Ob­zor č. 1- 8. 1. 1996
Ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah pro rok 1996, po­de­psa­ná 22. pro­sin­ce 1995, by­la po­dle člán­ků v Ob­zo­ru jed­nou z nej­lep­ších za po­sled­ní ro­ky. Ko­lek­tiv­ní vy­jed­na­va­či vy­zved­li i to, že za­měst­na­va­tel byl při ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní scho­pen ak­cep­to­vat se­rióz­ní ar­gu­men­ta­ci od­bo­rá­řů.

Ve zprá­vě ze za­se­dá­ní ústře­dí se mů­že­me do­číst, že se jed­ná­ní za omlu­ve­né­ho mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho zú­čast­nil je­ho ná­měs­tek Da­li­bor Ze­le­ný. Ten in­for­mo­val mi­mo ji­né o ná­vr­hu zá­ko­na o stát­ních pod­ni­cích, kte­rým by se Čes­ké drá­hy mě­ly ří­dit od ro­ku 1996, kdy by pře­sta­ly být stát­ní or­ga­ni­za­cí a sta­ly se stát­ním pod­ni­kem. Uve­dl, že v sou­vis­los­ti s tím bu­de tře­ba ošet­řit pra­cov­ně­práv­ní vzta­hy a v neposlední řadě i jízd­ní vý­ho­dy za­měst­nan­ců.

V roz­ho­vo­ru s před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­rem Duš­kem za­zně­lo, že za hlav­ní úspěch ro­ku 1995 po­va­žu­je, že se po­da­ři­lo za­brá­nit nej­hor­ší­mu – roz­pa­du že­lez­nič­ní sí­tě a po­ku­sům lik­vi­da­ce že­lez­ni­ce ja­ko cel­ku.

Re­por­táž uvnitř lis­tu se vě­nu­je změ­ně, kte­rá na­sta­la v DKV Br­no – od 1. pro­sin­ce 1995 by­lo pro­voz­ní čiš­tě­ní osob­ních vo­zů pře­dá­no sou­kro­mé fir­mě. Po­dle míst­ní ZO OSŽ do­šlo ze stra­ny té­to fir­my k ná­tla­ku na pra­cov­ni­ce a k nepravdi­vé­mu tvr­ze­ní, že pře­dá­ním čiš­tě­ní osob­ních vo­zů sou­kro­mé fir­mě byl vy­slo­ven sou­hlas OSŽ. ZO OSŽ DKV Br­no po­klá­da­lo ten­to krok za pri­va­ti­za­ci a pro­sa­zo­vá­ní trans­for­mač­ní­ho pro­jek­tu Ing. Ší­pa, te­dy za po­ru­še­ní do­ho­dy me­zi ve­de­ním ČD a od­bo­ry. Na­opak ve­de­ní DKV uved­lo, že pře­chod k sou­kro­mé fir­mě ne­po­va­žu­je za pri­va­ti­za­ci, ale za ra­cio­na­li­zač­ní změ­ny. Ve smlou­vě s no­vým za­měst­na­va­te­lem by­la na­víc za­kot­ve­na po­vin­nost pře­vzít všech­ny do­sa­vad­ní pra­cov­ni­ce. Ně­ko­lik pra­cov­nic na­bíd­ku pře­jít k sou­kro­mé fir­mě od­mít­lo.

Ob­zor č. 2 – 15. 1. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me po­drob­ný roz­bor no­vé ko­lek­tiv­ní smlou­vy Čes­kých drah na rok 1996. Z no­vi­nek uveď­me ale­spoň ně­ko­lik nej­dů­le­ži­těj­ších. By­la zkrá­ce­na nor­ma pra­cov­ní do­by; mís­to pě­ti do­sa­vad­ních re­ži­mů vznik­ly pou­ze tři: 36, 38 a 40 ho­din. Za­měst­na­va­tel se za­vá­zal za­bez­pe­čit růst re­ál­né prů­měr­né mě­síč­ní mzdy mi­ni­mál­ně o 8 % (což před­sta­vo­va­lo růst no­mi­nál­ní mě­síč­ní mzdy o 18,8 %). Do ná­ro­ku na kom­plex­ní ozd­rav­né po­by­ty při­by­la řa­da no­vých pro­fe­sí. Zvý­še­na by­la i řa­da pří­plat­ků.

Ob­zor č. 2 dá­le při­ná­ší mi­mo ji­né in­for­ma­ci ze za­se­dá­ní správ­ní ra­dy Čes­kých drah, kte­rá se mi­mo ji­né za­bý­va­la ná­vr­hem zá­sad pro pri­va­ti­za­ci by­to­vé­ho fon­du Čes­kých drah. Čes­ké drá­hy v té do­bě spra­vo­va­ly ví­ce než 20 ti­síc by­tů a ztrá­ta z by­to­vé­ho ho­spo­dář­ství roč­ně do­sa­ho­va­la mno­ha mi­li­o­nů ko­run. Ná­vrh před­po­klá­dal pro­dej všech sa­mostatných by­to­vých ob­jek­tů ČD, kte­ré ne­jsou sou­čás­tí pro­voz­ních bu­dov.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor