Ob­zor č. 51 - 18. 12. 1995
Na před­po­sled­ním čís­le Ob­zo­ru ro­ku 1995 je již tro­chu znát, že vzni­ka­lo v před­vá­noč­ním ča­se. Na­jde­me v něm již vá­noč­ní za­myš­le­ní i ně­ko­lik vti­pů předzna­me­ná­va­jí­cích blí­ží­cí se ko­nec ro­ku.
Z „pra­cov­ních“ člán­ků zmiň­me zprá­vu z jed­ná­ní územ­ních ta­jem­ní­ků OSŽ z 6. 12. 1995, kde se dis­ku­to­va­lo mi­mo ji­né i o „ko­mo­ro­vém“ uspo­řá­dá­ní OSŽ, kte­ré pro­sa­zo­va­li zvláš­tě zá­stup­ci in­fra­struk­tu­ry. Za­zně­la i myš­len­ka, že ta­ko­vé­to tla­ky při­chá­ze­jí i od hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní.

Na stej­né té­ma je i úvod­ní roz­ho­vor čís­la, ten­to­krát s Jo­se­fem Kurkou, územ­ním ta­jem­ní­kem OSŽ pro in­fra­struk­tu­ru. Ten zdů­raz­nil, že v žád­ném pří­pa­dě ne­jde o po­kus roz­dě­lit OSŽ. „Myš­len­ka jed­no­ty OSŽ mu­sí být vždy na pr­vém mís­tě,“ ří­ká Jo­sef Kur­ka. In­fra­struk­tu­ra však po­dle je­ho slov chá­pa­la struk­tu­ru OSŽ ja­ko ne­spra­ved­li­vou, vzhle­dem k to­mu, že po­čet­ně slab­ší sek­ce mě­ly jen ome­ze­né mož­nos­ti při pro­sa­zo­vá­ní svých po­ža­dav­ků.

Ob­zor č. 52 – 27. 12. 1995
Po­sled­ní, osmistrán­ko­vé čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo mi­mo ji­né in­for­ma­ci ze za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah z 15. 12. 1995. Ja­ko prv­ní bod pro­jed­na­la Správ­ní ra­da pře­vod Sta­veb­ní ob­no­vy že­lez­nic, roz­poč­to­vé or­ga­ni­za­ce mi­nis­ter­stva do­pra­vy, zpět do Čes­kých drah a je­jí ná­sled­nou pri­va­ti­za­ci. Správ­ní ra­da ČD rov­něž od­sou­hla­si­la, aby i v ro­ce 1996 by­ly pod­ni­kům se stát­ní účas­tí s vý­znam­ným po­dí­lem za­ká­zek pro ČD (tj. E­lekt­ri­za­ce že­lez­nic, ČSKD Intrans, JLV a AŽD) po­skyt­nu­ty zlev­ně­né sí­ťo­vé jíz­den­ky se sle­vou 63 a 78 %.

Na­jde­me zde i zpra­vo­daj­ství ze sně­mu Čes­komo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů. Jed­na­lo se na něm mi­mo ji­né o pro­de­ji ma­jo­rit­ní­ho po­dí­lu od­bo­rů v de­ní­ku Prá­ce. Ně­ko­lik od­bo­ro­vých sva­zů ozna­či­lo ten­to pro­dej za po­li­tic­kou chy­bu. Sněm vy­slo­vil uzná­ní Od­bo­ro­vé­mu sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů za za­sta­ve­ní ne­schvá­le­né trans­for­ma­ce Čes­kých drah.

Pří­lo­hu čís­la tvo­ří Sil­ve­strov­ský kok­tejl, pl­ný vti­pů a nadsá­zek. Na­jde­me zde na­pří­klad sní­mek před­se­dy OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka ja­ko ex­po­nát z mu­zea vos­ko­vých fi­gu­rín Ma­da­me Toussand, dvojsní­mek ta­jem­ní­ka OSŽ Zdeň­ka Jílka s tvr­ze­ním, že má zlé­ho dvoj­ní­ka, či sní­mek ta­jem­ní­ka OSŽ Vác­la­va Pecha s te­le­fon­ní­mi slu­chát­ky u kaž­dé­ho ucha, do­ku­men­tu­jí­cí pře­tí­že­ní funk­cio­ná­řů te­le­fon­ní­mi do­ta­zy.

Kromě tradičních kres­le­ných i slov­ních vti­pů si rub­ri­ce „Všim­li jsme si“ na­pří­klad pře­čte­me in­for­ma­ci o tom, že Před­sta­ven­stvo OSŽ roz­hod­lo o tom, že OSŽ bu­de mít kro­mě vý­kon­ných ta­jem­ní­ků ješ­tě dva­náct tzv. ne­vý­kon­ných ta­jem­ní­ků, kte­ří bu­dou slou­žit pou­ze pro re­pre­zen­tač­ní úče­ly.

Na závěr přidejme alespoň jeden vtip ze silvestrovské strany Obzoru č. 52/1995: „Tati, myslíš, že existuje nějaká všemocná síla?“ ptá se Karlíček pod vánočním stromečkem. „Jistě, chlapče, já jsem se s ní oženil.“       

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor