Ob­zor č. 13 – 1. 4. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me re­por­táž z de­mon­stra­ce zdra­vot­ní­ků, usku­teč­ně­né v Pra­ze 25. břez­na 1996. Řeč­ní­ci na de­mon­stra­ci po­uka­zo­va­li ne­jen na níz­ké mzdy, na tr­va­lý od­liv zdra­vot­ní­ků za vyš­ší­mi pří­jmy do ji­ných sfér, ale i na pře­bu­je­lou ad­mi­ni­stra­ti­vu a na ne­kon­cepč­nost zdra­vot­nic­tví.„Stáv­ka v mi­nu­lém ro­ce při­nes­la změ­nu po­sto­jů v mé­diích, ve ve­řej­nos­ti, ale je­di­ný, kdo za­tím ne­změ­nil svůj pře­zí­ra­vý po­stoj ke zdra­vot­ní­kům, je pre­mi­ér vlá­dy pro­fe­sor Vác­lav Klaus,“ za­zně­lo na de­mon­stra­ci. Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů vy­jád­ři­lo zdra­vot­ní­kům svo­ji so­li­da­ri­tu.

Pe­tr Ka­šík, před­se­da před­sta­ven­stva Ma­jet­ko­vé, správ­ní a de­li­mi­tač­ní unie od­bo­ro­vých sva­zů, v roz­ho­vo­ru vy­svět­lu­je prin­cip pře­vo­du ma­jet­ku po bý­va­lém ROH (Re­vo­luč­ní od­bo­ro­vé hnu­tí) na jed­not­li­vé sva­zy. Jak uvá­dí, ma­je­tek se v jed­not­li­vých emis­ních vl­nách po­stup­ně vklá­dá do ak­cio­vé spo­leč­nos­ti G.E.N., kte­rá za něj emi­tu­je akcie. Ce­na těch­to ak­cií je ve­de­na na ana­ly­tic­kých de­li­mi­tač­ních účtech jed­not­li­vých sva­zů. Po­dob­ně se dě­lil i tak­zva­ný zbyt­ný ma­je­tek – je­ho pří­pad­ným pro­de­jem se zís­ká­va­ly fi­nanč­ní pro­střed­ky, kte­ré se na zá­kla­dě po­č­tu čle­nů dě­li­ly na ana­ly­tic­ké účty jed­not­li­vých od­bo­ro­vých sva­zů.

Ob­zor č. 14 – 9. 4. 1996
„Do ro­ku 1998 se po­čí­tá s 10% re­duk­cí osob­ní do­pra­vy roč­ně“
– ozna­mu­je ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. Člá­nek při­ná­ší in­for­ma­ce z po­ra­dy mi­nis­trů k pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce, s nímž čle­ny ústře­dí OSŽ se­zná­mil ná­měs­tek mi­nis­tra do­pra­vy Ing. Da­li­bor Ze­le­ný 27. břez­na 1996. „Čes­ké drá­hy zů­sta­nou ve stát­ních ru­kou, ne­bu­de po­si­lo­vá­na kon­ku­ren­ce na že­lez­nič­ní do­prav­ní sí­ti, do­jde k při­způ­so­be­ní na­bíd­ky po­ptáv­ce co do roz­sa­hu i struk­tu­ry a stát bu­de ur­či­tým způ­so­bem že­lez­nič­ní do­pra­vu pod­po­ro­vat“ – to by­ly struč­né te­ze pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce. Vzhle­dem k to­mu, že na­bíd­ka že­lez­nič­ní do­pra­vy by­la po­dle slov Ing. Ze­le­né­ho 4x vět­ší než po­ptáv­ka, bu­de se kaž­dý rok re­du­ko­vat osob­ní do­pra­va o 10 %. „Čes­ké drá­hy ma­jí tak roz­sáh­lou síť, že ji­ ne­bu­dou schop­ny ce­lou pro­vo­zo­vat,“ uve­dl Ing. Ze­le­ný. Ke kon­ku­ren­ci by­lo ře­če­no, že ne­bu­de po­si­lo­vá­na vy­tvo­ře­ním sub­jek­tů ČD je­jich vy­dě­lo­vá­ním z pod­ni­ku. Čes­ké drá­hy te­dy mě­ly tech­no­lo­gic­ky zů­stat ja­ko je­den ce­lek.

Po­ra­da mi­nis­trů dá­le vy­slo­vi­la sou­hlas s tím, aby nej­ztrá­to­věj­ší tra­tě by­ly urych­le­ně pri­va­ti­zo­vá­ny, pře­mě­ně­ny na vleč­ky a v kraj­ním pří­pa­dě i ru­še­ny. Část tra­tí mě­la být na­bíd­nu­ta k pri­va­ti­za­ci ja­ko pi­lot­ní pro­jek­ty. Do­po­ru­če­né pi­lot­ní pro­jek­ty za­hr­no­va­ly tra­tě Do­bruš­ka – O­poč­no, Kos­te­lec u Jih­la­vy – Sla­vo­ni­ce, Čes­ký Tě­šín – Frý­dek-Mís­tek a tra­tě v oko­lí Ho­do­ní­na.

Na stra­ně 3 na­jde­me re­por­táž z roz­lou­če­ní za­měst­nan­ců s lo­ko­mo­tiv­ním de­pem Pra­ha–Li­beň, kte­ré k 31. břez­nu 1996 ukon­či­lo svo­ji čin­nost. V Praze to­tiž vzniklo je­di­né de­po se síd­lem na Ma­sa­ry­ko­vě ná­dra­ží, kam pře­šla i veš­ke­rá ad­mi­nis­tra­ti­va li­beň­ské­ho de­pa. Or­ga­ni­zač­ní změ­na znamenala i určitý zá­sah do za­měst­na­nos­ti.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 227 hostů a žádný gestor