Ob­zor č. 27 – 12. 7. 1993
Prázd­ni­no­vé čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo po­drob­né zpra­vo­daj­ství z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce z 28. červ­na 1993, kte­ré se zú­čast­nil mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký a no­vý vlád­ní zmoc­ně­nec pro Čes­ké drá­hy Ema­nu­el Šíp. Oba se vy­jád­ři­li jak k vý­bě­ru 25 nej­vyš­ších před­sta­vi­te­lů Čes­kých drah, tak ke změ­nám, kte­ré by po­dle slov E­ma­nue­la Ší­pa mě­ly na­stat od 1. 1. 1994. Do té do­by měl být při­pra­ven no­vý mzdo­vý sys­tém a pri­va­ti­zač­ní stra­te­gie. Jak uve­dl Ing. Šíp, mě­lo by se při­stou­pit i ke zvý­še­ní ta­ri­fů pře­prav­né­ho, a to ma­xi­mál­ně o 50 %.

Na do­taz no­vi­ná­ře, zda je mož­no že­lez­nič­ní pro­voz pl­ně zpri­va­ti­zo­vat, od­po­vě­děl Ing. Šíp: „Pri­va­ti­za­ce pro­vo­zu, kte­rá by mě­la být dal­ším kro­kem, by se mě­la mi­mo ji­né ode­hrát i roz­ště­pe­ním dneš­ní­ho jed­not­né­ho pro­vo­zu drah na ví­ce cel­ků. Za­bý­vá­me se tím, že by na úrov­ni lo­ko­mo­tiv­ních dep mě­ly vznik­nout do­prav­ní spo­leč­nos­ti, kte­ré by spo­lu kon­ku­ro­va­ly. To ved­le dal­ších pod­ni­ka­te­lů na že­lez­ni­ci mů­že vy­tvo­řit před­po­kla­dy pro po­měr­ně snad­nou a funk­ční pri­va­ti­za­ci.“

Ob­zor dá­le při­ná­ší re­por­táž z čes­ko–slo­ven­ské hra­ni­ce s ná­zvem„Ná­dra­ží ve dvou stá­tech“ (žst. Vlár­ský prů­smyk) a v roz­ho­vo­ru s Ji­řím Kra­to­chví­lem, před­se­dou ZV OSŽ při OŘ Olo­mouc s ná­zvem „Chce­me důstojné za­stou­pe­ní v OSŽ“, se ho­vo­ří mi­mo ji­né o po­sta­ve­ní sek­ce ří­dí­cích a tech­nic­kohos­po­dář­ských pra­cov­ní­ků v rám­ci OSŽ.

Ob­zor č. 28 – 19. 7. 1993

„Zru­še­ní smluv­ních pla­tů je ne­sys­té­mo­vé ploš­né opa­tře­ní,“ří­ká v člán­ku na prv­ní strán­ce odvětvo­vý ta­jem­ník pro služ­bu do­pra­vy a pře­pra­vy Ja­ro­mír Du­šek. „Ne­mo­hu ni­ko­ho ob­vi­ňo­vat, ale mám dů­vod se do­mní­vat, že jde o zá­měr, jak pro­ti so­bě po­sta­vit od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce a zá­stup­ce hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní,“ ří­ká J. Du­šek.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o vý­jezd­ním za­se­dá­ní Hos­po­dář­ské­ho par­la­men­tu ČR, kte­ré se ode­hrá­va­lo ve vla­ku „Hra­dišťan“ dne 2. červ­na. Při po­by­tu v Čes­ké Tře­bo­vé se vý­bor se­zná­mil mi­mo jiné s pra­cí na se­řa­ďo­va­cím ná­dra­ží. I zpá­teč­ní ces­ta se ode­hrá­va­la vla­kem. „Ku­rio­zi­tou ak­ce by­lo, že před­se­da vý­bo­ru, kte­rý vlak v Pra­ze zmeš­kal, jej ne­do­ká­zal ani po­mo­cí au­ta do­hnat a tak mu­sel au­tem ab­sol­vo­vat ce­lou ces­tu,“ uvá­dí se na zá­věr člán­ku.

Ob­zor dá­le mi­mo ji­né otis­ku­je sta­no­vis­ko Drahsta­vů k re­struk­tu­ra­li­za­ci bu­dovní­ho ho­spo­dář­ství v rám­ci Čes­kých drah. V no­vém orga­ni­zač­ním uspo­řá­dá­ní by­ly Drahsta­vy za­čle­ně­ny do di­vi­ze do­prav­ní ces­ty. Při­po­mí­ná se v něm mi­mo ji­né, že je po­tře­ba vést jed­not­nou pas­por­ti­za­ci a tech­nic­kou evi­den­ci k za­dá­vá­ní, pře­jí­má­ní a kon­tro­le oprav­ných pra­cí.           

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 256 hostů a žádný gestor