Ob­zor č. 29 – 26. 7. 1993
„Vel­ký třesk za­čí­ná“
je člá­nek o pro­bí­ha­jí­cí re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah. Ta v prv­ní fá­zi při­nes­la zru­še­ní ob­last­ních ře­di­tel­ství. Sfé­ru Čes­kých drah mě­lo opus­tit ko­lem 1000 pra­cov­ní­ků ob­last­ních a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD. Změ­na se nej­ví­ce do­tkla olo­mouc­ké­ho ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství, kde mě­lo při­jít o prá­ci ví­ce než 500 li­dí v pro­duk­tiv­ním vě­ku. Zá­ro­veň se vy­bí­ra­li pra­cov­ní­ci do no­vých útva­rů – ob­chod­ně–pro­voz­ních ře­di­tel­ství. Od­bo­rá­ři se sna­ži­li za­jis­tit pro od­chá­ze­jí­cí ale­spoň co nej­lep­ší pod­mín­ky (od­stup­né ve vý­ši 5 mě­síč­ních pla­tů). „Nej­vět­ší ne­zná­mou je dal­ší fun­go­vá­ní in­fra­struk­tu­ry, kte­ré se zru­še­ní ob­last­ních ře­di­tel­ství dotk­ne nej­ví­ce,“ pí­še se v uve­de­ném člán­ku.

„OSŽ na­bí­zí spo­lu­prá­ci Fe­de­ra­ci stroj­vůd­ců“je ti­tu­lek dal­ší­ho člán­ku na prv­ní stra­ně, kte­rý in­for­mu­je o po­da­né ru­ce ze stra­ny OSŽ vů­či FS. Re­pu­bli­ko­vá ra­da OSŽ lo­ko­mo­tiv­ních dep vy­zva­la Fe­de­ra­ci stroj­vůd­ců ke spo­lu­prá­ci v zá­jmu ko­or­di­na­ce po­stu­pu vzhle­dem k oče­ká­va­ným změ­nám v dů­sled­ku re­struk­tu­ra­li­za­ce že­lez­ni­ce.

Ob­zor č. 30 – 2. 8. 1993
Ob­sáh­lý roz­ho­vor s mís­to­před­se­dou Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů Vác­la­vem Vaň­kem (bý­va­lým před­se­dou OSŽ) ro­ze­bí­rá spor­né bo­dy tri­par­ti­ty, ji­miž by­ly mz­do­vá re­gu­la­ce a zá­kon o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní. Po­dle od­bo­rů to­tiž vlá­da v těch­to dvou bo­dech po­ru­ši­la ge­ne­rál­ní do­ho­du. Po­dle od­bo­rů byla mz­do­vá re­gu­la­ce v roz­po­ru s Lis­ti­nou lid­ských práv a svo­bod. „Způ­sob mzdo­vé re­gu­la­ce, ja­ký byl vlá­dou před­lo­žen, je po­dle na­še­ho ná­zo­ru ne­účin­ný a ne­pl­ní, co by měl,“ ře­kl Vác­lav Va­něk v roz­ho­vo­ru a do­dal, že kaž­dý pod­nik si mzdo­vou re­gu­la­ci vy­po­čí­tá­vá sám, mno­ho pod­ni­ků umí růz­ná účet­ní kouz­la, aby se do­sta­ly z pro­blé­mů. „Na­vr­ho­va­nou mzdo­vou re­gu­la­cí se te­dy ne­od­stra­ní v pod­ni­cích to, co by se po­stih­nout mě­lo, a si­ce že ty­to pod­ni­ky jsou vlast­ně roz­dá­vá­ny, ne­chci říct roz­krá­dá­ny,“ řekl Vác­lav Va­něk.

Co se tý­ká zá­ko­na o dů­cho­do­vém za­bez­pe­če­ní, od­bo­ry se sna­ži­ly zmír­nit je­ho do­pa­dy (po­zděj­ší od­chod do dů­cho­du, niž­ší dů­chod) za­lo­že­ním Pen­zij­ních fon­dů, dí­ky nimž by si za­měst­nan­ci moh­li za přispění za­měst­na­va­te­le po­ně­kud vy­lep­šit pod­mín­ky na stá­ří; jed­ná­ní o je­jich za­lo­že­ní však by­la zdlou­ha­vá, ná­vr­hy od­bo­rů by­ly za­mí­tá­ny a jed­ná­ní by­la od­sou­vá­na.

Sou­čás­tí Ob­zo­ru č. 30 by­la i pří­lo­ha s ná­zvem „Do­my, by­ty, bu­dou na­še?“, vě­nu­jí­cí se pro­ble­ma­ti­ce by­tů ve vlast­nictví Čes­kých drah. V ro­ce 1993 vlast­ni­ly ČD při­bliž­ně 21 ti­síc by­tů. Drahsta­vy, kte­ré dráž­ní by­ty spravova­ly, v té do­bě ro­ze­sí­la­ly ná­jem­ní­kům před­běž­né ne­zá­vaz­né do­taz­ní­ky, zjiš­ťu­jí­cí zá­jem o od­kup těch­to by­tů (za orien­tač­ní ce­nu 15 – 150 ti­síc Kč). Ne­by­lo ale ješ­tě do­ře­še­no, zda a kte­ré by­ty bu­dou na­bíd­nu­ty k od­kou­pe­ní. Co se tý­ká vý­še ná­jmu, v člán­ku se kon­sta­tu­je mi­mo ji­né: „Ná­jem­ní­ci čas­to ho­vo­ří o tom, že se zvy­šu­je ná­jem­né a mož­ná ani ne­ví, že úpra­va ná­jem­né­ho je ješ­tě te­pr­ve če­ká.“

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor