Ob­zor č. 9 – 4. 3. 1996
„Od no­vé­ho GVD se ru­ší 157 spo­jů“
uvá­dí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. O té­to změ­ně in­for­mo­val ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 23. 2. 1996. Po­dle slov ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le by­lo ke změ­nám při­stu­po­vá­no obe­zřet­ně a vel­mi dis­cip­li­no­va­ně a ve spo­lu­prá­ci s před­nos­ty okres­ních úřa­dů. Ob­zor v člán­ku však kla­de ně­ko­lik zá­sad­ních otá­zek: Je mož­no po­su­zo­vat osob­ní pře­pra­vu na že­lez­ni­ci jen po­dle ušet­ře­ných ko­run? Jak spo­leh­li­vé jsou ana­lý­zy, kte­ré slou­ži­ly ja­ko pod­klad ke zjiště­ní ren­ta­bi­li­ty? Ne­mo­hou si Čes­ké drá­hy sku­teč­ně do­vo­lit pro­vo­zo­vat vlak, kte­rý při­ná­ší prů­měr­nou den­ní ztrá­tu 10,– Kč, ale při­tom vo­zí 845 ces­tu­jí­cích?

A hlav­ně: co udě­lal ma­na­ge­ment Čes­kých drah pro to, aby se zá­jem o pře­pra­vu na mé­ně frek­ven­to­va­ných tra­tích zvý­šil?„Dal­ší re­duk­ce na­bíd­ky Čes­kých drah při­ne­se – snad – drob­né sní­že­ní ztrá­to­vos­ti osob­ní pře­pra­vy, ale zce­la ur­či­tě bu­de zna­me­nat dal­ší od­liv zá­kaz­ní­ků a sní­že­ní pres­ti­že že­lez­ni­ce,“ kon­sta­tu­je Ob­zor v zá­vě­ru člán­ku.

V roz­ho­vo­ru s vý­kon­ným ta­jem­ní­kem Sdru­že­ní ná­jem­ní­ků Mi­la­nem Ta­ra­bou se Ob­zor vě­nu­je pro­ble­ma­ti­ce by­tů, otis­ku­je ob­sáh­lé in­for­ma­ce pro zá­jem­ce o pen­zij­ní při­po­jiš­tě­ní v Pen­zij­ním fon­du Ren­tia a v člán­ku „Mi­nis­tr Vo­dič­ka so­ci­ál­ní dia­log vést ne­umí ne­bo ne­chce“ při­ná­ší kri­ti­ku mi­nis­tra prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí ze stra­ny ČMKOS. Po­dle pro­hlá­še­ní ČMKOS se pří­stup mi­nis­tra Vo­dič­ky na tri­par­ti­tě vy­zna­ču­je „je­ho zře­tel­nou ne­ocho­tou kon­struk­tiv­ně a seriózně pro­jed­ná­vat ná­vr­hy a sta­no­vis­ka od­bo­rů a před­po­ja­tým od­mí­tá­ním ja­ké­ko­liv sna­hy spo­leč­ně hle­dat ra­cio­nál­ní ře­še­ní.“ S pro­hlá­še­ním ČMKOS byl se­zná­men pre­mi­ér ČR Vác­lav Klaus. Na prv­ní stra­ně na­jde­me rov­něž in­for­ma­ci o na­pě­tí me­zi mi­nis­trem do­pra­vy a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD.

Mi­nis­tr Vla­di­mír Bu­dinský na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 23. 2. po­tvr­dil své dří­věj­ší vý­ro­ky o tom, že je ne­spo­ko­jen s pra­cí ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Čes­kých drah Ru­dol­fa Mlád­ka.

Ob­zor č. 10 – 11. 3. 1996
„Re­duk­ce vla­ků bu­de vět­ší, než by­lo pre­zen­to­vá­no“
hlá­sá ti­tu­lek ob­sáh­lé­ho člán­ku na stra­ně 1 a 7, vy­chá­ze­jí­cí­ho z in­for­ma­cí ob­chod­ních zá­stup­ců OPŘ Hra­dec Krá­lo­vé. Sku­teč­ný po­čet ru­še­ných vla­ků to­tiž ne­od­po­ví­dal to­mu, co by­lo uvá­dě­no na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci. V OPŘ Hra­dec Krá­lo­vé mě­lo být re­du­ko­vá­no 35 vla­ků, sku­teč­ný po­čet však byl 63!

Vel­mi po­drob­ně se Ob­zor vě­nu­je za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií vla­ko­vých čet od 2. 6. 1996, je­jichž cí­lem by­lo za­po­je­ní vlak­ve­dou­cích do čin­nos­ti v ko­merč­ní ob­las­ti. Na ně­kte­rých tra­tích D3 se pře­šlo k od­ba­vo­vá­ní ces­tu­jí­cích pro­střed­nic­tvím au­to­ma­tů. Ně­kte­ré po­vin­nos­ti vlak­ve­dou­cí­ho se pře­vá­dě­jí na stroj­ve­dou­cí­ho. Hlav­ním cí­lem by­ly per­so­nál­ní úspo­ry vla­ko­vých čet.

Pod ti­tul­kem „Lo­kál­ka vo­lá o po­moc“ na­jde­me re­por­táž z tra­tě z Chor­ni­ce do Pros­tě­jo­va, kte­rá by­la vi­nou chát­ra­jí­cí in­fra­struk­tu­ry v ka­tast­ro­fál­ním sta­vu a hro­zi­lo na ní za­sta­ve­ní pro­vo­zu. Sta­vu in­fra­struk­tu­ry je vě­no­ván ob­sáh­lý roz­ho­vor s ve­dou­cím Tra­ťo­vé­ho okrs­ku Ost­ro­měř. Z roz­ho­vo­ru vy­ply­nu­lo, že vý­kon­ným jed­not­kám tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství je v pod­sta­tě jed­no, zda je ří­dí Správa dopravní cesty ne­bo od­vět­ví tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství, zá­le­ží hlav­ně na tom, ko­lik jim je při­dě­le­no pe­něz na údrž­bu že­lez­nič­ní­ho svrš­ku.

Ce­lá strán­ka uve­de­ná ti­tul­kem Sa­ve our railways (Za­chraň­te na­še drá­hy) při­ná­ší zku­še­nos­ti z kam­pa­ně za zá­chra­nu brit­ských že­lez­nic.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 203 hostů a žádný gestor