Ob­zor č. 43 – 4. 11. 1996
„Si­tua­ce na že­lez­ni­ci se při­ost­řu­je“
. Pod tím­to ti­tul­kem na­jde­me na prv­ní stra­ně po­drob­né in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce, kte­rou svo­la­lo ve­de­ní OSŽ na 29. říj­na 1996. Na tis­kov­ce, jíž se zú­čast­ni­ly na tři de­sít­ky no­vi­ná­řů a všech­ny tři teh­dej­ší te­le­vi­ze, in­for­mo­val před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek o hlav­ních při­po­mín­kách k sou­čas­né­mu sta­vu na Čes­kých dra­hách. „Zdro­jem sou­čas­né­ho ne­utě­še­né­ho sta­vu Čes­kých drah je pře­de­vším chy­bě­jí­cí kon­cep­ce do­prav­ní po­li­ti­ky stá­tu,“ uve­dl Du­šek.

Po­dle je­ho dal­ších slov se dlou­ho­do­bě pro­vi­zor­ní si­tua­ce na že­lez­ni­ci pro­je­vu­je jak v chao­tic­kých, ne­kon­cepč­ních změ­nách, tak v ne­hos­po­dár­nos­ti se stát­ní­mi pro­střed­ky. Vzni­ka­jí roz­hod­nu­tí o pro­náj­mech, ne­vý­hod­ných pro Čes­ké drá­hy, a do­chá­zí do­kon­ce k roz­pro­dá­ní vý­rob­ních pro­střed­ků pod­ni­ku. „Hos­po­da­ře­ní Čes­kých drah při­po­mí­ná sna­hy vy­tu­ne­lo­vat ČD, te­dy při­pra­vit je o vše­chen lu­kra­tiv­ní ma­je­tek,“ ře­kl mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­to­chvíl a za kla­sic­kou lou­pež ozna­čil pri­va­ti­za­ci Že­lez­nič­ní ne­moc­ni­ce v Olo­mou­ci. Jak Ja­ro­mír Du­šek uve­dl v zá­vě­ru kon­fe­ren­ce, ře­šit tu­to si­tu­a­ci stáv­kou po­va­žu­je za kraj­ní ře­še­ní v pří­pa­dě, že by se­lha­ly ji­né mož­nos­ti ko­mu­ni­ka­ce. „Vě­řím, že stáv­ce pře­de­jde­me,“ ře­kl.

O kri­tic­ké si­tu­a­ci v in­fra­struk­tu­ře svěd­čí i roz­ho­vor s ta­jem­ní­kem OSŽ Adol­fem Hra­dílkem. „Po­kud ne­bu­dou pe­ní­ze na in­fra­struk­tu­ru, ne­zbu­de než za­vá­dět dal­ší po­ma­lé jíz­dy a po­té za­ví­rat tra­tě,“ uve­dl do­ta­zo­va­ný.

Člá­nek na str. 3 po­drob­ně in­for­mu­je o be­se­dě mi­nis­tra do­pra­vy Mar­ti­na Ří­ma­na se stu­den­ty Do­prav­ní fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty v Par­du­bi­cích.

Ob­zor č. 44 – 11. 11. 1996
„Si­tua­ce je na­pja­tá“
je ti­tu­lek roz­ho­vo­ru s před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­rem Duš­kem a mís­to­před­se­dou Ji­řím Kra­to­chví­lem. Roz­ho­vor vzni­kl po schůz­ce před­sta­vi­te­lů OSŽ se zá­stup­ci ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah v če­le s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem. Jak uve­dl Ja­ro­mír Du­šek, ma­na­ge­ment na schůz­ce před­lo­žil stro­hý ma­te­ri­ál, kte­rý ne­před­sta­vo­val sys­té­mo­vé ře­še­ní. „My jsme se – bo­hu­žel mar­ně – sna­ži­li pa­nu ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li a je­ho spo­lu­pra­cov­ní­kům vy­svět­lit, že jsme mě­li na mys­li ne­kon­cepč­nost ří­ze­ní Čes­kých drah a ne jen ne­kon­cepč­nost v jed­nom od­vět­ví,“ ře­kl Ji­ří Kra­to­chvíl. „Zá­stup­ci ve­de­ní na ně­ko­li­ka pří­kla­dech do­lo­ži­li, že ne­ma­jí po­ně­tí o svém pod­ni­ku a že je­jich kro­ky jsou na­pros­to ne­kon­cep­ční,“ do­dal Ja­ro­mír Du­šek. O dal­ším po­stu­pu OSŽ mě­lo roz­hod­nout Ústře­dí OSŽ 27. 11. 1996.

O na­pja­té si­tu­a­ci svěd­čí i krát­ká zprá­va z po­ra­dy územ­ních ta­jem­ní­ků OSŽ. Ti uvedli, že ne­chy­bí pří­liš mno­ho, aby v re­gio­nech, zvláš­tě na Ostrav­sku, pře­tek­la mí­ra tr­pě­li­vos­ti. V té­to fá­zi by pak po­dle nich šla do pří­pad­né stáv­ky dr­ti­vá vět­ši­na z nich.

Pod ti­tul­kem „Pri­va­ti­za­ce za všech­ny pra­chy“ na­jde­me člá­nek po­drob­ně ro­ze­bí­ra­jí­cí okol­nos­ti pri­va­ti­za­ce bu­do­vy Že­lez­nič­ní ne­moc­ni­ce v Olo­mou­ci, kde kro­mě ne­mo­cni­ce síd­li­lo ně­ko­lik sub­jek­tů, včet­ně CIT (Cent­rum in­for­mač­ních tech­no­lo­gií). „Vl­nou ne­do­sta­teč­ných in­for­ma­cí dnes me­zi za­měst­nan­ci ko­lu­jí do­mněn­ky o mož­ných úplat­cích, beztrestném po­ru­šo­vá­ní zá­ko­nů a vzrůs­tá ne­dů­vě­ra ve spra­ve­dl­nost. Při srov­ná­ní s ně­kte­rý­mi do­po­sud pro­ve­de­ný­mi pri­va­ti­za­ce­mi bý­va­lé­ho stát­ní­ho ma­jet­ku se těm­to ná­zo­rům ne­lze ani pří­liš co di­vit,“ uvá­dí se v člán­ku.   
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor