Ob­zor č. 25 – 24. 6. 1996
O sní­že­ní po­č­tu vla­ko­vé­ho per­so­ná­lu, kte­ré při­nes­la červ­no­vá změ­na gra­fi­ko­nu, se v Ob­zo­ru kri­tic­ky dis­ku­to­va­lo již před je­jím za­ve­de­ním. V re­dakč­ní po­znám­ce na prv­ní stra­ně se zdů­raz­ňu­je, že změ­na kom­pe­ten­cí při­nes­la sní­že­ní čet­nos­ti re­vi­ze jíz­de­nek (te­dy i po­kles tr­žeb) a ta­ké ohro­že­ní ochrany ces­tov­ních za­va­za­del před zcizením (kvů­li ne­mož­nos­ti bez­peč­ně uza­mknout slu­žeb­ní od­díl). „Na mno­ha vla­cích se již ob­je­vi­ly le­táč­ky s textem, upozorňu­jí­cím ces­tu­jí­cí, aby se s veške­rý­mi stíž­nost­mi obra­ce­li na ad­re­su Ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD v Pra­ze, kde se­dí vi­ní­ci to­ho­to sta­vu,“ uvá­dí se v tex­tu.

Člá­nek s ti­tul­kem „Že­lez­ni­čá­ři i ve­řej­nost mo­hou de­vas­ta­ci své tra­ti za­tím jen smut­ně při­hlí­žet“ po­pi­su­je pro­blé­my tra­tě 210 (Pra­ha – Vra­né nad Vl­ta­vou – Dob­říš), kde byl kri­tic­ký stav že­lez­nič­ní­ho svrš­ku a na ně­ko­li­ka úse­cích by­la sní­že­ná tra­ťo­vá rych­lost. Ke kri­tic­kým mís­tům pat­řil i Mě­che­nický most. Z hod­no­ce­ní re­viz­ní­ho mostmistra to­tiž vy­ply­nu­lo, že ži­vot­nost mos­tu je již na nu­le. Hro­zi­lo oka­mži­té za­sta­ve­ní pro­vo­zu ne­bo sil­né ome­ze­ní osob­ní do­pra­vy. „Po­sá­zav­ský pa­cifik úpěn­li­vě vo­lá o po­moc, za­tím ale mar­ně,“ konstatuje au­tor v zá­vě­ru člán­ku.

Ob­zor č. 26 – 1. 7. 1996
„Na­vr­že­ná va­ri­an­ta před­po­klá­dá slou­če­ní do je­de­nác­ti dep,“
ří­ká ta­jem­ník ústře­dí OSŽ Kurt Mu­žík v roz­ho­vo­ru na 1. a 2. stra­ně. Slou­če­ní stá­va­jí­cích 25 do 11 dep ko­le­jo­vých vo­zi­del by­lo to­tiž jed­ním z ná­vr­hů, kte­ré ve­de­ní od­bo­ru ko­le­jo­vých vo­zi­del ČD před­lo­ži­lo od­bo­rá­řům k dis­ku­si. V té do­bě by­lo si­ce zná­mo, kdo se s kým slou­čí, ale ne­vě­dě­lo se, ve kte­rém měs­tě bu­de slou­če­né de­po síd­lit. Slu­čo­vá­ní dep mě­lo při­nést vy­čle­ně­ní zbyt­né­ho ma­jet­ku a úspo­ry ener­gií a dal­ších ná­kla­dů spo­je­ných s pro­vo­zem bu­dov. Mě­lo do­jít i ke sní­že­ní po­č­tu THP. Oběh lo­ko­mo­tiv a je­jich opra­vy mě­ly být účin­něj­ší.

Člá­nek na stra­ně 3 in­for­mu­je o tom, že v Čes­ké Tře­bo­vé pa­tr­ně vy­ře­ši­li nad­stav stroj­ve­dou­cích. S no­vým gra­fi­ko­nem to­tiž vzni­kl v de­pech ko­le­jo­vých vo­zi­del nad­stav 354 stroj­ve­dou­cích. V Čes­ké Tře­bo­vé na­bíd­li stroj­ve­dou­cím mož­nost buď roz­vá­zat pra­cov­ní po­měr (plus dvou­mě­síč­ní od­stup­né), ne­bo pře­jít na vol­ná mís­ta voz­mist­rů, zá­meč­ní­ků ko­le­jo­vých vo­zi­del či do po­moc­né­ho pro­vo­zu ne­bo pře­ve­de­ní na je­den mě­síc v ro­ce do pro­fe­se že­lez­ni­čář–po­su­no­vač.

„O tra­tě, ur­če­né k pri­va­ti­za­ci, ztrá­ce­jí Čes­ké drá­hy zá­jem,“ ří­ká ti­tu­lek člán­ku, kte­rý se vě­nu­je jed­né z po­sti­že­ných tra­tí, a to z Čej­če do Ždá­nic, kde rok od ro­ku kle­sa­la osob­ní pře­pra­va i zá­jem pře­prav­ců. Údrž­ba že­le­zniční­ho svrš­ku se pro­vá­dě­la jen v nej­nut­něj­ší mí­ře, špat­ně tra­so­va­né by­ly i pří­po­je. „Na kaž­dém kro­ku je zde sly­šet, že pro­vá­dě­ná ´ra­cio­na­li­za­ce´ je jen zá­min­kou k to­mu, aby trať moh­la být pro­hlá­še­na za bez­per­spek­tiv­ní a by­la zru­še­na bez ná­hra­dy,“ uvá­dí se v tex­tu.

Vzhle­dem k za­čí­na­jí­cím prázd­ni­nám vy­šla v tom­to čís­la i pří­lo­ha Že­lez­ni­čář­ské toul­ky. V čís­le se do­čí­tá­me i to, že v prv­ním čer­ven­co­vém týd­nu se re­dak­ce Ob­zo­ru pře­stě­ho­va­la z Ná­rod­ní­ho do­mu (dří­ve ÚKDŽ) v Pra­ze na hlav­ní ná­dra­ží. 

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 207 hostů a žádný gestor