Ob­zor č. 21 – 27. 5. 1996
Člá­nek z prv­ní stra­ny s ti­tul­kem „Čes­ké drá­hy na­bí­ze­jí o 4,5 % mé­ně spo­jů“ při­ná­ší in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k červ­no­vé změ­ně jízd­ní­ho řá­du. Do­šlo ke zru­še­ní 157 spo­jů po ce­lé tra­se plus dal­ších 60 spo­jů, kte­ré se ru­ši­ly v sou­vis­los­ti s cel­ko­vý­mi změ­na­mi kon­cep­ce do­pra­vy v ně­kte­rých re­gio­nech.

Kro­mě re­duk­ce po­č­tu spo­jů do­šlo i ke sní­že­ní pe­rio­di­ci­ty (např. vlak vy­pra­vo­va­ný den­ně no­vě jez­dil jen 3x týd­ně) či ke zkrá­ce­ní jíz­dy ně­kte­rých vla­ků. Na tis­kov­ce by­ly před­sta­ve­ny dvě no­vin­ky: sa­mo­ob­služ­ný způ­sob od­ba­vo­vá­ní ces­tu­jí­cích (od 1. 4. 1996 pro­bí­hal na pě­ti tra­tích, do kon­ce ro­ku měl po­dle slov ře­di­te­le DOP Ing. Vla­di­mí­ra Sos­ny být roz­ší­řen na 36 tra­tí). Dru­hou no­vin­kou by­lo vra­ce­ní pří­plat­ků IC či EC vla­ků v pří­pa­dě zpož­dě­ní del­ší­ho než 59 mi­nut či v pří­pa­dě za­řa­ze­ní ne­stan­dard­ních vo­zů.

Ob­sáh­lá re­por­táž s ná­zvem „Obrnické po­hře­biš­tě“ ro­ze­bí­rá pro­ble­ma­ti­ku roz­krá­dá­ní vo­zů, ji­miž by­ly od­stav­né ko­le­je té­to žst. pře­plně­ny. Do­chá­ze­lo zde i k ro­ze­bí­rá­ní ko­lej­nic. Po­dle slov míst­ních že­lez­ni­čá­řů šlo o vel­ký pro­blém, ne­boť ne­by­lo v je­jich si­lách ani ve spo­lu­prá­ci s po­li­cií pro­stor ohlí­dat. Zá­kaz vy­ku­po­vá­ní ma­te­ri­á­lu dráž­ní­ho pů­vo­du ve sběr­nách su­ro­vin se pro­sa­dit ne­po­da­ři­lo.

Ob­zor č. 22 – 3. 6. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci z vy­stou­pe­ní ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. Ru­dol­fa Mlád­ka na Před­sta­ven­stvu OSŽ de 28. 5. 1996. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ho­vo­řil pře­de­vším o fi­nanč­ní si­tu­a­ci Čes­kých drah, kte­rá se pro­je­vo­va­la vel­kým schod­kem pře­de­vším v di­vi­zi do­prav­ní ces­ty. Po­třeb­né fi­nanč­ní pro­střed­ky hod­lal Ing. Mlá­dek zís­kat pří­jmem z pro­de­je tzv. zbyt­né­ho ma­jet­ku, čás­teč­ně z ne­že­lez­nič­ní­ho pod­ni­ká­ní a čás­teč­ně ze stát­ní­ho úvě­ru. Při ne­exis­ten­ci kon­cep­ce že­lez­ni­ce se po­dle Ing. Mlád­ka stá­le u ČD ře­ší jen díl­čí zá­le­ži­tos­ti. Uve­dl, že vi­ze ČD mu­sí být for­mu­lo­vá­na ja­ko spo­leč­ný krok za­měst­nan­ců, ve­de­ní Čes­kých drah a mi­nis­ter­stva do­pra­vy.„Vnu­cu­je se otáz­ka, proč se Ing. Mlá­dek chce hle­dá­ním kon­cep­ční­ho ře­še­ní ČD za­bý­vat až ny­ní, de­vět mě­sí­ců od své­ho ná­stu­pu do funk­ce,“ ptá se Ob­zor.

Člá­nek vě­nu­jí­cí se cen­tra­li­za­ci ří­ze­ní že­lez­nič­ních sta­nic byl při­pra­ven ve spo­lu­prá­ci s do­zor­čím sta­ni­ce žst. Pra­ha–Bra­ník, je­ho teh­dej­ší zku­še­nos­ti však šlo ze­vše­obec­nit. Pro­ces roz­dě­le­ní sta­ni­ce a je­jich opě­tov­né slou­če­ní spo­lu s ru­še­ním před­nos­tů ma­lých sta­nic po­dle Pet­ra Pavlí­ka na­ru­ši­lo za­jiš­ťo­vá­ní kom­plex­ní čin­nos­ti v ob­las­ti po­sky­to­vá­ní slu­žeb zá­kaz­ní­kům v osob­ní a ná­klad­ní pře­pra­vě. „By­lo to zce­la ne­lo­gic­ké roz­hod­nu­tí, pro­to­že ří­ze­ní mu­sí zá­sad­ně vy­chá­zet z jed­no­ho mís­ta, stej­ně ja­ko od­po­věd­nost,“ uvá­dí se v člán­ku mi­mo ji­né.

Sou­čás­tí Ob­zo­ru by­ly Že­lez­ni­čář­ské toul­ky, kte­ré kro­mě ně­ko­li­ka re­por­tá­ží ze za­hra­ni­čí při­nes­ly in­for­ma­ce o pla­ce­ní pří­plat­ků při ces­to­vá­ní s prů­ka­zy FIP a roz­sah jízd­ních vý­hod.    

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 303 hostů a žádný gestor