Ob­zor č. 39 - 7. 10. 1996
Roz­ho­vor na prv­ní stra­ně s územ­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Pet­rem Rych­tá­řem se za­bý­vá otáz­kou po­ho­to­vos­ti na pra­co­viš­ti v do­bě do­prav­ní­ho kli­du ne­bo v do­bě vý­lu­ky do­prav­ní služ­by. Ta by­la údaj­ně za­ve­de­na ja­ko eli­mi­na­ce dů­sled­ků šestatři­ce­ti­ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by. Po­dle ná­zo­ru od­bo­rá­řů však za­měst­na­va­tel ne­ní scho­pen za­jis­tit pod­mín­ky na pra­co­viš­ti v do­bě do­prav­ní­ho kli­du ne­bo v do­bě vý­lu­ky, pro­to vy­mys­lel po­ho­to­vost.„Za­měst­nan­ci se tím­to na­ří­ze­ním prá­vem cí­ti­li být okra­de­ni, pro­to­že čas strá­ve­ný na pra­co­viš­ti se ne­za­po­čí­tá­vá do pra­cov­ní do­by,“ ří­ká Pe­tr Rych­tář. Kvů­li řa­dě po­da­ných stíž­nos­tí by­la ta­to kau­za pře­dá­na práv­ní­kům a od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li, aby to­to opa­tře­ní by­lo zru­še­no.

Na prv­ní stra­ně je i struč­ná in­for­ma­ce o tom, že dne 30. 9. 1996 byl po­de­psán So­ci­ál­ní pro­gram ČD. Přes pů­vod­ní pří­sli­by ne­ob­sa­ho­val per­so­nál­ní pro­gram ani mzdo­vou část, proto by­lo do­hod­nu­to, že bu­de v do­hled­né do­bě o ty­to dvě chy­bě­jí­cí čás­ti do­pl­něn.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o osla­vách Dne že­lez­ni­ce, kte­ré pro­běh­ly v Par­du­bi­cích 27. zá­ří za účas­ti čet­ných hos­tů a s bo­ha­tým kul­tur­ním pro­gra­mem. Při té­to pří­le­ži­tos­ti by­ly vy­hlá­še­ny i nej­sym­pa­tič­těj­ší dív­ky Čes­kých drah.

Ob­zor č. 40 - 14. 10. 1996
Na stra­nách 1 a 3 je uve­řej­něn ob­sáh­lý roz­ho­vor s před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­rem Duš­kem, věnovaný té­měř vý­hrad­ně řád­né­mu sjez­du OSŽ. V těch dnech to­tiž Ústře­dí roz­hod­lo o je­ho svo­lá­ní na 3. a 4. říj­na 1997 do Mos­tu.

Podrobná zprá­va na prv­ní stra­ně je vě­no­vá­na jed­ná­ní 11. sně­mu Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů, je­jíž by­lo OSŽ čle­nem. Sněm se kro­mě ji­ných otá­zek za­bý­val i ná­vr­hem růs­tu mezd. Předse­da ČMKOS Ri­chard Fal­br uve­dl, že od­bo­ry ne­mo­hou v žád­ném pří­padě vy­zý­vat své čle­ny a or­ga­ni­za­ce ke mzdo­vé zdr­žen­li­vos­ti, jak je k to­mu na­bá­da­jí ně­kte­ří vlád­ní či­ni­te­lé. Od­mítl i na­řče­ní z pří­pad­né­ho roztá­če­ní in­fla­ce.„My žád­né pe­ní­ze ne­tisk­ne­me a nemá­me na svě­do­mí mi­liar­do­vé da­ňo­vé a ji­né úni­ky,“ ře­kl Ri­chard Fal­br a do­dal, že po­dle ofi­ci­ál­ní sta­tis­ti­ky má 60 % za­měst­nan­ců mzdu pod ce­lo­stát­ním prů­mě­rem.„To zna­čí, že mzdy ros­tou pře­de­vším v ma­na­žer­ské sfé­ře a vy­tvá­ří se ne­úměr­ná mz­do­vá di­fe­ren­ci­a­ce.“

Ob­sáh­lá re­por­táž ze žst. Smi­ři­ce po­pi­su­je vel­mi ne­utě­še­né pra­cov­ní pod­mín­ky že­lez­ni­čá­řů pra­cu­jí­cích v té­to sta­ni­ci. Na po­sled­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ce o úpra­vě ce­ny před­plat­né­ho Ob­zo­ru od led­na 1997 (ze 3 na 4 ko­run), s vý­jim­kou od­bě­ra­te­lů ví­ce vý­tis­ků.      
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 179 hostů a žádný gestor