Ob­zor č. 49 - 4. 12. 1995
Na roz­díl od dří­věj­ších čí­sel byl Ob­zor č. 49 na no­vin­ky po­měr­ně chu­dý. Na Čes­kých dra­hách v té do­bě pro­bí­ha­lo ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, po­dle člán­ku na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru po­měr­ně úspěš­ně (ve­de­ní ČD ak­cep­to­va­lo vět­ši­nu ná­vr­hů od­bo­ro­vých cent­rál).

Dá­le zde na­jde­me in­for­ma­ci o za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy ČD, kte­rá jed­na­la mi­mo ji­né o struk­tu­ře vr­cho­lo­vé­ho ří­ze­ní Čes­kých drah, či člá­nek o pro­ble­ma­ti­ce že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny Grál, kte­rá teh­dy ješ­tě ne­mě­la vlá­dou schvá­le­ný po­jist­ný plán.

Ne­ná­pad­ná in­for­ma­ce na str. 2 uvá­dí, že tri­par­ti­ta dne 27. 11. 1995 pro­jed­na­la zá­sa­dy trans­for­mač­ní­ho pro­jek­tu Čes­kých drah a by­lo roz­hod­nu­to o vzni­ku dvou po­rad­ních sku­pin (za­měst­na­va­te­lé, za­měst­nan­ci), kte­ré bu­dou pů­so­bit ja­ko po­rad­ní sku­pi­ny mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho při pří­pra­vě trans­for­mač­ní­ho pro­jek­tu Čes­kých drah.

Ob­zor č. 50 – 11. 12. 1995
V ob­sáh­lém zpra­vo­daj­ství na 1. stra­ně na­jde­me mi­mo ji­né in­for­ma­ci o tom, že Ra­da do­pra­vy, což byl po­rad­ní or­gán mi­nis­tra do­pra­vy, v níž mě­li své za­stou­pe­ní i od­bo­ry, se sna­ží vy­pra­co­vat zá­sa­dy stát­ní do­prav­ní po­li­ti­ky. „Jest­li­že ne­mám jas­nou a adres­nou do­prav­ní po­li­ti­ku, tak ne­mo­hu mlu­vit o trans­for­ma­ci. Ne­ní mož­né te­dy na­před trans­for­mo­vat a na to pak pa­so­vat do­prav­ní po­litiku,“ ře­kl k po­ža­dav­ku na vy­tvo­ře­ní do­prav­ní po­li­ti­ky Ji­ří Kra­to­chvíl, mís­to­před­se­da OSŽ.

V od­stav­ci vě­no­va­ném za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah se do­čte­me mi­mo ji­né, že Správ­ní ra­da při­ja­la pod­ni­ka­tel­ský zá­měr na pro­vo­zo­vá­ní re­gio­nál­ních tra­tí. Po­dle něj měl Dráž­ní úřad vy­dat v ná­sle­du­jí­cím ro­ce (1996) 128 li­cen­cí k pro­vo­zo­vá­ní do­pra­vy na re­gio­nál­ních tra­tích.

Ob­sáh­lý člá­nek uvnitř lis­tu je vě­no­ván zku­še­nos­tem z pri­va­ti­za­ce že­lez­nic ve Vel­ké Bri­tá­nii, jak je za­zna­me­na­li ta­jem­ní­ci OSŽ v Lon­dý­ně na kon­zul­ta­cích s brit­ský­mi do­prav­ní­mi od­bo­ry v lis­to­pa­du 1995. Po­dle in­for­ma­ce brit­ských od­bo­rá­řů do­šlo v dů­sled­ku pri­va­ti­za­ce k roz­dro­be­ní že­lez­ni­ce do mno­ha spo­leč­nos­tí, ke zhor­še­ní za­stu­po­vá­ní pra­cu­jí­cích, k od­li­vu zá­kaz­ní­ků v dů­sled­ku zhor­še­ní kva­li­ty slu­žeb, k pře­cho­du do­pra­vy na in­di­vi­du­ál­ní a tím ke zvý­še­ní eko­lo­gic­kých pro­blé­mů, a ta­ké k po­tře­bě vyš­ší cel­ko­vé do­ta­ce do že­lez­nič­ní do­pra­vy. „Přes znač­né pro­blé­my brit­ských od­bo­rů včet­ně že­lez­nič­ních je po­tře­ba konsta­to­vat, že se do­ká­ží do­hod­nout na spo­leč­ném vy­stu­po­vá­ní smě­rem k za­měst­na­va­te­li a te­pr­ve po­tom jed­na­jí,“ uved­li v zá­vě­ru au­to­ři člán­ku.
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor