Ob­zor č. 7 – 19. 2. 1996
Otáz­ka změn v tech­no­lo­gii ve­de­ní vla­ků, o nichž Ob­zor psal v před­cho­zích čís­lech, je zno­vu na­sto­le­na v roz­ho­vo­ru s olo­mouc­kým re­gio­nál­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Vla­di­sla­vem Vo­kou­nem. „Oče­ká­vám, že sou­běž­ně s ře­še­ním otáz­ky tech­no­lo­gie za­čne ve­de­ní drah ře­šit i otáz­ky ne­vy­ho­vu­jí­cích pra­cov­ních pod­mí­nek vla­ko­vých čet, kam pat­ří ze­jmé­na ob­last hy­gie­ny, stra­vo­vá­ní, noc­le­žen, ná­stu­pů do prá­ce, ale ta­ké je­jich psy­chic­ké­ho za­tí­že­ní, zdra­vot­ní­ho opo­tře­be­ní a dal­ších pro­blé­mů,“ ří­ká Vla­di­slav Vo­koun v roz­ho­vo­ru.

Na prv­ní stra­ně na­jde­me krát­kou in­for­ma­ci z jed­ná­ní tri­par­ti­ty dne 12. 2. 1996. Se­kre­tář ČMKOS Fran­ti­šek No­vot­ný ho­vo­řil po jed­ná­ní o ne­ocho­tě ze stra­ny vlá­dy na čem­ko­liv se do­hod­nout. Je­di­ným úspě­chem byl po­dle je­ho slov pří­slib mi­nis­tra prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí Jind­ři­cha Vo­dič­ky, že se pra­cov­ní ko­mi­se tri­par­ti­ty bu­de za­bý­vat trans­for­mač­ním pro­jek­tem Čes­kých drah, ješ­tě před­tím než bu­de pro­jed­nán v po­ra­dě eko­no­mic­kých mi­nis­trů.

Ob­zor č. 8 – 26. 2. 1996
Ce­lá jed­na stra­na osmistrán­ko­vé­ho čís­la 8 je vě­no­vá­na pri­va­ti­za­ci dráž­ních by­tů. Ob­zor zde uve­řej­ňu­je ná­zo­ry před­sta­vi­te­lů Čes­kých drah, mi­nis­ter­stva do­pra­vy, ČMKOS a OSŽ. Čes­ké drá­hy mě­ly v té do­bě ve vlast­nictví 20 ti­síc by­tů, z nichž zhru­ba dvě tře­ti­ny se na­lé­za­ly v sa­mo­stat­ných ne­dráž­ních ob­jek­tech. Údrž­ba by­to­vé­ho ho­spo­dář­ství by­la ná­klad­ná a při­ná­še­la Čes­kým dra­hám vý­znam­né ztrá­ty. Mi­nis­tr do­pra­vy ně­ko­li­krát pro­hlá­sil, že pod­po­ru­je urych­le­nou pri­va­ti­za­ci by­to­vé­ho fon­du; s je­ho spuš­tě­ním se če­ka­lo pou­ze na úpra­vu le­gi­sla­tiv­ních pod­mí­nek.

Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek uve­dl, že sta­no­vis­ko OSŽ k pri­va­ti­za­ci by­tů je zá­por­né: „Až na vel­mi vzác­né drob­né vý­jim­ky se ne­dá říct, že ně­ja­ký ma­je­tek je zbyt­ný, dřív, než má­me schvá­le­nou cí­lo­vou po­do­bu pro­jek­tu,“ řekl. K ar­gu­men­tu, že znač­nou část by­to­vé­ho fon­du vy­uží­va­jí „ne­nádra­žá­ci“, Ja­ro­mír Du­šek od­po­vě­děl otáz­kou: „Co drahsta­vy, di­vi­ze do­prav­ní ces­ty či správ­ce těch­to ob­jek­tů udě­la­li pro to, aby ti, kte­ří s drá­hou ne­ma­jí nic spo­leč­né­ho, už tam dáv­no ne­byd­le­li?“ Po­dle před­se­dy bu­de OSŽ vy­stu­po­vat pro­ti pri­va­ti­za­ci, po­kud však ty­to ná­zo­ry ne­bu­dou re­spek­to­vá­ny, bu­de usi­lo­vat ale­spoň o to, aby sou­čas­ní ná­jem­ní­ci zís­ka­li by­ty při­ja­tel­ným způ­so­bem a aby i je­jich ce­na pro ně by­la úměr­ná.

Pro srov­ná­ní jsou na ved­lej­ší strán­ce uve­de­ny vý­ňat­ky z ko­lek­tiv­ní smlou­vy DB, a. s., kde je za­kot­ve­no při­dě­lo­vá­ní by­tů že­lezni­čá­řům, pří­pad­ně pod­po­ra že­lez­nič­ních by­to­vých spo­leč­nos­tí a sta­veb­ních druž­stev že­lez­ni­čá­řů. Po­kud za­měst­nan­ci ne­mo­hl být v při­mě­ře­né do­bě při­dě­len byt, měl ná­rok na půjč­ku k po­sta­ve­ní ne­bo kou­pi ro­din­né­ho dom­ku ne­bo by­tu.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 314 hostů a žádný gestor