Ob­zor č. 45 – 18. 11. 1996
Vel­ký pro­stor je v Ob­zo­ru č. 45 vě­no­ván ná­jem­ní­mu byd­le­ní. Na­jde­me zde jed­nak člá­nek z me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce o ná­jem­ním byd­le­ní, kte­rou hos­ti­la Pra­ha dne 8. 11. 1996, jed­nak roz­ho­vor s JUDr. Sta­ni­sla­vem Křeč­kem, před­se­dou Sdru­že­ní na ochra­nu ná­jem­ní­ků. JUDr. Kře­ček upo­zor­nil na to, že v Evro­pě ne­ní ze­mě, kde by ná­jem­né ne­by­lo re­gu­lo­vá­no. „Pří­jmy na­šich li­dí jsou ve­li­ce níz­ké. Kdy­by se ná­jem­né od­vo­zo­va­lo jen a jen od trž­ních cen, tak by si tak­řka ni­kdo ne­mo­hl byt za­pla­tit,“ uvá­dí do­ta­zo­va­ný v roz­ho­vo­ru. Po­dle je­ho dal­ších slov je pr­vot­ní po­tře­bou li­dí byd­let, ni­ko­liv vlast­nit. „Či­li ne­do­mní­vá­me se, že zrov­na pri­va­ti­za­ce a pře­vá­dě­ní by­tu do vlast­nictví je nej­vhod­něj­ší ces­ta,“ ří­ká JUDr. Kře­ček.

Alar­mu­jí­cí údaj se ob­je­vil v ti­tul­ku dal­ší­ho ob­sáh­lé­ho roz­ho­vo­ru to­ho­to čís­la: „11 % mos­tů na Čes­kých dra­hách je ne­vy­ho­vu­jí­cích“. Po­dle Ing. Mi­la­na Čermá­ka, ve­dou­cí­ho od­dě­le­ní mos­tů a tu­ne­lů Českých drah, Di­vi­ze do­prav­ní ces­ty, je za­ne­dbá­ní in­fra­struk­tu­ry nejzna­telnější prá­vě na mos­tech. Ja­ko ře­še­ní uvá­dí ty­to mož­nos­ti: buď se za­jis­tí do­sta­teč­né fi­nanč­ní zdro­je na je­jich opra­vu, ne­bo se pří­sluš­né tra­ti pro­da­jí s pod­mín­kou, že je no­vý vlast­ník uve­de do po­ža­do­va­né­ho sta­vu, a po­sled­ní mož­nos­tí je za­vře­ní tra­ti. Z lo­ka­lit, kde je stav umě­lých sta­veb nej­hor­ší, jsou uvá­dě­ny mi­mo ji­né praž­ské mos­ty, trať Sko­cho­vi­ce – Dob­říš, Ma­ri­án­ské Láz­ně – Kar­lo­vy Va­ry d. n., Krás­ný Jez – Cho­dov, Že­lez­ná Ru­da – Pl­zeň, Ra­kov­ník – Mla­do­ti­ce, Ol­dři­chov u Duch­co­va – Lou­ka u L., Dě­čín – Ol­dři­chov, Děčín – Jedlová, Čes­ká Lí­pa – Li­be­rec, Tý­niš­tě n. O. – Me­zi­měs­tí, Hradec Králové – Jaroměř a dal­ší.

Ob­zor č. 46 – 25. 11. 1996
„Bu­douc­nost ČD je na­dá­le ne­jis­tá“
je ti­tu­lek zprá­vy ze se­tká­ní vr­cho­lo­vé­ho ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah s ve­dou­cí­mi a střed­ně tech­nic­ký­mi pra­cov­ní­ci mo­rav­ské čás­ti Čes­kých drah. Jed­ná­ní pro­běh­lo v Ost­ra­vě 19. 11. 1996. Ví­ce než 200 pří­tom­ným byl roz­dán 40strán­ko­vý ma­te­ri­ál, vy­pra­co­va­ný pra­cov­ní­ky GŘ na po­pud pre­mié­ra Vác­la­va Klau­se. Měl slou­žit ja­ko pod­klad pro pro­jekt re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. Pří­tom­ní se pro krát­kost ča­su ne­moh­li k ob­sa­hu vy­jád­řit, dis­ku­se se tak ome­zi­la prak­tic­ky jen na tech­nic­ké při­po­mín­ky. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Rudolf Mlá­dek, kte­rý pro­jekt pre­zen­to­val, zdů­raz­nil mi­mo ji­né ne­udrži­tel­nost kří­žo­vé­ho fi­nan­co­vá­ní, nut­nost zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty prá­ce a po­uká­zal na za­sta­ra­lost in­fra­struk­tu­ry, při­čemž se zmí­nil o mož­nos­ti útlu­mu míst­ních tra­tí a o po­stup­ném na­hra­ze­ní vla­ko­vé do­pra­vy do­pra­vou au­to­bu­so­vou. Dru­há část jed­ná­ní se ko­na­la ná­sle­du­jí­cí den v Plz­ni. Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů   kri­ti­zo­va­lo, že o pro­jek­tu by­li in­for­mo­vá­ni pou­ze vy­bra­ní pra­cov­ní­ci Čes­kých drah.

Ce­lá stra­na osmistrán­ko­vé­ho Ob­zo­ru je opět vě­no­vá­na Me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci o ná­jem­ním byd­le­ní. Člá­nek vel­mi po­drob­ně in­for­mu­je o vy­stou­pe­ní jed­not­li­vých ú­čast­ní­ků kon­fe­ren­ce a otis­ku­je ta­ké Char­tu ná­jem­ní­ků, při­ja­tou Me­zi­ná­rod­ním sva­zem ná­jem­ní­ků: 1. Žád­ná dis­kri­mi­na­ce. 2. Kaž­dý má prá­vo na do­sta­teč­né byd­le­ní. 3. Kaž­dý má ná­rok na to, aby byl ve zdra­vém pro­stře­dí a má ná­rok na to, aby pla­til ta­ko­vé ná­jem­né, kte­ré by od­po­ví­da­lo je­ho pří­jmu. 4. Všich­ni ná­jem­ní­ci by mě­li být chrá­ně­ní pro­ti vý­po­vě­dím z by­tů, kte­ré ne­jsou za­lo­že­ny na zá­važ­ných pro­vi­ně­ních.           

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 191 hostů a žádný gestor