Ob­zor č. 3 – 22. 1. 1996
Na prv­ní stra­ně je uve­řej­ně­na ob­sáh­lá re­por­táž o ná­vště­vě mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho v Čes­ké Tře­bo­vé (dne 12. ledna 1996). Na­vští­vil zde že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny, že­lez­nič­ní sta­ni­ci, lo­ko­mo­tiv­ní de­po a zú­čast­nil se be­se­dy se že­lez­ni­čá­ři v bu­do­vě Malé scé­ny.

„Vy­ře­šit mu­sí­me pře­de­vším ne­po­měr, kte­rý v že­lez­nič­ní osob­ní do­pra­vě způ­so­bu­je až pě­ti­ná­sobnou pře­va­hu na­bíd­ky nad po­ptáv­kou,“ře­kl mi­nis­tr na be­se­dě mi­mo ji­né. Po­dle je­ho slov by dosud ne­hos­po­dár­ně vy­na­kláda­né fi­nan­ce moh­ly být po­uži­ty na cel­ko­vou mo­der­ni­za­ci drah.

 „Že­lez­ni­čá­ři v Ja­vor­ní­ku nad Ve­lič­kou ži­jí v ne­jis­to­tě“ je název re­por­táže z ma­lé že­lez­nič­ní sta­ni­ce, kte­rá původně, v do­bě exis­ten­ce spo­leč­né­ho čes­ké­ho a slo­ven­ské­ho stá­tu, nes­la ná­zev Vr­bov­ce po­dle osa­dy na slo­ven­ském úze­mí v okrese Myjava. Dě­le­ní re­pub­li­ky při­nes­lo zdej­ším že­lezni­čá­řům vel­ké pro­blé­my, osob­ní i pro­voz­ní, neboť žst. Vrbovce se po rozdělení Československa ocitla na českém území. Stanice byla po rozdělení přejmenována na Javorník nad Veličkou. V do­bě vzni­ku re­por­tá­že se o osu­du té­to čás­ti Ma­lých Kar­pat roz­ho­do­va­lo v par­la­men­tu obou ze­mí.

Ob­zor ob­sáh­le in­for­mu­je i o tom, že OSŽ za­há­ji­lo při­spí­vá­ní svým čle­nům na pen­zij­ní při­po­jiš­tě­ní (u teh­dej­ší­ho Pen­zij­ní­ho fon­du Ren­tia, a. s.). Pří­spě­vek či­nil 100 Kč za mě­síc, příp. 50 ko­run u těch, kdo spl­ni­li pří­sluš­né pod­mín­ky až po 1. 7. 1996.

Ob­zor č. 4 – 29. 1. 1996
Jak se do­zví­dá­me na prv­ní stra­ně, mi­nis­tr do­pra­vy Vla­di­mír Bu­dinský po­kra­čo­val v ná­vště­vách že­lez­nič­ních pra­co­višť, ten­to­krát (15. led­na) na­vští­vil že­lez­nič­ní sta­ni­ci Olo­mouc, kde si mi­mo ji­né pro­hlé­dl pro­sto­ry, kte­ré se mě­ly změ­nit v ob­chod­ní cent­rum.

Podrobněji se Obzor se vrací ještě k be­se­dě ministra v Čes­ké Tře­bo­vé: „Čes­ké drá­hy lze při­rov­nat k ja­ké­mu­si bumbrlíčko­vi, kte­ré­ho ro­di­če rozmazlo­va­li a kte­rý ny­ní bu­de mu­set pod­stou­pit odtučňo­va­cí a po­si­lo­va­cí kú­ru, aby se mo­hl se­be­vě­do­mě za­řa­dit do spo­leč­nos­ti,“ ře­kl Vladimír Bu­dinský a uve­dl ta­ké, že úva­hy o tom, že po pří­pad­ném ví­těz­ství vlád­ní koa­li­ce (ODS, KDS, KDU–ČSL a ODA) v parlamentních vol­bách do­jde k utužení režimu na Českých drahách, k roz­sáh­lé­mu pro­pouš­tě­ní a návratu ke stavu, který vyvolával stávkové nálady. „Takové úvahy jsou zločinné a dají se klasifikovat jako šíření poplašné zprávy,“ řekl ministr. Celkový proces transformace Českých drah do podoby konkurenčního a moderního podniku by měl být pode ministra dopravy ukončen v roce 1999.

Na prv­ní stra­ně je dále uve­řej­něn roz­ho­vor s územ­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Pet­rem Rych­tá­řem, kte­rý byl jed­ním z pod­po­ro­va­te­lů vzni­ku Pod­půr­né­ho fon­du OSŽ. V té době zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ do Pod­půr­né­ho fon­du od­vá­dě­ly 1 % z při­ja­tých mě­síč­ních pří­spěv­ků svých čle­nů. Po­dle Pet­ra Rych­tá­ře měl být ten­to pří­spě­vek vyš­ší.         

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 156 hostů a žádný gestor