Ob­zor č. 31 – 12. 8. 1996
Ob­sáh­lý člá­nek na str. 1 a 3 je vě­no­ván pro­vo­zo­vá­ní he­ren na hlav­ním ná­dra­ží v Pra­ze. „Je to nej­lep­ší a nej­vý­nos­něj­ší smlou­va, kte­rá na hlav­ním ná­dra­ží by­la uza­vře­na,“ ře­kl o hernách ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek. Ob­zor kon­sta­to­val, že vy­ří­ze­ní žá­dos­tí o smlou­vu o pro­ná­jmu šlo v pří­pa­dě he­ren – ve srov­ná­ní se zá­jem­ci o pro­vo­zo­vá­ní ji­né čin­nos­ti – ne­ob­vyk­le rych­le. Na­víc ce­na do­hod­nu­tá smlou­vou me­zi ČD, a. s., a Happy Day Ca­si­no, s. r. o., by­la asi čty­ři­krát niž­ší, než je v pro­sto­ru Wil­so­no­va ná­dra­ží běž­né.

Ing. Mlá­dek však všech­ny do­ta­zy Ob­zo­ru o po­div­ných okol­no­stech pro­ná­jmu či o pří­pad­ných úplat­cích re­zo­lut­ně vy­vrá­til. Při­tom Dráž­ní úřad upo­zor­nil na to, že in­sta­la­ce hra­cích au­to­ma­tů na ga­le­rii no­vé ha­ly žst. Pra­ha hl. n. by­la pro­ve­de­na bez po­vo­le­ní DÚ a roz­hod­nu­tí je v roz­po­ru se zá­ko­nem 50/1976 Sb. Ing. Mlá­dek uve­dl, že jed­ná­ní s Dráž­ním úřa­dem pro­bí­há, a po­kud bu­de Čes­kým dra­hám vy­mě­ře­na po­ku­ta, tak i kdy­by to by­lo 200 ti­síc ko­run, by­lo by to jen 10 % ze dvou mi­li­o­nů vý­no­sů z he­ren.

Ob­zor dá­le při­ná­ší roz­ho­vor s Mi­ro­sla­vem Ka­pou­nem (mís­to­před­se­dou OSŽ a po­slan­cem Par­la­men­tu za ČSSD), kte­rý vy­jád­řil své od­hod­lá­ní pra­co­vat pro zá­jmy že­lez­ni­ce jak v sa­mot­ném par­la­men­tu, tak v hos­po­dář­ském vý­bo­ru a v no­vě usta­ve­né stá­lé sku­pi­ně pro že­lez­nič­ní do­pra­vu.

Ob­zor č. 32 – 19. 8. 1996
Na prv­ní strán­ce Ob­zor otis­kl sta­no­vis­ko Před­sta­ven­stva OSŽ k ná­vr­hu změ­ny or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ry od­vět­ví ko­le­jo­vých vo­zi­del. Uvá­dí v něm, že po­strá­dá vy­hod­no­ce­ní pře­de­šlé or­ga­ni­zač­ní změ­ny a eko­no­mic­ké roz­bo­ry na­vr­že­ných změn. Kon­sta­tu­je, že ná­vrh ře­ší pou­ze tech­nic­ké zá­le­ži­tos­ti, vů­bec se ne­za­bý­vá pře­dá­ním ma­jet­ku po­dle sku­teč­né­ho sta­vu a pře­vá­dě­ní hna­cích vo­zi­del me­zi de­py. Vel­mi má­lo ta­ké be­re ohled na za­měst­na­nost. Z těch­to dů­vo­dů Před­sta­ven­stvo OSŽ ten­to ná­vrh ne­pod­po­ři­lo a uved­lo, že oče­ká­vá, že při­po­mín­ky OSŽ bu­dou řád­ně zvá­že­ny.

K re­or­ga­ni­za­ci DKV se vy­jád­řil i Miroslav Sukup, před­se­da ZV OSŽ DKV Ve­se­lí nad Mo­ra­vou, a Ro­man On­der­ka, územ­ní ta­jem­ník OSŽ Br­no. Ve sta­no­vis­ku k ná­vr­hu na re­or­ga­ni­za­ci DKV Ve­se­lí n. M. se kri­ti­zu­je mi­mo ji­né špat­ná spo­lu­prá­ce s před­nos­tou DKV, kte­rý in­for­mo­val ZV o chys­ta­ných zá­mě­rech zkres­le­ně a vů­bec ne­bral v úva­hu při­po­mín­ky a po­ža­dav­ky od­bo­rů.

Ob­zor dá­le při­ne­sl ob­sáh­lou re­por­táž z let­ní­ho dět­ské­ho tá­bo­ra ČD DKV Pra­ha v Trho­vé na Chru­dimce. 

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 183 hostů a žádný gestor