Ob­zor č. 29 – 29. 7. 1996
„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD na­bí­zí od­bo­rům účast na re­struk­tu­ra­li­za­ci že­lez­ni­ce“. Pod tím­to ti­tul­kem uvá­dí Ob­zor ná­vrh de­kla­ra­ce, kte­rou ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek na­bí­dl OSŽ spo­lu­prá­ci při pří­pra­vě re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. V ná­vr­hu je uve­de­no, že za­jiš­tě­ní pro­spe­ri­ty a zvý­še­ní pod­ni­ka­tel­ské úrov­ně Čes­kých drah bu­de pod­mí­ně­no zá­sa­hy do za­měst­na­nos­ti. Spo­lu­prá­ce s od­bo­ry před­po­klá­da­la za­cho­vá­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru. O tom­to ná­vr­hu ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le mě­lo jed­nat Ústře­dí OSŽ 28. srp­na 1996.

Roz­ho­vor čís­la se tý­kal chys­ta­né­ho slu­čo­vá­ní DKV. Po­dle před­se­dy ZO OSŽ DKV Bo­hu­mín Mi­la­na Po­ty­še ne­byl ten­to krok do­sta­teč­ně pro­myš­len, ne­boť po­čí­tal s tím, že ve vy­ba­ve­ných a za­běh­nu­tých pro­vo­zech se bu­dou pro­pouš­tět kva­li­fi­ko­va­ní pra­cov­ní­ci, za­tím­co o­pra­vá­ren­ské ka­pa­ci­ty se mě­ly pře­sou­vat do míst, kde to­to vše chy­bí. Od­bo­ry pro­to po­ža­do­va­ly od­lo­žit ter­mín usku­teč­ně­ní změ­ny na 1. 1. 1997 a do­pra­co­vat ná­vrh po dis­ku­si s od­bo­ry a s při­hléd­nu­tím k bu­dou­cí­mu územ­ně správ­ní­mu čle­ně­ní stá­tu. Dru­hý roz­ho­vor je vě­no­ván špat­né­mu sta­vu a te­dy ohro­že­ní pro­vo­zu ně­ko­li­ka re­gio­nál­ních tra­tí na zá­pa­dočes­kých lo­kál­kách v dů­sled­ku  krá­ce­ní vý­še fi­nanč­ních pro­střed­ků na je­jich údrž­bu (Kras­li­ce – Hra­ničná, Pro­ti­vec – Bo­chov a Krás­ný Jez – Lo­ket).

Ob­zor č. 30 – 5. 8. 1996
Dne 25. 7. 1996 při­ja­la po­sla­nec­ká sně­mov­na PČR pro­gra­mo­vé pro­hlá­še­ní vlá­dy pre­mié­ra Klau­se. No­vá šest­nác­tičlenná men­ši­no­vá vlá­da tím zís­ka­la dů­vě­ru par­la­men­tu. Čes­komo­rav­ská ko­mo­ra od­bo­ro­vých sva­zů rea­go­va­la na vlád­ní pro­gram sta­no­vis­kem, v němž vy­jád­ři­la zne­po­ko­je­ní z to­ho, že se z pro­gra­mu zce­la vy­tra­ti­lo pra­cov­ní prá­vo, ob­čan­ská spo­leč­nost ja­ko ta­ko­vá, či eko­lo­gic­ké ak­ti­vi­ty. Před­sta­ven­stvo ČMKOS klad­ně hod­no­ti­lo mi­mo ji­né to, že vlá­da vy­jád­ři­la pod­po­ru byd­le­ní a by­to­vé vý­stav­bě, do­pra­vě a do­prav­ní ob­služ­nos­ti v okra­jo­vých re­gio­nech či pří­slib od­dě­le­ní dů­cho­do­vé­ho po­jiš­tě­ní od stát­ní­ho roz­poč­tu. V pro­hlá­še­ní na­opak po­strá­da­lo zmín­ku o za­měst­nan­cích a je­jich pra­cov­ních pod­mín­kách, o vy­tvo­ře­ní sys­té­mu in­spek­ce bez­peč­nos­ti prá­ce či o so­ci­ál­ním dia­lo­gu. ČMKOS dá­le vy­jád­ři­la ne­sou­hlas s tím, že vlá­da po­čí­tá s fi­nanč­ní spo­lu­účas­tí pa­ci­en­tů na zdra­vot­ní pé­či a na­zna­ču­je za­ve­de­ní škol­né­ho.

Ob­zor na prv­ní strán­ce in­for­mo­val o tom, že od 1. 9. 1996 bu­de ře­di­te­lem Dráž­ní­ho úřa­du Ing. Ja­ro­slav Vrá­na (na­hra­dil od­stu­pu­jí­cí­ho Ing. Otma­ra Krej­čí­ho). Vel­ký pro­stor je vě­no­ván zku­še­nos­tem či do­ta­zům tý­ka­jí­cím se že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny Grál. Ta mě­la v té do­bě ur­či­té fi­nanč­ní po­tí­že se včas­nou ú­hra­dou vy­ka­zo­va­né zdra­vot­ní pé­če.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor