Ob­zor č. 27 – 8. 7. 1996
Prv­ní let­ní čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo mi­mo ji­né in­for­ma­ci z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k pri­va­ti­za­ci že­lez­nič­ní po­li­kli­ni­ky v Ost­ra­vě ze dne 18. 6. 1996. Zá­stup­ci OSŽ i zdra­vot­ní­ků na ní vy­slo­vi­li ne­sou­hlas s o­bál­ko­vou me­to­dou a uved­li, že by uví­ta­li prů­hled­něj­ší me­to­du pri­va­ti­za­ce. Zá­ro­veň pro­je­vi­li oba­vu o dal­ší osud to­ho­to ob­jek­tu, za­jiš­ťu­jí­cí­ho zdra­vot­ní pé­či včet­ně pe­rio­dic­kých pro­hlí­dek pro cca 5,5 ti­síc že­lez­ni­čá­řů. MUDr. Ehrenberge­ro­vá z ostrav­ské po­li­kli­ni­ky po­zna­me­na­la, že pa­nu­je oba­va, že splá­ce­ní vy­so­ké­ho úvě­ru bu­dou­cím ma­ji­te­lem by moh­lo ohro­zit do­sa­vad­ní pé­či.

Na dru­hé strán­ce ča­so­pi­su na­jde­me mi­mo ji­né zpra­vo­daj­ství ze za­se­dá­ní Ra­dy od­vět­vo­vé sek­ce Střed­ních od­bor­ných uči­lišť (SOUŽ) OSŽ ze dne 27. 6. 1996. SOUŽ v té do­bě by­la ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti kvů­li kri­tic­ké si­tu­a­ci v uč­ňov­ském škol­ství a kvů­li ne­jas­né bu­douc­nos­ti těch­to za­ří­ze­ní. Mi­nis­tr škol­ství Ivan Pi­lip to­tiž měl to­tiž před­sta­vu, že část uči­lišť za­nik­ne, část si pře­vez­mou re­sor­ty a zby­tek (cca 60 %) pře­jde pod mi­nis­ter­stvo škol­ství. „V tom je však vel­ký otaz­ník, pro­to­že do té do­by se prohla­šo­va­lo, že mi­nis­ter­stvo škol­ství vů­bec uči­liš­tě pod svou sprá­vu ne­chce,“ uvá­dí se v člán­ku. By­lo na­vr­že­no, aby stáv­ko­vá po­ho­to­vost po­kra­čo­va­la do zá­ří 1996 s tím, že by se prů­běž­ně jed­na­lo s mi­nis­ter­stvem ho­spo­dář­ství.

Ob­zor č. 28 – 22. 7. 1996
Na prv­ní stra­ně Ob­zor in­for­mo­val o 38. Kon­gre­su Me­zi­ná­rod­ní fe­de­ra­ce pra­cu­jí­cích v do­pra­vě, kte­rý se ko­nal 30. červ­na až 2. čer­ven­ce 1996 v Lon­dý­ně. Kong­res se vě­no­val mi­mo ji­né for­mu­la­ci úko­lů pro čin­nost ve 21. sto­le­tí. Kong­res kon­sta­to­val mi­mo ji­né stá­le ros­tou­cí po­sta­ve­ní nad­ná­rod­ních spo­leč­nos­tí, za­zně­lo zde, že pri­va­ti­za­ce do­prav­ních sí­tí při­nes­la prv­ní do­pa­dy v úbyt­ku pra­cov­ních míst, ale ta­ké v roz­pa­du sí­tě a ztrá­tě sy­nergických efek­tů s ne­příz­ni­vý­mi eko­lo­gic­ký­mi dů­sled­ky. Před­mě­tem jed­ná­ní čes­ké de­le­ga­ce v če­le s před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­rem Duš­kem by­ly špat­né zku­še­nos­ti s de­re­gu­la­cí ve­řej­né do­pra­vy, roz­dro­be­ním sí­tí k usnad­ně­ní pri­va­ti­za­ce ja­ko cí­li, ni­ko­li pro­střed­ku k do­sa­že­ní ra­cio­na­li­za­ce na že­lez­ni­ci.

Kro­mě to­ho­to člán­ku se v čís­le již od­rá­ží odlehče­ná let­ní at­mo­sfé­ra, na­jde­me zde na­pří­klad při­po­me­nu­tí 95. vý­ro­čí ote­vře­ní tra­tě Pňo­va­ny – Bez­dru­ži­ce či zpra­vo­daj­ství z ně­ko­li­ka spor­tov­ních ak­cí.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor