Ob­zor č. 15 - 15. 4. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že se zá­stup­ci od­bo­ro­vých sva­zů na že­lez­ni­ci se­šli s mi­nis­trem do­pra­vy Vla­di­mí­rem Bu­dinským a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem, aby pro­jed­na­li „Ex­trakt pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah“. Na pod­nět OSŽ byl ten­to do­ku­ment do­pl­něn o so­ci­ál­ní pro­gram. Šest od­bo­ro­vých cent­rál ne­pro­je­vi­lo pro­ti před­lo­že­né­mu do­ku­men­tu ná­mit­ky, před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek po­de­psá­ní sou­hla­su pod­mí­nil pro­jed­ná­ním v před­sta­ven­stvu a ústře­dí OSŽ.

„Nej­dří­ve co nej­ví­ce zkompli­ku­je­me po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům uza­ví­rá­ní smluv, pak pouká­že­me na ne­do­sta­teč­nou vy­tí­že­nost vla­ků a na­ko­nec, tvá­ří­ce se, že sla­ďu­je­me na­bíd­ku s po­ptáv­kou, vla­ky ru­ší­me,“ řekl Ob­zo­ru po jed­ná­ní Ja­ro­mír Du­šek.

Po­znám­ka na prv­ní stra­ně se vra­cí ke stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti, kte­rou za­čát­kem břez­na vy­hlá­sil ZV OSŽ že­lez­nič­ní sta­ni­ce Olo­mouc hl. n. Hlav­ním dů­vo­dem by­la sku­teč­nost, že v sou­vis­los­ti s při­pra­vo­va­nými úpravami tech­no­lo­gie práce vla­ko­vých čet by­la nad­měr­ně ohro­že­na za­měst­na­nost (o prá­ci by při­šlo 80 pra­cov­ní­ků). Při dal­ším jed­ná­ní byl pro­to pří­děl vla­ků upra­ven do při­ja­tel­né po­do­by. Pří­klad z Olo­mou­ce však uká­zal na ne­do­my­šle­nost a ukva­pe­nost změn v tech­no­lo­gii prá­ce vla­ko­vých čet. Ne­ře­šen byl do­pad na kul­tu­ru ces­to­vá­ní, na mož­ný úni­k tr­žeb či na bez­peč­nost ces­to­vá­ní.

Ob­zor č. 16 - 22. 4. 1996
Roz­ho­vor s ta­jem­ní­kem OSŽ Zdeň­kem Slá­mou se vě­nu­je mi­mo ji­né ná­pra­vě trans­for­mač­ních kro­ků v ob­las­ti do­pra­vy a pře­pra­vy, kde do­šlo k roz­dě­le­ní že­lez­nič­ních sta­nic na dva, v ně­kte­rých pří­pa­dech do­kon­ce na tři sub­jek­ty. Na­pří­klad v ob­las­ti OPŘ Br­no by­la pro­ve­de­na re­duk­ce 90 žst. pro­voz­ních a pře­prav­ních na 40 žst. ob­chod­ně pro­voz­ních. „Ovšem prak­tic­ká úspo­ra pra­cov­ní­ků na­sta­la pou­ze u prů­ře­zo­vých čin­nos­tí,“ ří­ká Zde­něk Slá­ma v roz­ho­vo­ru. Kri­tic­ky se vy­jad­řu­je i k chys­ta­né­mu pře­ne­se­ní po­vin­nos­tí vla­ko­vých čet pře­váž­ně do ko­merč­ní čin­nos­ti při sní­žení po­č­tu za­měst­nan­ců a zá­ro­veň pře­ne­se­ní do­prav­ních po­vin­nos­tí na stroj­ve­dou­cí. Od­bo­ro­vé cen­trá­ly kon­sta­to­va­ly, že GŘ ČD neakcepto­va­lo při­po­mín­ky od­bo­rů k té­to změ­ně, kte­rá po­dle nich ohro­žu­je bez­peč­nost pro­vo­zu a ochra­nu zdra­ví při prá­ci.

Blí­ží­cí se par­la­ment­ní vol­by při­po­mí­ná pře­hled od­po­vě­dí na otáz­ky, tý­ka­jí­cí se pře­de­vším so­ci­ál­ní po­li­ti­ky, kte­ré při­pra­vi­la Čes­ko­mo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů.

„Ne­má­me zá­jem tu­to trať za­vřít“je ná­zev roz­ho­vo­ru s před­nos­tou sprá­vy tra­tí SDC Most Ing. Ji­řím Va­le­šem. Roz­ho­vor rea­gu­je na vý­zvu před­sta­vi­te­lů ob­cí se­ve­ro­čes­ké podkrušnohor­ské ob­las­ti k za­cho­vá­ní tra­tě č. 135 Most – Dubí – Mol­da­va v Kruš­ných ho­rách. Z roz­ho­vo­ru vy­plý­vá, že se po­da­ři­lo za­jis­tit 7 mi­li­o­nů Kč, aby se trať uved­la do sluš­né­ho sta­vu a mo­hl být u­dr­žen pro­voz. Zís­ka­né pro­střed­ky byly určeny na pro­dlou­žení ži­vot­nosti tra­ti ale­spoň do ná­sle­du­jí­cí­ho gra­fi­ko­nu, na dal­ší prá­ce po­žá­da­la di­vi­ze do­prav­ní ces­ty o do­ta­ci.

„Re­struk­tu­ra­li­za­ce Di­vi­ze do­prav­ní ces­ty způ­so­bi­la pro­blé­my za­měst­nan­cům i od­bo­ro­vým or­ga­ni­za­cím,“za­zně­lo v roz­ho­vo­ru s Pet­rem Ště­pánkem, mluv­čím ko­or­di­nač­ní ra­dy před­se­dů ZV OSŽ SDC Par­du­bi­ce. Přesku­po­vání a slu­čo­vání zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí znamenalo řa­du ná­zo­ro­vých stře­tů. Pro vý­kon­né jed­not­ky se však no­vá struk­tu­ra tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství po­dle je­ho mínění osvěd­či­la: „Nej­dří­ve jsme si mys­le­li, že tak vel­ký ce­lek je neuři­di­telný, ale je vi­dět, že to jde.“           
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 313 hostů a žádný gestor