Ob­zor č. 11 – 18. 3. 1996
„Do kon­ce dub­na bu­dou zná­my prv­ní tři tra­tě ur­če­né k pri­va­ti­za­ci“
, do­čí­tá­me se v krát­kém člán­ku na prv­ní stra­ně, shrnu­jí­cím in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce Čes­kých drah z 8. 3. 1996. Za­zně­lo zde, že Čes­ké drá­hy do dub­na na­vrh­nou z cel­ko­vé­ho po­č­tu 127 re­gio­nál­ních tra­tí tři „eko­no­mic­ky re­la­tiv­ně dob­ré tra­tě“, kte­ré bu­dou ur­če­ny k pri­va­ti­za­ci, takzva­né pi­lot­ní pro­jek­ty.

Re­dakč­ní po­znám­ka „Dva­krát měř“ rea­gu­je na ne­ustá­lé trans­for­ma­ce, re­struk­tu­ra­li­za­ce a re­or­ga­ni­za­ce, pro­bí­ha­jí­cí na Čes­kých dra­hách. Po­dle au­to­ra za­tím všech­ny sna­hy o ozdra­vě­ní Čes­kých drah kon­čí ve sle­pé ulič­ce.„Na úrov­ni vlá­dy i Správ­ní ra­dy ČD vlád­ne per­ma­nent­ní ne­spo­ko­je­nost, kte­rá nu­tí ne­ustá­le ob­mě­ňo­va­né ve­de­ní Čes­kých drah k vy­tvá­ře­ní no­vých a no­vých kon­cep­cí, kte­ré by drá­hu z té­to sle­pé ulič­ky vy­ved­ly,“ uvá­dí au­tor po­znám­ky.„Stá­le zře­tel­ně­ji se uka­zu­je, že nej­vět­ším zádrhe­lem pro sku­teč­ně efek­tiv­ní ří­ze­ní pod­ni­ku jmé­nem Čes­ké drá­hy je ne­sou­lad hra­nic po­li­tic­kých s hra­ni­ce­mi správ­ních jed­no­tek Čes­kých drah.“ Po­dle au­to­ra po­znám­ky však do­sa­vad­ní trans­for­mač­ní pro­jek­ty ten­to ne­sou­lad za­ry­tě pře­hlí­že­jí a igno­ru­jí. V té do­bě se v Par­la­men­tu ČR roz­ho­do­va­lo o no­vém správ­ním čle­ně­ní Čes­ké re­pub­li­ky a ni­kdo te­dy ne­mo­hl vě­dět, jak na­rý­so­vat hra­ni­ce správ­ních jed­no­tek ČD, aby se v bu­douc­nu shod­ly s hra­ni­ce­mi re­gio­nů. Jak au­tor uvá­dí, dal­ší změ­ny v or­ga­ni­za­ci pod­ni­ku se přesto při­pra­vu­jí. „Co je na ce­lé vě­ci nej­hor­ší, je fakt, že chys­ta­né změ­ny ne­bu­dou asi po­sled­ní a jen těž­ko lze ří­ci, zda při­ne­sou ně­ja­ký po­zi­tiv­ní efekt. Ne­zá­le­ží to­tiž jen na chu­ti či ne­chu­ti úřed­ní­ků zru­šit sa­ma se­be. Do­sa­vad­ní změ­ny by­ly v mno­hých pří­pa­dech po­hří­chu vy­uži­ty ta­ké ke zba­ve­ní se ne­po­ho­dl­ných kri­ti­ků a ne­zříd­ka ved­ly k od­cho­du mno­hých schop­ných od­bor­ní­ků, kte­ří po dlou­hých a ne­leh­kých rozho­do­vá­ních na­ko­nec zlo­mi­li nad drá­hou hůl,“ uvá­dí au­tor.

Ob­zor č. 12 – 25. 3. 1996
K ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci ve zdra­vot­nic­tví (před avi­zo­va­nou de­mon­stra­cí a stáv­kou zdra­vot­ní­ků) otis­ku­je Ob­zor roz­ho­vor s že­lez­nič­ním okrs­ko­vým lé­ka­řem z Olo­mou­ce. Vy­plý­vá z něj, že pří­či­nou ne­spo­ko­je­nos­ti zdra­vot­ní­ků ne­jsou jen pla­ty, ale i ne­po­měr me­zi pro­střed­ky vklá­da­ný­mi do zdra­vot­nic­tví a ne­zbyt­ný­mi vý­da­ji na pé­či o pa­ci­en­ty. K to­mu je tře­ba splá­cet mi­liar­do­vé dru­hy, kte­rý­mi by­lo zdra­vot­nic­tví za­tí­že­no. Stej­ně ja­ko na že­lez­ni­ci, i ve zdra­vot­nic­tví chy­bě­la kon­cep­ce a ta­ké absen­ce zá­ko­na o zdra­vot­ní pé­či. „Pou­ka­zo­vá­ní na chy­bě­jí­cí kon­cep­ci ve zdra­vot­nic­tví se mů­že zdát již otře­lé, ale zde je hlav­ní pří­či­na po­tí­ží. Do­kud stát jas­ně ne­sta­no­ví, co bu­de hra­ze­no ze zá­klad­ní­ho zdra­vot­ní­ho po­jiš­tě­ní, ne­bu­de sou­čas­ný stav ře­ši­tel­ný. Roz­hod­ně ne­má­me na to, aby stát hra­dil vše, a ne­ní to­mu tak ni­kde na svě­tě. Ne­ní ostu­dou to­to při­znat, ne­zod­po­věd­né je str­kat před tím hla­vu do pís­ku,“ uvádí lékař v rozhovoru.

Ce­lá dvojstra­na Ob­zo­ru je vě­no­vá­na pro­ble­ma­ti­ce by­tů. OSŽ dne 12. 3. 1996 po­de­psa­lo do­ho­du se Sdru­že­ním na ochra­nu ná­jem­ní­ků (SON) o vzá­jem­né spo­lu­prá­ci při za­jiš­ťo­vá­ní práv ná­jem­ní­ků by­tů a při ře­še­ní by­to­vé po­li­ti­ky v ČR. SON se mi­mo ji­né za­vá­za­lo po­sky­to­vat pro­střed­nic­tvím svých práv­ních po­ra­den čle­nům OSŽ bez­plat­ně práv­ní a od­bor­né po­ra­den­ství ve vě­cech byd­le­ní. Pro za­jí­ma­vost je zde uve­den pří­klad Švéd­ska, kde se po­da­ři­lo by­to­vý pro­blém vy­ře­šit. Při­bliž­ně pě­ti­na by­to­vé­ho fon­du by­la v té do­bě ve vlast­nictví ob­cí. Ná­jem­né či­ni­lo 20 – 30 % prů­měr­né­ho pla­tu. Ná­jem­né se u­pra­vo­va­lo až na zá­kla­dě před­lo­že­ných roz­poč­tů a po řád­ném pro­jed­ná­ní se zá­stup­ci sva­zů ná­jem­ní­ků.    

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 324 hostů a žádný gestor