Ob­zor č. 35 – 9. 9. 1996
„Ústře­dí OSŽ ne­při­ja­lo ná­vrh ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Čes­kých drah“,
uvá­dí ti­tu­lek zprá­vy z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ na prv­ní stra­ně. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah to­tiž na­vr­hl od­bo­rům spo­lu­účast i spo­luod­po­věd­nost při re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah. Ústře­dí OSŽ na svém za­se­dá­ní při­ja­lo sta­no­vis­ko, ve kte­rém se ja­ko dů­vod od­mít­nu­tí spo­lu­účas­ti uvá­dí mi­mo ji­né: „S ohle­dem na ´vý­sled­ky´ mno­ha před­cho­zích jed­ná­ní o pro­ble­ma­ti­ce re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah má Ústře­dí OSŽ za to, že do­tče­ný do­ku­ment ve Vá­mi na­vr­ho­va­ném zně­ní ne­mů­že ni­kdy ga­ran­to­vat ra­di­kál­ní zlep­še­ní sou­čas­né­ho sta­vu Čes­kých drah.“ Dá­le se zde zpo­chyb­ňu­je úspěš­nost zá­mě­ru zlep­šit po­sta­ve­ní ČD, když ve­de­ní ČD ne­ní schop­no ga­ran­to­vat ani pl­ně­ní zá­vaz­ků vy­plý­va­jí­cích z ko­lek­tiv­ní smlou­vy Čes­kých drah.

V rub­ri­ce vy­hra­ze­né ná­zo­rům čte­ná­řů na­jde­me mj. pří­spě­vek, za­mýš­le­jí­cí se nad pri­va­ti­za­cí na že­lez­ni­ci, po­čí­na­je tvor­bou se­zna­mů ob­jek­tů ur­če­ných k pri­va­ti­za­ci. „Už ten­krát jsme upo­zor­ňo­va­li na tu sku­teč­nost, že pri­va­ti­za­ce ČD bu­de je­nom oby­čej­né roz­krá­dá­ní stát­ní­ho ma­jet­ku. Pro­bí­ra­li jsme na všech úrov­ních otáz­ky pri­va­ti­za­ce re­kre­ač­ních ob­jek­tů, zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní, ŽOS, uby­to­ven, pros­tě vše­ho, co se ob­je­vo­va­lo ten­krát v Hos­po­dář­ských no­vi­nách, Vše by­lo má­lo plat­né a za­ča­lo se pri­va­ti­zo­vat. Pěk­ně po­ma­louč­ku, po­le­houč­ku a pů­jde to až do té do­by, kdy ne­zů­sta­ne ká­men na ka­me­ni,“ pí­še au­tor a zmi­ňu­je mi­mo ji­né kau­zu uby­tov­ny ČD v Kra­lu­pech nad Vl­ta­vou, o kte­rou pro­je­vil zá­jem ma­ji­tel ho­te­lu Sport a ta­ké ji zís­kal.

Ob­zor č. 36 – 16. 9. 1996
„O de­pech roz­hod­nu­to“
in­for­mu­je Ob­zor na 1. stra­ně č. 36. „Ko­neč­ná va­ri­an­ta před­po­klá­dá 11 DKV včet­ně již dří­ve spo­je­né­ho DKV Pra­ha. Roz­hod­nut byl i po­sled­ní spor­ný bod – síd­lo DKV v re­gi­o­nu vý­cho­du Čech, kte­rým bu­de Čes­ká Tře­bo­vá a ni­ko­li Par­du­bi­ce,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ze zprá­vy z Ra­dy ne­dráž­ních sek­cí, ko­na­né 2. zá­ří 1996, se do­zví­dá­me o mno­ha pro­blé­mech, se kte­rým se po­tý­ka­ly ne­dráž­ní or­ga­ni­za­ce. Na­pří­klad že­lez­nič­ní opra­vá­ren­ství stá­le trpě­lo ne­dos­tat­kem fi­nan­cí na opra­vy že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del, zhor­še­ní fi­nanč­ní si­tua­ce by­lo i u že­lez­nič­ních sta­veb a mon­tá­ží. S vel­ký­mi pro­blé­my po­kra­čo­va­la pri­va­ti­za­ce že­le­zniční­ho zdra­vot­nic­tví. „Že­lez­nič­ní po­li­kli­ni­ku v Ost­ra­vě chtě­jí ně­kte­ré sub­jek­ty vy­užít na ko­merč­ní úče­ly, v Že­lez­nič­ní ne­moc­ni­ci v Olo­mou­ci se si­tua­ce kom­pli­ku­je tím, že v ní síd­lí Cent­rum in­for­mač­ních tech­no­lo­gií,“ uvá­dí se v člán­ku. Pro­blé­my pře­trvá­va­ly i v uč­ňov­ském škol­ství. „Eko­no­mic­ký od­bor GŘ ČD ne­má fi­nan­ce na po­sky­to­vá­ní sti­pen­dií žá­kům stu­du­jí­cím pro Čes­ké drá­hy. Z to­ho­to dů­vo­du žá­ci při­slí­be­né sti­pen­di­um ne­do­sta­nou,“ kon­sta­tu­je se v tex­tu. Člá­nek na po­sled­ní stra­ně in­for­mu­je o zá­vě­rech Kon­gre­su me­zi­ná­rod­ní­ho spor­tov­ní­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů USIC, kte­rý pro­bě­hl ve dnech 23. – 25. srp­na 1996 ve Víd­ni a Salzburku.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 367 hostů a žádný gestor