Ob­zor č. 33 – 26. 8. 1996
Na prv­ní strán­ce na­jde­me zprá­vu ze za­se­dá­ní Ra­dy od­vět­vo­vé sek­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství OSŽ, kte­ré se ko­na­lo 14. 8. 1996. Jád­rem se­tká­ní by­lo pro­jed­ná­ní alar­mu­jí­cí si­tua­ce ohled­ně ne­spla­ce­ných fak­tur za opra­vy že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del Čes­ký­mi dra­ha­mi. Ohro­žo­va­lo to exis­ten­ci opra­ven, a te­dy i jis­to­tu za­měst­ná­ní pro stov­ky li­dí.„Když ně­kdo oprav­ny do­slo­va na­hnal do pri­va­ti­za­ce a ny­ní jsou má­lem ozna­čo­vá­ny za zlo­čin­ce, kte­ří nadhodno­co­vá­ním cen ždí­mou drá­hy, měl by se po­sta­rat o to, aby se udr­že­ly,“ za­zně­lo na jed­ná­ní mi­mo ji­né.

Vý­buš­né by­lo rov­něž jed­ná­ní Re­pub­li­ko­vé ra­dy OSŽ DKV, ko­na­né 15. 8. 1996, kde za­zní­va­la kri­ti­ka ná­vr­hu no­vé struk­tu­ry dep, ne­boť při je­jí tvor­bě ne­byl brán zře­tel na při­po­mín­ky od­bo­rá­řů ani před­nos­tů dep. „Ne­ní ho­tov no­vý zá­kon o stát­ním pod­ni­ku, váz­ne vý­stav­ba ko­ri­do­ru, ne­ní vy­ře­še­no stá­to­práv­ní uspo­řá­dá­ní a ani cel­ko­vá trans­for­ma­ce Čes­kých drah ne­ní do­sta­teč­ně při­pra­ve­ná. To vše jsou dů­vo­dy k to­mu, aby by­lo slu­čo­vá­ní dep od­lo­že­no a při­pra­ve­no svě­do­mi­tě­ji,“ ře­kl ta­jem­ník ústře­dí OSŽ Kurt Mu­žík.

V roz­ho­vo­ru s ře­di­tel­kou od­bo­ru osob­ní pře­pra­vy GŘ ČD Ing. Luďkou Hnu­lí­ko­vou k chys­ta­né­mu zvý­še­ní jízd­né­ho na ČD o 30 až 40 % se do­čte­me, že zřej­mě lze oče­ká­vat schvá­le­ní na­vr­že­né ma­xi­mál­ní va­ri­an­ty. Ten­to ná­růst měl z­ohled­nit in­flač­ní vý­voj.

Ob­zor č. 34 – 2. 9. 1996
„Je­de­náct bo­dů ko­lek­tiv­ní smlou­vy za­tím ne­spl­ně­no,“
kon­sta­tu­je v roz­ho­vo­ru na prv­ní stra­ně mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­to­chvíl. Nej­zá­važ­něj­ší z nich byl způ­sob sni­žo­vá­ní po­č­tu za­měst­nan­ců. Po­dle ko­lek­tiv­ní smlou­vy k ně­mu mě­lo do­chá­zet při­ro­ze­ným způ­so­bem, tj. od­cho­dem za­měst­nan­ců do dů­cho­du, v řa­dě pří­pa­dů tak to­mu však ne­by­lo.

Váž­ná si­tua­ce na­sta­la v učňovských zařízeních po za­ve­de­ní po­vin­ných de­vá­tých tříd na zá­klad­ních ško­lách. Přineslo to v na­stá­va­jí­cím škol­ním ro­ce vý­raz­né sní­že­ní po­tře­by uči­te­lů a mis­trů od­bor­né­ho vý­cvi­ku, jak se dočítáme v informaci na str. 2. Po bezvýsledných jed­ná­ních s pří­sluš­ný­mi mi­nis­ter­stvy by­la vy­hlá­še­na stáv­ko­vá po­ho­to­vost .

„Čes­ké drá­hy pa­tr­ně k 1. úno­ru pří­ští­ho ro­ku pro­na­jmou své prv­ní dvě tra­tě“ je ti­tu­lek člán­ku na tře­tí stra­ně. Do dal­ší „pri­va­ti­zač­ní vl­ny“ by­ly to­tiž za­řa­ze­ny tra­tě Jind­ři­chův Hra­dec – No­vá Byst­ři­ce a Jind­ři­chův Hra­dec – O­bra­taň. „Po­kud se na­jde váž­ný zá­jem­ce o pro­vo­zo­vá­ní ta­ko­vých­to tra­tí, ochot­ně mu vy­jde­me vstříc a v po­měr­ně krát­ké do­bě se ten­to ná­jem mů­že usku­teč­nit,“ ře­kl na do­taz Ob­zo­ru Ing. Vla­di­mír Sos­na, vrch­ní ře­di­tel Di­vi­ze ob­chod­ně pro­voz­ní ČD.

Ce­lá stra­na je vě­no­vá­na pro­ble­ma­ti­ce herních au­to­ma­tů v Pra­ze na hlav­ním ná­dra­ží (kau­zu ote­vřel re­dakč­ní člá­nek v Ob­zo­ru č. 31/1996). Au­tor kri­ti­zu­je fakt, že hra­cí auto­ma­ty jsou v mís­tech, ur­če­ných k če­ká­ní na vla­ky, a zpo­chyb­ňu­je i fi­nanč­ní pří­nos té­to ak­ce. „Uza­vře­ná smlou­va se za­čí­ná je­vit ni­ko­liv ja­ko fan­tas­tic­ká, jak ji pan ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD pre­zen­tu­je, ale ja­ko pod­prů­měr­ná, pro Čes­ké drá­hy ne­vý­hod­ná a na­víc od po­čát­ku ne­plat­ná, za kte­rou do­sta­nou ČD po­ku­tu od Dráž­ní­ho úřa­du (bu­de-li na svém mís­tě) v ne­ma­lé vý­ši za ne­do­vo­le­nou změ­nu uží­vá­ní pro­stor pro če­ká­ní ces­tu­jí­cích a je­jich změ­nu na her­ny,“ uvá­dí se v člán­ku.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 158 hostů a žádný gestor