Ob­zor č. 49 - 16. 12. 1996
„Kri­tic­ký stav na že­lez­ni­ci mů­že vést ke stáv­ce“ – pal­co­vý ti­tu­lek na prv­ní stra­ně, stej­ně ja­ko ozná­me­ní v rá­meč­ku: „Mi­mo­řád­né Ústře­dí OSŽ zmoc­ni­lo před­sta­ven­stvo Ú OSŽ k pří­pad­né­mu vy­hlá­še­ní stáv­ky“ upo­zor­ňu­jí na vyhrocenou si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci. Ja­ko dů­vod své ne­spo­ko­je­nos­ti uvá­dě­lo ve­de­ní OSŽ pře­de­vším ne­exis­ten­ci jas­né do­prav­ní po­li­ti­ky, kri­tic­ký stav ve fi­nan­co­vá­ní in­fra­struk­tu­ry, opa­ko­va­né po­ru­šo­vá­ní pra­cov­ně­práv­ních před­pi­sů ze stra­ny ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD, ne­kon­cepč­nost ve­de­ní pod­ni­ku a ne­hos­po­dár­nost.

K pří­pad­né­mu po­ru­še­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru uve­dl před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek v roz­ho­vo­ru mi­mo ji­né­: „Nejvyšší­mu kont­rol­ní­mu úřa­du sta­či­lo dvo­jí kon­sta­to­vá­ní, že ta­dy je ně­co špat­ně, ale žád­né dů­sled­ky z to­ho ne­by­ly vy­vo­ze­ny. Ná­sled­ná kon­tro­la mi­nis­tra do­pra­vy kon­sta­to­va­la ne­do­stat­ky – vy­ře­še­no ne­by­lo opět nic. Ge­ne­rál­ní in­spek­ce kon­sta­tu­je, že do­šlo k ne­hos­po­dár­nos­tem – a vý­sle­dek je opět nu­lo­vý. Kdo ji­ný tu­to si­tu­a­ci bu­de ře­šit, když ne sa­mi že­lez­ni­čá­ři tím, že na tu­to si­tu­a­ci po­uká­ží?“

Vel­ký pro­stor je v Ob­zo­ru č. 49 vě­no­ván zku­še­nos­tem ně­mec­kých železničních od­bo­rů. Z pro­jevu spol­ko­vé­ho mi­nis­tra pro do­pra­vu Matthia­se Wissmanna u pří­le­ži­tos­ti 100. vý­ro­čí že­lez­nič­ních od­bo­rů v Ně­mec­ku vy­plý­vá, že při re­struk­tu­ra­li­za­ci Deu­tsche Bahn hrá­la spo­lu­prá­ce se za­měst­nan­ci prostřednictvím od­bo­rů jed­nu z klí­čo­vých ro­lí.

Ob­zor č. 50 – 23. 12. 1996
V po­sled­ním čís­le Ob­zo­ru v ro­ce 1996 je na prv­ní stra­ně uve­řej­něn člá­nek k si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci, kte­rý na­psal mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­to­chvíl. „Má­me jed­nu z po­sled­ních mož­nos­tí, jak za­sta­vit do­sud ne­pří­zni­vý vý­voj. Po­kud by se to ne­po­da­ři­lo, všech­no ostat­ní je ne­pod­stat­né. Ma­jet­ko­vě vybra­ko­va­ný, ast­ro­no­mic­ky za­dlu­že­ný, na­pros­to ne­funkč­ní pod­nik ne­bu­de mo­ci svým za­měst­nan­cům za­ru­čit ani pra­vi­del­né za­měst­ná­ní, o pra­vi­del­ném pla­tu na hra­ni­ci spo­le­čen­ské­ho mi­ni­ma ani ne­mlu­vě,“ uvá­dí Jiří Kratochvíl mi­mo ji­né.

Na­jde­me zde i in­for­ma­ci o tom, že ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah zřej­mě ne­bu­de do kon­ce ro­ku 1996 po­de­psá­na, ve hře te­dy by­lo při­ja­té usta­no­ve­ní o pro­dlou­že­ní stá­va­jí­cí KS až do uza­vře­ní no­vé, ma­xi­mál­ně však do 31. 3. 1997.

Za zmín­ku sto­jí i in­for­ma­ce o tom, že Správ­ní ra­da ČD roz­hod­la o zá­ni­ku Že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví, kte­ré bu­de na­hra­ze­no od­bo­rem 023 GŘ ČD. Kon­čí i hy­gie­nic­ká služ­ba u Čes­kých drah, stát­ní sprá­vu pře­vez­me mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví a vý­ko­no­vou slož­ku bu­de na zá­kla­dě smluv­ní­ho vzta­hu za­jiš­ťo­vat fir­ma Me­di­styl, kte­rá vy­hrá­la vý­bě­ro­vé ří­ze­ní a kte­rá se za­vá­za­la pře­vzít všech­ny pra­cov­ní­ky (bu­dou-li mít zá­jem). Před­sta­ven­stvo OSŽ pro­je­vi­lo na svém jed­ná­ní 17. 12. 1996 k to­mu­to roz­hod­nu­tí řa­du vý­hrad. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek po­do­tkl, že pro­jekt není eko­no­mic­ky vů­bec vy­hod­no­cen. „Je ta­dy jen do­mněn­ka, že to bu­de lev­něj­ší,“ do­dal.  

„Hos­po­da­ře­ní na úrov­ni že­lez­nič­ních sta­nic mnoh­dy při­po­mí­ná džung­li,“ ří­ká před­nos­ta že­lez­nič­ní sta­ni­ce Čer­ča­ny Jo­sef Pa­zou­rek v re­por­tá­ži z té­to sta­ni­ce. „Do­by, kdy před­nos­ta že­lez­nič­ní sta­ni­ce zod­po­ví­dal za vše a vě­děl tak­řka o všem, co se ve sta­ni­ci šust­lo, jsou pa­tr­ně ne­ná­vrat­ně pryč. Sou­čas­ný před­nos­ta ne­jen­že ve sta­ni­ci již vět­ši­nou ne­byd­lí, ale mnoh­dy ani ne­tu­ší, kdo v ob­jek­tu ved­le jen ješ­tě ´pod­ni­ká´. Ve­ške­rý ma­je­tek to­tiž pat­ří Di­vi­zi do­prav­ní ces­ty, kte­rá jej i sa­mot­ným sta­ni­cím pro­na­jí­má,“ vy­svět­lu­je se v úvo­du člán­ku. Pro­kla­mo­va­ná „prů­hled­ná eko­no­mi­ka“ se podle jeho slov mě­ní ve sta­ni­cích v džung­li.

Mno­ho kri­tic­kých slov na ad­re­su ve­de­ní Čes­kých drah za­zně­lo i v roz­ho­vo­ru s Ing. Edu­ar­dem No­vá­kem, před­nos­tou žst. pro­voz­ní Br­no hl. n. „Čes­ké drá­hy jsou schop­ny pře­pra­vo­vat tři­krát ví­ce než do­sud, jsou na to za­ří­ze­né a v pra­xi pro­vě­ře­né. Po­tře­bu­jí jen, aby do­sta­ly mož­nost to do­ká­zat. A ta­dy se bez po­mo­ci stá­tu ne­obe­jde­me. Po­kud ně­kdo uva­žu­je o tom, že se zba­ví 202 re­gio­nál­ních tra­tí, je to ze všech po­hle­dů ne­smy­sl – bez nich že­lez­ni­ce pře­sta­ne být že­lez­ni­cí,“ uvá­dí před­nos­ta.   

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor