Ob­zor č. 23 – 10. 6. 1996
Nej­dů­le­ži­těj­ší zprá­vou čís­la by­la in­for­ma­ce o tom, že od­bo­rá­ři střed­ních od­bor­ných uči­lišť že­lez­nič­ních s člen­skou zá­klad­nou OSŽ vy­hlá­si­li stáv­ko­vou po­ho­to­vost. By­lo to na zá­kla­dě ne­splně­ní po­ža­dav­ků Pro­hlá­še­ní ú­čast­ní­ků ak­ti­vu uč­ňov­ské­ho škol­ství z 22. 4. 1996. Od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li pře­de­vším zve­řej­nit pra­vid­la od­stát­ně­ní za­ří­ze­ní uč­ňov­ské­ho škol­ství a je­jich před­po­klá­da­né per­so­nál­ní do­pa­dy; k dal­ším po­ža­dav­kům pat­ři­lo do­fi­nan­co­vat střed­ní od­bor­ná uči­liště či do­rov­nat pla­ty jejich za­měst­nan­ců na úro­veň srov­na­tel­nou s pra­cov­ní­ky ve škol­ství.

„Hlav­ním úko­lem je za­cho­vat od­bor­ní­ky a vy­ba­ve­nost uči­lišť,“ ře­kl Ob­zo­ru ta­jem­ník OSŽ Vác­lav Pech. „Je to i otáz­ka za­cho­vá­ní ře­me­sel a do­ved­nos­ti na­šich li­dí, což je zá­le­ži­tost ná­rod­ní­ho bo­hat­ství,“ do­dal. Ob­zor při­ne­sl i in­for­ma­ci o tom, že mís­to­před­se­da OSŽ Mi­ro­slav Ka­poun uspěl ve vol­bách do Poslanecké sně­mov­ny Par­la­men­tu ČR (za ČSSD).

„Změ­na před­pi­su D2 je de fac­to ve­řej­ným ohro­že­ním,“ ří­ká v roz­ho­vo­ru Pe­tr Hi­kl, územ­ní ta­jem­ník OSŽ v Ost­ra­vě. Dle té­to úpravy byl to­tiž od červ­no­vé změ­ny gra­fi­ko­nu u řa­dy spo­jů ome­zen po­čet pra­cov­ní­ků vla­ko­vé­ho per­so­ná­lu; v ta­ko­vých vla­cích ne­by­la pro­vá­dě­na pře­pra­va spo­lu­za­va­za­del ani po­dává­ny po­třeb­né in­for­ma­ce. „Mo­hou na­stat ne­do­zír­né ško­dy ne­jen na ma­jet­ku Čes­kých drah, ale i u ces­tu­jí­cí ve­řej­nos­ti,“ hod­no­tí si­tu­a­ci do­ta­zo­va­ný. „Tak­hle si služ­by te­dy ne­před­sta­vu­je­me,“ do­dá­vá.

V rub­ri­ce Všim­li jsme si se ob­je­vil por­trét mi­nis­tra Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho, kte­rý byl spo­lu s vo­leb­ním hes­lem ODS „Do­ká­za­li jsme, že to do­ká­že­me“ vy­le­pen na mo­to­ro­vém vo­ze, kte­rý 31. 5. 1996 jez­dil na tra­ti Pro­ti­vec – Bo­chov na­po­sled. Od 1. 6. zde to­tiž by­la ukon­če­na pra­vi­del­ná že­lez­nič­ní osob­ní do­pra­va.

Ob­zor č. 24 – 17. 6. 1996
Os­mi­strán­ko­vé čís­lo ob­sa­hu­je mi­mo ji­né obsáhlou re­por­táž z kra­lup­ské uby­tov­ny Českých drah, kte­rá slou­ži­la ja­ko noc­lež­na pro vla­ko­vé če­ty a zá­ro­veň uby­tov­na pro při­bliž­ně 60 že­lez­ni­čá­řů. V ro­ce 1993 ji vlá­da za­řa­di­la do se­zna­mu ob­jek­tů ur­če­ných k pri­va­ti­za­ci (spo­lu s dal­ší­mi uby­tov­na­mi ČD). Pro­ti to­muto zá­mě­ru od­bo­rá­ři mar­ně pro­tes­to­va­li. Sta­ré kra­lup­ské noc­lež­ny v lo­ka­li­tě Podháj, kte­ré by moh­ly po pri­va­ti­za­ci pří­pad­ně po­skyt­nout že­lezni­čá­řům uby­to­vá­ní, by­ly v de­zo­lát­ním sta­vu a je­jich opra­va by by­la fi­nanč­ně vel­mi ná­klad­ná.

Ob­zor při­ne­sl dá­le re­por­táž z mí­tin­ku ve­de­ní od­bo­ru ko­le­jo­vých vo­zi­del ČD s pra­cov­ní­ky Depa kolejových vozidel Pře­rov, na němž se jed­na­lo o dal­ší exis­ten­ci to­ho­to de­pa. Od­bo­rá­ři se obá­va­li, že pře­rov­ské de­po do­pla­tí na zá­měr slou­čit ostrav­ské, bo­hu­mín­ské a pře­rov­ské DKV do jed­no­ho cel­ku.

Celá jed­na stra­na je vě­no­vá­na za­sta­ve­ní pro­vo­zu na tra­ti 163 Pro­ti­vec – Bo­chov. „Čes­ké drá­hy jsou prv­ním pod­ni­kem na svě­tě, kte­rý pra­cu­je na svo­jí lik­vi­da­ci,“ ře­kl k to­mu la­ko­nic­ky před­nos­ta jed­né vý­kon­né jed­not­ky Českých drah. Dů­vo­dem za­sta­ve­ní pro­vo­zu by­la údaj­ná pro­dě­leč­nost tra­ti.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 186 hostů a žádný gestor