Ob­zor č. 17 – 29. 4. 1996
Člá­nek od mís­to­před­se­dy OSŽ Mi­ro­sla­va Ka­pou­na s ti­tul­kem „Sli­by – chy­by“, uve­řej­ně­ný na prv­ní stra­ně, se za­mýš­lí nad pra­cí mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho, kte­rý při svém vstu­pu do funk­ce vy­jad­řo­val pod­po­ru že­lez­nič­ní do­pra­vě, a to s ohle­dem na eko­lo­gic­ká i dal­ší hle­dis­ka, dí­ky nimž je vý­hod­něj­ší pro­ti ostat­ním dru­hům do­pra­vy. „Od zá­ří 1995, kdy byl jme­no­ván do funk­ce, mu­sí­me kon­sta­to­vat, že se je­ho postoj po­stup­ně mě­ní v ne­pro­spěch že­lez­ni­ce,“ uvá­dí se v člán­ku.

Mi­nis­tr Bu­dinský na­opak slí­bil pod­po­ru au­to­bu­so­vé do­pra­vě a uva­žo­val o sní­že­ní do­ta­cí do že­lez­ni­ce.„Při­pa­dá mi po­div­né, že mi­nis­ter­stvo do­pra­vy ČR opro­ti ná­zo­rům mi­nis­trů do­pra­vy EU po­klá­dá hus­to­tu že­lez­nič­ní sí­tě v na­ší re­pub­li­ce za ne­vý­ho­du a sna­ží se ji zre­du­ko­vat,“ píše se v člán­ku dá­le.

Vel­ký pro­stor je vě­no­ván zpra­vo­daj­ství z ce­lo­re­pub­li­ko­vé sek­ce 11 (do­pra­va a pře­pra­va) OSŽ, ko­na­né 17. 4. 1996. Pod ti­tul­kem „Je­de­náct­ka má ke spo­ko­je­nos­ti da­le­ko“ se do­čte­me o mno­ha výt­kách od­bo­rá­řů jak vů­či mi­nis­ter­stvu do­pra­vy (ne­exis­ten­ce do­prav­ní po­li­ti­ky), tak vů­či ve­de­ní Čes­kých drah (pře­roz­dě­le­ní vý­ko­nů vla­ko­vých čet, pro­pouš­tě­ní za­měst­nan­ců při za­ve­de­ní no­vých tech­no­lo­gií, a to přes ujiš­tě­ní vrch­ní­ho ře­dite­le DOP Ing. Sos­ny, že se tak ne­sta­ne).

Ob­zor č. 18 – 6. 5. 1996
„OSŽ vy­jád­ři­lo zá­sad­ní vý­hra­dy k pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce ČD“
je vý­raz­ný ti­tu­lek hlav­ní­ho člán­ku na stra­ně 1, při­ná­še­jí­cí­ho zpra­vo­daj­ství ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ dne 24. 4. 1996. Mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­to­chvíl na tomto jednání re­fe­ro­val o pro­jed­ná­vá­ní restruktura­li­zační­ho pro­jek­tu v tzv. ma­lé tri­par­ti­tě a upo­zor­nil na to, že po­ra­da mi­nis­trů zá­sad­ním způ­so­bem změ­ni­la dří­věj­ší zá­mě­ry re­struk­tu­ra­li­za­ce ČD. Z ná­sled­né dis­ku­se vy­ply­nu­lo, že je tře­ba pro zá­chra­nu že­lez­ni­ce ve­řej­ně vy­stou­pit a upo­zor­nit ve­de­ní Čes­kých drah, mi­nis­ter­stvo do­pra­vy, Par­la­ment ČR i ve­řej­nost na kri­tic­kou si­tu­a­ci Čes­kých drah. „Opo­mí­je­ní váž­ných vý­hrad a při­po­mí­nek od­bo­rů by moh­lo vy­ús­tit až v kon­fron­tač­ní si­tu­a­ci,“ uvá­dí se v člán­ku. Ob­zor ta­ké v pl­ném zně­ní otis­ku­je pro­hlá­še­ní Ústře­dí OSŽ k re­struk­tu­ra­li­za­ci ČD.

Ce­lá jed­na stra­na je vě­no­vá­na by­to­vé pro­ble­ma­ti­ce (v té do­bě pro­bí­ha­la pri­va­ti­za­ce by­to­vé­ho fon­du). Na Českých drahách by­lo k pri­va­ti­za­ci vy­čle­ně­no cel­kem 2284 ob­jek­tů. By­ty Čes­kých drah by­ly ob­sa­ze­ny ze 47 % za­měst­nan­ci ČD, 16,5 % dů­chod­ci, 36 % ji­ný­mi uži­va­te­li a 0,5 % by­lo ne­ob­sa­ze­no. Své připomínky ke způsobu privatizace bytů podávalo jak OSŽ, tak Sdružení na ochranu nájemníků (SON).

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 277 hostů a žádný gestor