Ob­zor č. 19 – 13. 5. 1996
Zprá­va z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho z 3. 5. při­nes­la in­for­ma­ce o stra­te­gii v do­pra­vě do ro­ku 2000. Vla­di­mír Bu­dinský uve­dl, že za nej­dů­le­ži­těj­ší ma­te­ri­á­ly, kte­ré bě­hem své­ho sedmi­mě­síční­ho pů­so­be­ní sti­hl při­pra­vit, po­va­žu­je vy­čle­ně­ní re­gio­nál­ních drah z drah ce­lo­stát­ních a roz­pra­co­vá­ní pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. Jak dá­le mi­nis­tr uve­dl, „pro­ces re­struk­tu­ra­li­za­ce bu­de za­měst­nan­ce ČD asi tro­šič­ku bo­let“. Do­dej­me, že OSŽ da­lo k pro­jek­tu ne­ga­tiv­ní sta­no­vis­ko.

Kri­ti­ka se ozý­vá i v roz­ho­vo­ru s Vla­di­sla­vem Vo­kou­nem, olo­mouc­kým územ­ním ta­jem­ní­kem a čle­nem před­sta­ven­stva ústře­dí OSŽ.„Stát mu­sí ří­ci jas­ně, po­tře­bu­je-li že­lez­ni­ci a v ja­kém roz­sa­hu. Zá­ro­veň mu­sí ote­vře­ně při­znat, ko­lik je scho­pen či ocho­ten do ní vlo­žit pro­střed­ků. Tím dát jas­ný si­gál jak že­lezni­čá­řům, tak ve­řej­nos­ti. Pro­to­že se tak ne­dě­je, po­tá­cí se ČD z ex­tré­mu do ex­tré­mu,“ uve­dl Vla­di­slav Vo­koun.

Ob­zor in­for­mo­val i o za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah, kte­rá se mi­mo ji­né za­bý­va­la vý­hle­dem pri­va­ti­za­ce ma­jetku ČD do ro­ku 2000. Ma­te­ri­ál, kte­rý ob­sa­ho­val se­znam zbyt­né­ho ma­jet­ku, pře­de­vším z dep ko­le­jo­vých vo­zi­del, ne­byl při­jat, stej­ně ja­ko žá­dost o vy­jmu­tí urči­tých čás­tí CIT (cent­rum in­for­mač­ních techno­lo­gií) z pri­va­ti­za­ce. Při­jat na­opak byl ná­vrh na urych­le­né do­kon­če­ní pri­va­ti­za­ce že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví.

Ob­zor č. 20 – 20. 5. 1996
Krát­ký člá­nek „Do­prav­ní po­li­ti­ka v pra­xi“ se vra­cí k okřídle­né­mu vý­ro­ku bý­va­lé­ho mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho z ro­ku 1993 („Vzhle­dem k mož­nos­tem ho­spo­dář­ství bu­de­me drá­hy udr­žo­vat pou­ze ve sta­vu ře­kl bych chát­rá­ní, a te­pr­ve po­tom, tak za dva až tři ro­ky, při­jde ta správ­ná do­ba na pro­ve­de­ní úpl­né trans­for­ma­ce že­lez­ni­ce“) a hes­lo­vi­tě ci­tu­je ze stra­te­gie mi­nis­tra Bu­dinské­ho, jas­ně svěd­čí­cí o pri­o­ri­tách: vý­stav­ba 200 km dál­nic, mo­der­ni­za­ce a opra­vy 56 ti­síc km sil­nic a dál­nic, mo­der­ni­za­ce že­lez­ni­ce – ko­ri­do­ry – re­struk­tu­ra­li­za­ce (bez bliž­ší spe­ci­fi­ka­ce).

Jak dá­le Ob­zor in­for­mu­je na prv­ní stra­ně, dne 14. 5. 1996 by­la za­há­je­na jed­ná­ní pra­cov­ní sku­pi­ny k pří­pra­vě so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu Čes­kých drah. Prv­ní jed­ná­ní se vě­no­va­lo pří­pra­vě har­mo­no­gra­mu pra­cí.

V roz­ho­vo­ru s Vác­la­vem Pe­chem, ta­jem­ní­kem ústře­dí OSŽ, na­jde­me in­for­ma­ci o těž­ké si­tu­a­ci ve fir­mách že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství, kde chy­bě­ly fi­nan­ce na opra­vy a me­zi za­měst­nan­ci sí­li­ly oba­vy o ztrá­tu za­měst­ná­ní, a ta­ké v uč­ňov­ském škol­ství, kde se za­ve­de­ní 9. tříd zá­klad­ních škol ne­příz­ni­vě pro­je­vi­lo ne­naplně­ním prv­ních roč­ní­ků uč­ňov­ských škol. Slo­ži­tá si­tua­ce by­la i v že­lez­nič­ním zdra­vot­nic­tví, kde se po­dle slov Vác­la­va Pecha za­ča­la tvr­dě uplat­ňo­vat pri­va­ti­zač­ní me­to­da „ne­ve­řej­né­ho vý­bě­ro­vé­ho ří­ze­ní“.

Blí­ží­cím se par­la­ment­ním vol­bám vě­no­val Ob­zor té­měř dvě strán­ky – po­žá­dal kan­di­du­jí­cí stra­ny o od­po­věď na otáz­ku „Ja­kou do­prav­ní po­li­ti­ku bu­de va­še stra­na pro­sa­zo­vat v par­la­men­tu?“ Z dva­ce­ti kan­di­du­jí­cích stran po­skyt­lo Ob­zo­ru svo­ji od­po­věď dva­náct.  

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 180 hostů a žádný gestor