Ob­zor č. 5 - 5. 2. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že od­bo­ry na­vá­za­ly spo­lu­prá­ci s Ev­rop­skou unií. Na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí Ko­mi­se Evrop­ské­ho spo­le­čen­ství byl na úrov­ni Evrop­ských spo­le­čen­ství ja­ko po­rad­ní or­gán Ko­mi­se ve vě­cech so­ci­ál­ních usta­ven spo­leč­ný vý­bor pro že­lez­ni­ce, slo­že­ný z před­sta­vi­te­lů za­měst­na­va­tel­ských a za­měst­na­nec­kých or­ga­ni­za­cí že­lez­nic člen­ských stá­tů EU.

Pen­zij­ní fond Ren­tia, jak je uve­de­no v člán­ku s ná­zvem „Te­le­fon se netrhl“, za­zna­me­nal vel­ký zá­jem čle­nů OSŽ, a to pře­de­vším kvů­li pří­spěv­ku, kte­rý OSŽ za­ča­lo svým čle­nům, po­jiš­těn­cům to­ho­to fon­du, vy­plá­cet. Na pod­mín­ky pře­stu­pu či při­hlá­še­ní k to­mu­to fon­du se moh­li zá­jem­ci ze­ptat te­le­fo­nic­ky v re­dak­ci Ob­zo­ru dne 25. led­na, kdy k te­le­fo­nu used­li zá­stup­ci to­ho­to fon­du. Za pět a půl ho­di­ny se do re­dak­ce do­vo­la­lo 112 zá­jem­ců o po­jiš­tě­ní. Vzhle­dem k vel­ké­mu zá­jmu se Ob­zor spo­lu se zá­stup­ci PF roz­ho­dl tu­to in­for­ma­tiv­ní lin­ku po­skyt­nout zá­jem­cům opa­ko­va­ně v dal­ším ter­mí­nu.

V roz­ho­vo­ru s Ing. Ja­nem Bit­te­rem, před­se­dou ZV OSŽ De­pa ko­le­jo­vých vo­zi­del Pra­ha–Jih, se ho­vo­ří mi­mo ji­né o slu­čo­vá­ní DKV Pra­ha–Jih s DKV Pra­ha–Se­ver k da­tu 1. 4. 1996. Po­dle Ing. Bitte­ra jsou or­ga­ni­za­ce na slou­če­ní při­pra­ve­ny, a to i tím, že při­ja­té ko­lek­tiv­ní smlou­vy obou or­ga­ni­za­cí jsou po­dob­né a ne­jsou me­zi ni­mi vý­znam­né roz­dí­ly. „Mys­lím, že ta­dy v bu­douc­nu ne­bu­dou pro­blé­my,“ ře­kl a do­dal, že bu­de tře­ba vy­ře­šit za­řa­zo­vá­ní stroj­ve­dou­cích a ta­ké na­jít ro­zum­ný kom­pro­mis v mi­mo­pra­cov­ních ak­ti­vi­tách (vy­uží­vá­ní re­kre­ač­ních za­ří­ze­ní či po­řá­dá­ní spo­le­čen­ských ak­cí).

Ob­zor č. 6 – 12. 2. 1996
„Při­pra­vu­jí se změ­ny v or­ga­ni­za­ci osob­ní do­pra­vy,“
hlá­sá ti­tu­lek na prv­ní stra­ně, kte­rý in­for­mu­je o chys­ta­ných změ­nách, kte­ré by­ly při­pra­vo­vá­ny již del­ší čas, v sou­vis­los­ti se za­ve­de­ním 36ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by však zís­ka­ly na ak­tu­ál­nos­ti. Prv­ní změ­na mě­la spo­čí­vat v na­hra­ze­ní vla­ko­vých čet tech­ni­kou (od­ba­vo­vá­ní na prin­ci­pu měst­ské hro­mad­né do­pra­vy – tj. ozna­če­ním pře­dem za­kou­pe­né jíz­den­ky ve spe­ci­ál­ním stroj­ku), dal­ší opa­tře­ní mě­lo změ­nit po­sta­ve­ní vlak­ve­dou­cí­ho ve vla­ku a je­ho pod­ří­ze­ní stroj­ve­dou­cí­mu. Sna­hou ma­na­ge­men­tu ČD by­lo za­vést ty­to změ­ny již od 1. 6. 1996. V té do­bě však ještě ne­by­ly do­ře­še­ny pří­sluš­né změ­ny před­pi­sů, ne­by­lo vy­psá­no vý­bě­ro­vé ří­ze­ní na do­da­va­te­le ozna­čo­va­čů, ne­by­la jas­ná ani dis­tri­bu­ce jíz­de­nek a ne­by­ly při­pra­ve­ny dal­ší pod­mín­ky, kte­ré by za­ve­de­ní té­to změ­ny umož­ni­ly.

„Na­bíd­ka v že­lez­nič­ní osob­ní do­pra­vě pře­vy­šu­je po­ptáv­ku o 300 %,“ře­kl mi­nis­tr do­pra­vy Ing. Vla­di­mír Bu­dinský v ob­sáh­lém roz­ho­vo­ru otištěném na 1. a 2. stra­ně Ob­zo­ru. „Vy­chá­zí­me z to­ho, jak Čes­ké drá­hy hos­po­da­ři­ly v ro­ce 1993, te­dy ješ­tě před tím, než pan Šíp vy­stup­ňo­val na­bíd­ku, dí­ky níž dnes­ka má­me ve­li­kou ztrá­tu,“ uve­dl dá­le mi­nis­tr. „Ke kaž­dé­mu vla­ku by­chom mě­li při­stu­po­vat ja­ko k pod­ni­ka­tel­ské jed­not­ce, kte­rá by v cel­ko­vém sou­čtu mě­la ale­spoň ma­lin­ko vy­dě­lá­vat. A po­kud ně­kde bu­de­me mít ně­kte­rý vlak mír­ně ne­ga­tiv­ní, tak nám to mu­sí ji­ný do­rov­ná­vat,“ uvedl Ing. Bu­dinský v roz­ho­vo­ru mi­mo ji­né.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 354 hostů a žádný gestor