro­bí­ra­la na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru č. 7. Ve sta­no­vis­ku Ústře­dí OSŽ, na­zva­ném „Proč se od­bo­ro­vé cen­trá­ly ne­do­hod­ly?“ je vy­svět­lo­ván po­stoj OSŽ a Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců při ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní na Čes­kých dra­hách, při kte­rém Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců po­ža­do­va­la 19% ná­růst pro stroj­vůd­ce. „Nech­ce­me ni­ko­mu nic brát, ale od­mí­tá­me, aby na­dá­le by­la jed­na pro­fe­se (stroj­vůd­ci, pozn. redakce) ne­úměr­ně pre­fe­ro­vá­na na úkor ostat­ních,“ uvá­dí se ve sta­no­vis­ku Ústře­dí OSŽ. V po­drob­něj­ším člán­ku do­pl­ně­ném ta­bul­ka­mi mzdo­vých ta­ri­fů je po­té vy­svět­len ná­vrh změn v od­mě­ňo­vá­ní za­měst­nan­ců, kte­rý kal­ku­lo­val s ná­růs­tem mezd o 15,5 %, ale vzhle­dem k od­liš­ným po­ža­dav­kům FS se na něm od­bo­ro­vé cen­trá­ly ne­shod­ly.

„Se­ve­ro­če­ši se du­sí!“je ti­tu­lek dal­ší­ho člán­ku, informu­jí­cí­ho o po­ža­dav­ku ZO OSŽ ze se­ve­ro­čes­ké­ho re­gi­o­nu na urych­le­né při­je­tí zvlášt­ních opa­tře­ní z dů­vo­du vý­raz­ně zhor­še­né imisní si­tua­ce, ke které do­šlo v se­ver­ních Če­chách v prv­ních dvou úno­ro­vých týd­nech. Od­bo­ry se pro­to obrá­ti­ly na před­se­du vlá­dy, mi­nis­tra do­pra­vy a dal­ší před­sta­vi­te­le stá­tu a Čes­kých drah se šes­ti po­ža­dav­ky; mi­mo ji­né aby u ohro­že­ných pro­fe­sí by­ly pro­dlou­že­ny pře­stáv­ky ve vý­ko­nu služ­by, aby se bez­plat­ně po­dá­va­ly ochran­né ná­po­je a vi­ta­mi­ny a aby kaž­dé­mu pra­cov­ní­ko­vi, po­bý­va­jí­cí­mu ve ztí­že­ných pod­mín­kách, byl vy­plá­cen pří­pla­tek za ztí­že­né pra­cov­ní pro­stře­dí.

Po­drob­ný člá­nek in­for­mu­je o zá­vě­rech tri­par­ti­ty z 8. úno­ra, na kte­rém se pro­jed­ná­va­ly mj. úpra­vy ú­ra­zo­vé­ho po­jiš­tě­ní, pro­ble­ma­ti­ka mezd pra­cov­ní­ků v uč­ňov­ských za­ří­ze­ních či va­lo­ri­za­ce ži­vot­ní­ho mi­ni­ma.

Ob­zor č. 8 – 1. 3. 1993
Dva člán­ky na stra­ně jed­na se ješ­tě vra­ce­jí k dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska. Mís­to ob­sa­hu sta­čí uvést je­jich ti­tul­ky: „Na hra­ni­ci zdra­vé­ho ro­zu­mu“„Že­lezni­čia­ri nechce­li rozde­lit Čes­ko–Slo­ven­sko“ (Ob­zor v té do­bě stá­le ješ­tě uve­řej­ňo­val ně­kte­ré člán­ky ve slo­ven­šti­ně).

Na strán­kách Ob­zo­ru dá­le na­jde­me in­for­ma­ci z vý­jezd­ní­ho za­se­dá­ní Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry OSŽ do Ka­se­jo­vic u Ne­po­mu­ka či in­for­ma­ci o pří­pra­vách mi­mo­řád­né­ho sjez­du OSŽ k ukon­če­ní čin­nos­ti OSŽ ja­ko fe­de­rál­ní od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce že­lez­ni­čá­řů.

Ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, jak se mů­že­me dá­le do­číst v rub­ri­ce„Co se dě­je v ústře­dí“, v té do­bě stá­le ješ­tě ne­by­lo ukon­če­no z dů­vo­du od­liš­ných po­ža­dav­ků Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců.  

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 179 hostů a žádný gestor