Ob­zor č. 47 – 2. 12. 1996
Na prv­ní stra­ně pod ti­tul­kem „Ústře­dí OSŽ je zneklidně­no pří­stu­pem GŘ Čes­kých drah“ na­jde­me zprá­vu z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, kte­ré se dne 27. 11. 1996 vě­no­va­lo na­pja­té si­tu­a­ci na Čes­kých dra­hách. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek na ně­ko­li­ka pří­kla­dech do­lo­žil, jak je ma­je­tek Čes­kých drah do­slo­va roz­krá­dán. Zdů­raz­nil, že pod rouš­kou „or­ga­ni­zač­ních změn“ stá­le po­kra­ču­jí trans­for­mač­ní kro­ky ve­de­ní ČD, aniž by byl znám cí­lo­vý stav.

Sou­běž­ně s jed­ná­ním Ústře­dí OSŽ pro­bí­ha­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce Čes­kých drah, na níž ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ru­dolf Mlá­dek vy­slo­vil ví­ru, že se OSŽ při­klo­ní k se­rióz­ní­mu jed­ná­ní a ne­zvo­lí kon­fron­tač­ní ře­še­ní.

Jak vy­plý­vá z roz­ho­vo­ru s mís­to­před­se­dou OSŽ Ji­řím Kra­to­chví­lem, na­pě­tí me­zi za­měst­nan­ci by­lo vy­vo­lá­no ta­ké tím, že za­měst­na­va­tel ne­chtěl za­há­jit ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní do do­by, než bu­de znám stát­ní roz­po­čet na rok 1997. Ji­ří Kra­to­chvíl ten­to pří­stup ozna­čil za vý­mlu­vu. Si­tu­a­ci ješ­tě kom­pli­ko­val ten fakt, že Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců před­lo­ži­la vlast­ní ná­vrh KS, o němž chtě­la jed­nat s ve­de­ním ČD se­pa­rát­ně.

Ob­zor č. 48 – 9. 12. 1996
Ve zprá­vě ze za­se­dá­ní Před­sta­ven­stva OSŽ ze dne 3. 12. 1996 se mů­že­me do­číst na­pří­klad o re­ak­ci od­bo­rů na jed­ná­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah, kte­rá se za­bý­va­la pro­de­jem luk­ra­tiv­ních po­zem­ků ČD (ko­le­jiš­tě žst. Ma­sa­ry­ko­vo ná­dra­ží v Pra­ze, pro­sto­ry ná­dra­ží Žiž­kov aj.). „Žád­ná ji­ná za­hra­nič­ní že­lez­nič­ní spo­leč­nost se ni­kdy ne­zba­vi­la svých po­zem­ků, ale ty­to po­zem­ky vlo­ži­la buď ja­ko ka­pi­tá­lo­vý po­díl do no­vě vznik­lých spo­leč­nos­tí, ne­bo je má pro­na­ja­té těm­to spo­leč­nos­tem a má z nich tr­va­lý zisk,“ po­zna­me­nal před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek. Na jed­ná­ní Před­sta­ven­stva OSŽ by­lo po­zvá­no ně­ko­lik zá­stup­ců ma­na­ge­men­tu ČD. „Od­bo­rá­ři se chtě­li od vrch­ní­ho ře­di­te­le Di­vi­ze do­prav­ní ces­ty do­zvě­dět, ja­ký bu­de ko­neč­ný stav do­prav­ní in­fra­struk­tu­ry, kon­krét­ní od­po­vě­di se jim však ne­do­sta­lo. Ing. Fajmon uve­dl pou­ze to, že do­jde k dal­ší­mu sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků DDC (di­vi­ze do­prav­ní ces­ty),“ uvá­dí se v člán­ku. Ta­jem­ník OSŽ Kurt Mu­žík upo­zor­nil na fak­tic­kou lik­vi­da­ci od­vět­ví vo­zo­vé­ho ho­spo­dář­ství, ta­jem­ník OSŽ Vác­lav Pech ote­vřel pro­blém pro­ná­jmu správ­ká­ren v de­pech fir­mám ve srov­ná­ní s tím, kdy se opra­va­mi za­bý­va­ly bý­va­lé ŽOS (že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny).

Na stra­ně 3 je uve­den ohlas před­se­dy OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka na „ote­vře­ný do­pis“, po­de­psa­ný PhDr. Mi­lá­nem Ma­touš­kem (ná­měst­kem ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD), kte­rý byl uve­řej­něn v Že­lez­ni­čá­ři. V do­pi­se je před­se­do­vi OSŽ vy­tý­ká­no ne­opod­stat­ně­né ob­vi­ňo­vá­ní a kri­ti­ka ve­de­ní ČD. „Po­kud si pod vzá­jem­ným po­cho­pe­ním, k ně­muž vy­zý­vá­te, před­sta­vu­je­te pou­hé při­ky­vo­vá­ní a ne­čin­né při­hlí­že­ní všem ne­smy­sl­ným kro­kům, kte­ré vr­cho­lo­vý ma­na­ge­ment ČD v že­lez­nič­ní do­pra­vě pro­sa­zu­je a v roz­po­ru jak s le­gis­la­ti­vou, tak ro­zu­mem, mo­rál­kou i zá­jmem že­lez­ni­čá­řů a že­lez­nič­ní do­pra­vy uplat­ňu­je, pak na to za­po­meň­te,“ pí­še J. Du­šek v od­po­vě­di mi­mo ji­né.

O vy­hro­ce­né si­tu­a­ci a bo­jov­ných ná­la­dách svěd­čí i usne­se­ní Ra­dy před­se­dů OSŽ Br­no, po­de­psa­né územ­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Ro­ma­nem Onderkou, kte­ré vy­zý­vá před­se­du OSŽ, aby uplat­nil vů­či za­měst­na­va­te­li ra­zant­ní kro­ky včet­ně po­ru­še­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru, po­kud ma­na­ge­ment ČD ne­pro­je­ví zá­jem o ře­še­ní stá­va­jí­cí­ho ka­tast­ro­fál­ní­ho sta­vu na s. o. ČD.„K to­mu­to usne­se­ní nás ve­de pře­de­vším bez­kon­cep­ční fun­go­vá­ní s. o. ČD, sou­čas­ný kri­tic­ký stav tra­tí, vo­zo­vé­ho par­ku a bu­dov ČD a pro­ka­za­tel­né ne­hos­po­dár­nos­ti, ke kte­rým v s. o. ČD do­chá­zí,“ uvá­dí se v usne­se­ní.    
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 338 hostů a žádný gestor