Ob­zor č. 41 - 21. 10. 1996
„Pre­mi­ér Klaus ve vla­ku dis­ku­to­val o kon­cep­ci do­prav­ní po­li­ti­ky“
– úvod­ní člá­nek čís­la při­ná­ší po­drob­né zpra­vo­daj­ství o ne­tra­dič­ní po­ra­dě o bu­douc­nos­ti že­lez­ni­ce, kte­rá pro­bí­ha­la ve vla­ku na tra­se Pra­ha – Ostra­va dne 23. 9. 1996. Jíz­dy se zú­čast­ni­li mi­mo ji­né před­se­da vlá­dy Vác­lav Klaus, mi­nis­tr do­pra­vy Mar­tin Ří­man či ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek. Po­ra­da se shod­la na tom, že stá­va­jí­cí roz­sah že­lez­nič­ní sí­tě a pře­prav je nad­měr­ný a dlou­ho­do­bě stě­ží fi­nanco­va­telný.

Ho­vo­ři­lo se i o stát­ním spo­lu­fi­nan­co­vá­ní ČD, to by mě­lo vy­me­zo­vat Čes­kým dra­hám pro­stor pro pod­ni­ka­tel­ské cho­vá­ní. Dá­le do­šlo ke sho­dě v tom, že pri­va­ti­za­ce ne­ní zá­klad­ní me­to­dou re­struk­tu­ra­li­za­ce a fi­nanč­ní­ho ozdra­vě­ní ČD. Účast­ní­ci jed­ná­ní kon­sta­to­va­li, že vzhle­dem k to­mu, že že­lez­nič­ní do­pra­va ztě­les­ňu­je ur­či­tý ve­řej­ný zá­jem, stát se ne­mů­že zba­vit od­po­věd­nos­ti za ni je­jí pri­va­ti­za­cí.

„V Ost­ra­vě chtě­jí stáv­ko­vat“je nad­pis člán­ku, po­pi­su­jí­cí­ho vý­buš­nou si­tu­a­ci v ostrav­ské že­lez­nič­ní sta­ni­ci, kde de­le­gá­ti kon­fe­ren­ce po­ža­do­va­li na­pra­vit sní­že­ní re­ál­né i no­mi­nál­ní mzdy ve zdej­ší sta­ni­ci. 78 z 80 de­le­gá­tů zved­lo ru­ku pro ná­vrh za­vést v žst. Ostra­va od 10. 10. stáv­ko­vou po­ho­to­vost až do do­by vy­ře­še­ní si­tua­ce.

Vel­ký pro­stor je vě­no­ván mi­nu­los­ti a hlav­ně bu­douc­nos­ti DOM (Díl­ny pro opra­vu me­cha­nis­mů) Par­du­bi­ce. Je­jí před­nos­ta, Mgr. Jan Jo­za, vel­mi bo­jo­val za je­jí za­cho­vá­ní.„Po­kud by Čes­ké drá­hy DOM ne­pot­ře­bo­va­ly, pak je mo­hou zru­šit. Ale pri­va­ti­zo­vat DOM a na­dá­le po­čí­tat s je­jich služ­ba­mi, je pro ČD ne­mys­li­tel­né,“ ří­ká Mgr. Jo­za.

Ob­zor č. 42 – 29. 10. 1996
Ve zprávě ze za­se­dá­ní ústře­dí OSŽ se do­čte­me mi­mo ji­né, že OSŽ pí­sem­ně pro­tes­to­va­lo pro­ti způ­so­bu pri­va­ti­za­ce Že­lez­nič­ní po­li­kli­ni­ky v Ost­ra­vě. V roz­po­ru s pů­vod­ním ná­vr­hem, kte­rý po­čí­tal s pří­mým pro­de­jem pře­dem urče­né­mu vlast­ní­ko­vi, a to místním lé­ka­řům ŽP Ostra­va, to­tiž mi­nis­ter­stvo do­pra­vy před­lo­ži­lo ná­vrh na ve­řej­né vý­bě­ro­vé ří­ze­ní na pří­mý pro­dej.

Na prv­ním stra­ně na­jde­me text pe­ti­ce za zá­chra­nu že­lez­nič­ní tra­ti Lou­ny – Ra­kov­ník.„Trať je ve vel­mi špat­ném tech­nic­kém sta­vu, jízd­ní do­ba vla­ků je pro­dlu­žo­vá­na až o 30 mi­nut, do­chá­zí k roz­vá­zá­ní pří­po­jů v Lou­nech i Ra­kov­ní­ku. Ve­de­ní ČD tu­to si­tu­a­ci ne­ře­ší a my ne­jsme ochot­ni na­dá­le ne­čin­ně při­hlí­žet k po­kra­ču­jí­cí­mu úpad­ku že­lez­nic a nést od­po­věd­nost za stav, kte­rý jsme ne­za­vi­ni­li,“ uvá­dí se v pe­ti­ci, kte­rou po­de­psa­lo 989 ob­ča­nů z 9 ves­nic na uve­de­né tra­ti.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 326 hostů a žádný gestor