Ob­zor č. 47 – 20. 11. 1995
„Vlá­da schvá­li­la trans­for­ma­ci Čes­kých drah“
ozna­mu­je vý­raz­ný ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. Ke schvá­le­ní zá­sad trans­for­ma­ce do­šlo 7. 11. 1995 s tím, že bu­de mít dvě eta­py. Kon­so­li­dač­ní eta­pa mě­la být ukon­če­na 30. červ­na 1997, trans­for­mač­ní eta­pa 31. 12. 1999. Zá­sad­ní prin­ci­py trans­for­ma­ce by­ly: za­cho­vá­ní jed­no­ho sub­jek­tu ve vlast­nictví stá­tu, mož­né od­dě­le­ní pou­ze čás­ti míst­ních tra­tí, pře­chod na práv­ní for­mu stát­ní­ho pod­ni­ku, ne­po­si­lo­vá­ní vnitř­ní kon­ku­ren­ce, re­duk­ce na­bíd­ky (včet­ně pří­pra­vy na ru­še­ní ztrá­to­vých tra­tí a ne­po­třeb­ných vo­zi­del), dá­le stát­ní pod­po­ra s ten­den­cí po­kle­su a re­gu­la­ce cen.

Kon­so­li­dač­ní eta­pa mě­la při­nést sní­že­ní po­č­tu za­měst­nan­ců, do­pro­vá­ze­né so­ci­ál­ním a re­kva­li­fi­kač­ním pro­gra­mem. Ko­neč­ným cí­lem trans­for­ma­ce by­lo při­způ­so­be­ní Čes­kých drah pod­mín­kám do­prav­ní­ho tr­hu.

„Do­mní­vám se, že by prů­vod­čí mě­li mít sta­tut ve­řej­né­ho či­ni­te­le,“ří­ká v roz­ho­vo­ru na prv­ní stra­ně Sta­ni­slav Gross, po­sla­nec a člen branně bez­peč­nost­ní­ho vý­bo­ru Par­la­men­tu. Po­sta­vil se rov­něž za po­sí­le­ní slu­žeb že­lez­nič­ní po­li­cie, pro­to­že po­dle je­ho slov ani ona ne­má do­sta­tek pro­střed­ků k to­mu, aby by­la schop­na zvlád­nout si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci.

Ob­zor č. 48 – 27. 11. 1995
Zprá­va z ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní, uve­řej­ně­ná na 1. a 3. stra­ně, in­for­mu­je o tom, že ve­de­ní Čes­kých drah by chtě­lo v ro­ce 1996 zkrá­tit za­měst­nan­cům do­vo­le­nou a pro­dlou­žit pra­cov­ní do­bu. „Ne­vy­ře­še­né a vlast­ně ani ne­ře­še­né pro­blé­my, pro­lí­na­jí­cí do všech usta­no­ve­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy, jsou alar­mu­jí­cí a prak­tic­ky ne­umož­ňu­jí udr­že­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru na že­lez­ni­ci,“ pí­še v člán­ku Ji­ří Kra­to­chvíl, mís­to­před­se­da OSŽ.

Ob­zor dá­le ob­sáh­le in­for­mu­je o za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ z 15. 11. 1995, na kte­rém za­zněl po­ža­da­vek Re­pub­li­ko­vé ra­dy in­fra­struk­tu­ry OSŽ na ko­mo­ro­vé uspo­řá­dá­ní OSŽ. Ze slov ta­jem­ní­ka OSŽ Ti­bo­ra Ruj­de­ra vy­ply­nu­lo, že po­kud to­to uspo­řá­dá­ní ne­bu­de rea­li­zo­vá­no, hro­zí roz­dě­le­ní od­bo­ro­vé­ho sva­zu. Ná­vrh pod­po­řil i ta­jem­ník za ne­dráž­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ Vác­lav Pech. Po ruš­né dis­ku­si by­lo sek­ci in­fra­struk­tu­ry ulo­že­no při­pra­vit ná­vrh rea­li­za­ce to­ho­to uspo­řá­dá­ní pro jednání prosincového Ústředí OSŽ.

V os­mi­strán­ko­vém čís­le vy­šla i dvoustra­na vě­no­va­ná čtyřki­lo­me­tro­vé­mu úse­ku tra­tě z Ja­kar­to­vic do Svo­bod­ných Heř­ma­nic. Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy to­tiž při­pra­vi­lo ná­vrh na je­jí zru­še­ní. (Pozn.: trať by­la na­ko­nec za­cho­vá­na; v ro­ce 2014 zde byl si­ce pro­voz za­sta­ven, ale dí­ky pod­po­ře ob­cí a zá­jmu li­dí se po­da­ři­lo udr­žet ale­spoň se­zon­ní pro­voz.)

Ob­zor dá­le otis­ku­je po­drob­né zá­sa­dy trans­for­ma­ce ČD a pro srov­ná­ní zá­sa­dy trans­for­ma­ce ně­mec­kých že­lez­nic, kte­rá by­la rea­li­zo­vá­na k 1. 1. 1994 a kte­rá by­la pro­vá­dě­na ve spo­lu­prá­ci se za­měst­nan­ci DB.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 320 hostů a žádný gestor